Άρθρο 04: Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

4.1. Ενσωμάτωση του καταλόγου απαγορευμένων ουσιών: Ο κατάλογος των Απαγορευμένων Ουσιών, όπως δημοσιεύεται και αναθεωρείται κάθε φορά από το WADA αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.
4.2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ που προσδιορίζονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών.
4.2.1 Απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μέθοδοι:Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά, ο κατάλογος απαγορευμένων και οι αναθεωρήσεις θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ στο πλαίσιο αυτών των κανόνων για το αντι-ντόπινγκ, τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση από WADA χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από το ΕΣΚΑΝ. Όλοι οι αθλητές και τα τρίτα πρόσωπα θα πρέπει να προσδιορίζονται στην απαγορευμένη λίστα, και κάθε αναθεώρηση επίσης, από την ημερομηνία που θα τεθούν σε ισχύ, χωρίς καμία τυπική διαδικασία περαιτέρω. Είναι στην ευθύνη όλων των αθλητών και των τρίτων προσώπων να εξοικειωθούν με τη πιο πρόσφατη έκδοση του καταλόγου απαγορευμένων ουσιών και με όλες τις αναθεωρήσεις επίσης.
4.2.2 Ουσίες Ειδικής Αναφοράς: Για τους σκοπούς εφαρμογής του Άρθρου 10, όλες οι Απαγορευμένες Ουσίες αποτελούν Ουσίες Ειδικής Αναφοράς εκτός των ουσιών που εμπίπτουν στην κατηγορία των αναβολικών ουσιών και ορμονών, των διεγερτικών, ανταγωνιστών ορμονών και ρυθμιστών που προσδιορίζονται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών. Η κατηγορία των Ουσιών Ειδικής Αναφοράς δεν περιλαμβάνει Απαγορευμένες Μεθόδους.

4.3 Η απόφαση του W.A.D.A. ως προς τις Απαγορευμένες Ουσίες και τις Απαγορευμένες Μεθόδους προς συμπερίληψη στον ως άνω κατάλογο, η κατάταξη των ουσιών σε κατηγορίες του καταλόγου Απαγορευμένων Ουσιών και η κατάταξη μίας ουσίας ως απαγορευμένης ανά πάσα στιγμή ή μόνο εντός αγώνα, είναι οριστική και μπορεί να αμφισβητηθεί από Αθλητή ή τρίτο πρόσωπο βάσει του επιχειρήματος ότι η ουσία ή μέθοδος δεν ήταν παράγοντας συγκάλυψης ή δεν είχε τη δυνατότητα αύξησης της αγωνιστικής απόδοσης, δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία ή δεν παραβαίνει το πνεύμα του αθλητισμού.

4.4 Kατ’ Εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς Σκοπούς (ΕΧΘΣ-TUE)
4.4.1 Η παρουσία μίας Απαγορευμένης Ουσίας ή των Μεταβολιτών ή Δεικτών της και/ή η χρήση ή απόπειρα χρήσης, η κατοχή ή η χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης μίας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου δεν θεωρείται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ εάν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της κατ’ Εξαίρεσης Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο περί ΕΧΘΣ (TUE)

4.4.2 Εάν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό σε κάποια σημείωση που να βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΣΚΑΝ, κάθε αθλητής εθνικού επιπέδου ο οποίος χρειάζεται να κάνει χρήση απαγορευμένης ουσίας ή να χρησιμοποιήσει απαγορευμένη μέθοδο για θεραπευτικούς σκοπούς θα πρέπει να απευθύνεται στο ΕΣΚΑΝ για μια εξαίρεση(TUE) προς θεραπεία όσο πιο σύντομα γίνεται από τότε που θα προκύψει η ανάγκη και σε κάθε περίπτωση (εκτός από κατάσταση ανάγκης ή σε εξαιρετικές συνθήκες ή οπουδήποτε το άρθρο 4.3 του διεθνούς προτύπου για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία ισχύει) τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πρίν τον επόμενο αγώνα των αθλητών. Το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει να διορίζει μια ομάδα για να εξετάζει τις αιτήσεις για τη χορήγηση ή την αναγνώριση κάποιας από τις εξαιρέσεις προς θεραπεία (Η Επιτροπή για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία). Η Επιτροπή για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία θα πρέπει αμέσως να αξιολογεί και να αποφασίζει για κάθε αίτηση σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του διεθνούς προτύπου για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία Κάθε απόφασή της θα πρέπει να είναι η τελική απόφαση του ΕΣΚΑΝ και θα πρέπει να αναφέρεται στη WADA, στην αρμόδια αθλητική ομοσπονδία καθώς και σε κάθε άλλη σχετική οργάνωση για το αντι-ντόπινγκ μέσω ADAMS, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία.
