Άρθρο 69: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΆΡΘΡΟΥ 62 Α ΣΤΟ Π.Δ. 104/2014

Μετά το άρθρο 62 του Π.Δ.104/2014 (Α΄171) όπως ισχύει προστίθεται νέο άρθρο 62 Α ως ακολούθως:
«ΆΡΘΡΟ 62 Α

Κατανομή Θέσεων Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού κατά κατηγορία και ειδικότητα.

Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ανέρχονται σε τριακόσιες είκοσι οκτώ (328) και οι συνιστώμενες προσωποπαγείς σε είκοσι εννέα (29) και κατανέμονται κατά κατηγορία και ειδικότητα ως εξής:

ΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Π.Φ.Α.) μία (1)
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τρεις (3)
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ μία (1)
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ τρεις (3)
ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ μία (1)
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ σαράντα εννέα (49)
ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ δύο (2)
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ δύο (2)
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τέσσερις (4)
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τέσσερις (4)
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ δύο (2)
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ τριάντα τέσσερις (34)
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ μία (1)
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ μία (1)
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ δέκα πέντε (15)
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ εννέα (9)
ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ τρεις (3)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ εκατόν εβδομήντα (170) δεκαοκτώ (18) συνιστώμενες
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ δύο (2)
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ επτά (7)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ δέκα (10)
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ τρεις (3) οκτώ (8) συνιστώμενες
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μία (1) τρεις (3) συνιστώμενες