Άρθρο 12: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

12.1 Ο ΕΣΚΑΝ έχει την εξουσία να ζητήσει από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές να παρακρατήσουν τμήμα ή όλη τη χρηματοδότηση ή άλλη μη οικονομική ενίσχυση από τις εθνικές ομοσπονδίες που δε συμμορφώνονται μ’αυτούς τους κανόνες για το αντι-ντόπινγκ.
12.2 Οι εθνικές ομοσπονδίες θα πρέπει να υποχρεούνται να αποζημιώσουν τον ΕΣΚΑΝ για όλα τα κόστη (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι μόνο των αμοιβών για τα εργαστήρια, των δαπανών για την ακρόαση και τα ταξίδια) σχετικά με μια παράβαση αυτών των κανόνων για το αντι-ντόπινγκ που δεσμεύουν έναν αθλητή ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με αυτή την εθνική ομοσπονδία.
12.3 Ο ΕΣΚΑΝ μπορεί να επιλέξει να ζητήσει από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Ελλάδας να προβεί σε συμπληρωματική πειθαρχική δράση εναντίον των εθνικών ομοσπονδιών με την επιφύλαξη της αναγνώρισης της επιλεξιμότητας των υπαλλήλων της και των αθλητών να συμμετέχουν σε διεθνείς εκδηλώσεις και τα πρόστιμα επιβάλλονται με βάση τα ακόλουθα:
12.3.1 Τέσσερις (4) ή περισσότερες παραβάσεις αυτών των κανόνων για το αντι-ντόπινγκ (άλλες από τις παραβάσεις που αναφέρει το άρθρο 2.4) που δεσμεύουν τους αθλητές ή άλλα πρόσωπα που συνδέονται με μια εθνική ομοσπονδία μέσα σε μια δωδεκάμηνη περίοδο.
12.3.2 Περισσότερες από μία παραβάσεις ενός κανόνα για το αντι-ντόπινγκ κατά τη διάρκεια μιας διεθνούς εκδήλωσης από έναν αθλητή ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με μια εθνική ομοσπονδία.
12.3.3 Μια εθνική ομοσπονδία αδυνατεί να καταβάλλει την απαιτούμενη προσπάθεια για να κρατάει ενήμερο τον ΕΣΚΑΝ για τη τύχη ενός αθλητή μετά τη σχετική αίτηση για τέτοιου είδους πληροφορίες από τον ΕΣΚΑΝ.