4.4.3 Εάν το ΕΣΚΑΝ επιλέξει να ελέγξει έναν αθλητή που δεν ανήκει στην κατηγορία αθλητή παγκοσμίου ή εθνικού επιπέδου, μπορεί να επιτρέψει σε αυτόν τον αθλητή να υποβάλλει αίτηση για ανδρομική εξαίρεση λόγω θεραπευτικής χρήσης (TUE) κάθε απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου , την οποία αυτός/αυτή χρησιμοποιεί για θεραπευτικούς σκοπούς.
4.4.4 Κάθε εξαίρεση για θεραπευτική χρήση που χορηγείται από το ΕΣΚΑΝ είναι έγκυρη μόνο σε εθνικό επίπεδο. Δεν καθίσταται αυτομάτως έγκυρη για συμμετοχή σε αγώνες σε διεθνές επίπεδο. Κάθε αθλητής που είναι ή θα γίνει αθλητής παγκοσμίου επιπέδου θα πρέπει να δράσει ως εξής:
4.4.4.1 Ο αθλητής, στον οποίο έχει ήδη χορηγηθεί εξαίρεση για θεραπευτική χρήση από το ΕΣΚΑΝ για την εν λόγω ουσία ή μέθοδο, μπορεί να υποβάλλει αίτηση στη διεθνή ομοσπονδία με αίτημα την αναγνώριση της εξαίρεσης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Διεθνούς Προτύπου Εξαιρέσεων Θεραπευτικής Χρήσης (ISTUE). Εάν η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που τίθενται από το Διεθνές Πρότυπο Εξαιρέσεων Θεραπευτικής Χρήσης, τότε η Διεθνής Ομοσπονδία μπορεί να αναγνωρίσει την εξαίρεση αυτήν και με σκοπό τη συμμετοχή σε αγώνες σε παγκόσμιο επίπεδο. Εάν η Διεθνής Ομοσπονδία θεωρήσει ότι η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης που χορηγήθηκε από το ΕΣΚΑΝ δεν είναι σύμφωνη με τα κριτήρια και ως αποτέλεσμα απορρίψει την αναγνώριση της, θα πρέπει η Διεθνής Ομοσπονδία να ενημερώσει άμεσα τον εν λόγω αθλητή παγκοσμίου επιπέδου, καθώς και το ΕΣΚΑΝ, προβάλλοντας τους λόγους απόρριψης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αθλητής παγκοσμίου επιπέδου και το ΕΣΚΑΝ μπορούν μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες από τη στιγμή που ενημερωθούν για την απόρριψη της εξαίρεσης από τη Διεθνή Ομοσπονδία, να θέσουν το ζήτημα στο WADA για επανεξέταση. Εάν το ζήτημα τεθεί στο WADA για επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 4.4.6, η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης που χορηγήθηκε απο το ΕΣΚΑΝ παραμένει έγκυρη για τη συμμετοχή σε αγώνες σε εθνικό επίπεδο, καθώς και για έλεγχο εκτός συναγωνισμού για όσο διάστημα εκκρεμεί η απόφαση του WADA. Ωστόσο, η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης δεν καθίσταται έγκυρη για τη συμμετοχή σε αγώνες σε παγκόσμιο επίπεδο. Εάν, όμως, το ζήτημα δεν τεθεί στο WADA για επανεξέταση, η εξαίρεση για θεραπευτική χρήση καθίσταται άκυρη για οποιοδήποτε σκοπό από τη στιγμή που εκπνεύσει η ανωτέρω προθεσμία των εικοσιενός ημερών.
4.4.4.2 Ο αθλητής, στον οποίο δεν έχει ήδη χορηγηθεί από το ΕΣΚΑΝ εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης για την εν λόγω ουσία ή μέθοδο, πρέπει να υποβάλλει αίτηση απευθείας στη Διεθνή Ομοσπονδία για τη χορήγηση εξαίρεσης θεραπευτικής χρήσης σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί από το Διεθνές Πρότυπο Εξαιρέσεων Θεραπευτικής Χρήσης (ISTUE). Εάν η Διεθνής Ομοσπονδία κάνει δεκτή την αίτηση του αθλητή, θα πρέπει να ενημερώσει τον αθλητή και το ΕΣΚΑΝ. Σε περίπτωση που το ΕΣΚΑΝ θεωρήσει ότι η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης που χορηγήθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία δεν είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που έχουν τεθεί από το Διεθνές Πρότυπο Εξαιρέσεων Θεραπευτικής Χρήσης, έχει στη διάθεση του είκοσιμία (21) ημέρες από τη στιγμή που ενημερώθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία προκειμένου να θέσει το ζήτημα στο WADA για επανεξέταση. Εάν το ΕΣΚΑΝ θέσει το ζήτημα στο WADA για επανεξέταση, η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης που έχει χορηγηθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία παραμένει έγκυρη για τη συμμετοχή σε αγώνες σε παγκόσμιο επίπεδο και για τον έλεγχο εκτός συναγωνισμού για όσο διάστημα εκκρεμεί η απόφαση του WADA. Ωστόσο, κατά το διάστημα αυτό η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης δεν είναι έγκυρη για τη συμμετοχή σε αγώνες σε εθνικό επίπεδο. Εάν το ΕΣΚΑΝ δεν θέσει το ζήτημα στο WADA για επανεξέταση, η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης που έχει χορηγηθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία καθίσταται έγκυρη τόσο για τη συμμετοχή σε αγώνες σε εθνικό επίπεδο, όσο και από τη στιγμή που εκπνεύσει η προθεσμία των εικοσιενός εμερών.

4.4.5 Λήξη, ακύρωση, απόσυρση ή αντιστροφή μιας εξαίρεσης (TUE) προς θεραπεία
4.4.5.1 Μια εξαίρεση προς θεραπεία που χορηγείται δυνάμει αυτών των κανόνων για το αντι-ντόπινγκ: α) θα πρέπει να λήγει αυτόματα μόλις πάψει να υφίσταται ο όρος για τον οποίο χορηγήθηκε, χωρίς να είναι αναγκαία καμία περαιτέρω σημείωση ή άλλη τυπικότητα, β) θα μπορεί να ακυρωθεί αν ο αθλητής δε συμμορφώνεται εγκαίρως με τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή καταστάσεις επιβάλλονται από την Επιτροπή για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία μετά τη χορήγηση μιας εξαίρεσης προς θεραπεία, γ) θα μπορεί να αποσυρθεί από την Επιτροπή για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία αν μεταγενέστερα προκύψει ότι τα κριτήρια για τη χορήγηση μιας εξαίρεσης προς θεραπεία δεν συντρέχουν ή δ) μπορεί να υπάρξει επιφύλαξη για επανεξέτασή της από WADA ή έφεση.
4.4.5.2 Σε κάθε εκδήλωση, ο αθλητής δε θα πρέπει να υπόκειται σε καμιά από τις εν λόγω συνέπειες με βάση τη χρήση του/της ή τη κατοχή ή τη διακίνηση μιας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις προς θεραπεία πριν από τη πραγματική ημερομηνία λήξης, ακύρωσης, απόσυρσης ή αντιστροφής μιας εξαίρεσης προς θεραπεία. Η επανεξέταση δυνάμει του άρθρου 7.2 ενός οποιουδήποτε μετέπειτα αναλυτικού ευρήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει και την εξέταση του κατά πόσο το εύρημα συνδέεται με τη χρήση μιας απαγορευμένης ουσίας ή μιας απαγορευμένης μεθόδου πριν από αυτή την ημερομηνία, κατά την οποία εκδήλωση καμία παραβίαση των κανόνων για το αντι-ντόπινγκ δε μπορεί να δικαιολογηθεί.
4.4.6 Επανεξέταση και προσφυγές κατά των αποφάσεων για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία
4.4.6.1 Αν ο ΕΣΚΑΝ αρνηθεί μια αίτηση για τη χορήγηση κάποιας εξαίρεσης προς θεραπεία, ο αθλητής μπορεί να απευθυνθεί αποκλειστικά στο αρμόδιο για τις προσφυγές σώμα που περιγράφεται στα άρθρα 13.2.2 και 13.2.3
4.4.6.2 Ο WADA θα πρέπει να επανεξετάζει κάθε απόφαση οποιασδήποτε διεθνούς ομοσπονδίας για να μην αναγνωρίζεται κάποια εξαίρεση προς θεραπεία που χορηγείται από το ΕΣΚΑΝ και η οποία αναφέρεται στο WADA από τον αθλητή ή από τον ΕΣΚΑΝ. Επιπλέον, ο WADA θα πρέπει να επανεξετάζει κάθε απόφαση οποιασδήποτε διεθνούς ομοσπονδίας για τη χορήγηση κάποιας εξαίρεσης προς θεραπεία, η οποία αναφέρεται στο WADA από τον ΕΣΚΑΝ. Η WADA μπορεί να επανεξετάζει κάθε άλλη απόφαση για οποιαδήποτε εξαίρεση προς θεραπεία οποτεδήποτε, είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος από τους ζημιωθέντες, είτε με δική της πρωτοβουλία. Αν η απόφαση για τη χορήγηση εξαίρεσης προς θεραπεία που επανεξετάζεται πληρεί τα κριτήρια που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία, ο WADA δε θα παρεμβαίνει σ’αυτό. Αν η απόφαση για την εξαίρεση προς θεραπεία δε πληρεί αυτά τα κριτήρια, ο WADA θα διατηρεί τη δική της απόφαση.
4.4.6.3 Κάθε απόφαση για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία από κάποια διεθνή ομοσπονδία (ή από το ΕΣΚΑΝ που έχει συμφωνήσει να θεωρήσει κάποια αίτηση εξ’ονόματος μιας διεθνούς ομοσπονδίας) που δεν έχει επανεξεταστεί από το WADA, ή έχει επανεξεταστεί από το WADA αλλά αυτή η επανεξέταση δεν έχει κατοχυρωθεί, θα μπορεί να προσβληθεί από τον αθλητή και/ή τον ΕΣΚΑΝ αποκλειστικά ενώπιον του CAS, σύμφωνα με το άρθρο 13.
4.4.6.4 Μια απόφαση του WADA για τη διατήρηση απόφασης για εξαιρέσεις προς θεραπεία θα μπορεί να προσβάλλεται από τον αθλητή, από τοο ΕΣΚΑΝ και/ή από διεθνή ομοσπονδία αποκλειστικά ενώπιον του CAS, σύμφωνα με το άρθρο 13.
4.4.6.5 Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της κατάλληλης αίτησης για την αναγνώριση της χορήγησης μιας εξαίρεσης προς θεραπεία ή της επανεξέτασης απόφασης για κάποια εξαίρεση προς εξυγίανση θα πρέπει να θεωρείται ως άρνηση υποβολής της αίτησης.