Άρθρο 01: Εφαρμογή των κανόνων Αντιντόπινγκ

1.1.Εφαρμογή στο ΕΣΚΑΝ και τον ΕΟΚΑΝ
α) Οι παρούσες διατάξεις θα εφαρμόζονται: Ι) στο Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και ΙΙ) στον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 ΣΤ του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄121), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 57 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α΄239), τα οποία έχουν σκοπό το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, το συντονισμό και την εφαρμογή των δράσεων και προγραμμάτων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο.
β) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., η στέγαση και οι πόροι του, η σύσταση θέσεων προσωπικού και η στελέχωση των υπηρεσιών του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
γ) Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου, εξακολουθεί να λειτουργεί το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και οι δαπάνες που είχαν αναληφθεί από αυτό, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του, μπορούν να καταβληθούν στους δικαιούχους, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας που προκύπτουν από τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού, εφόσον, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., προκύπτει ότι οι δαπάνες αυτές ήταν άμεσες και επιτακτικές για την αντιμετώπιση των λειτουργικών του αναγκών
δ) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας για το αντιντόπινγκ με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ, τη Διεθνή Σύμβαση της UNESCO κατά της φαρμακοδιέγερσης για τον αθλητισμό που κυρώθηκε με το ν. 3516/2006, τα Διεθνή Πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και τις δεσμευτικές κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα, οι διαδικασίες, οι μηχανισμοί και τα συστήματα κατά της φαρμακοδιέγερσης και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή τους. Ειδικότερα, κατ` εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης κατά της φαρμακοδιέγερσης στον αθλητισμό και τις δεσμευτικές κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, εναρμονίζονται οι ουσιαστικές διατάξεις που αφορούν:
1) έννοιες και ορισμούς που αποτελούν αντικείμενο της πολιτικής αντιντόπινγκ,
2) τους κανόνες και τις θεμελιώδεις αρχές της πολιτικής αντιντόπινγκ,
3) τις παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ,
4) τους αποδεικτικούς κανόνες και το βάρος απόδειξης στις παραβάσεις αντιντόπινγκ,
5) τις διατάξεις για τις απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μεθόδους που προκαλούν φαρμακοδιέγερση,
6) τους ελέγχους και τους κανόνες αντιντόπινγκ, τη διαδικασία ανάλυσης των δειγμάτων και διαχείρισης των αποτελεσμάτων των ελέγχων ντόπινγκ,
7) τους πειθαρχικούς κανόνες, την πειθαρχική διαδικασία και τις πειθαρχικές ποινές για τις παραβάσεις ντόπινγκ,
8) τη δομή της συνεργασίας του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.

1.2 Εφαρμογή στις Εθνικές Ομοσπονδίες
1.2.1.Η εναρμόνιση με τους κανόνες του παρόντος και η συμμόρφωση με τις αποφάσεις, το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του ΕΣΚΑΝ αποτελούν βασική προϋπόθεση για την παροχή και διατήρηση κάθε ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, κάθε οικονομικής επιχορήγησης ή άλλης συνδρομής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής προς τις αθλητικές ομοσπονδίες, οι οποίες υποχρεούνται να τις ενσωματώσουν στο καταστατικό και τους κανονισμούς τους.
1.2.2. Με την εναρμόνιση και την ενσωμάτωση αυτών των κανόνων αντιντόπινγκ στο καταστατικό και τους κανονισμούς τους, οι αθλητικές ομοσπονδίες αναγνωρίζουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη του ΕΣΚΑΝ για την εφαρμογή του Εθνικού προγράμματος αντιντόπινγκ σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της δικαιοδοσίας τους. Παράλληλα, αναγνωρίζουν, αποδέχονται και εφαρμόζουν τις αποφάσεις που εκδίδονται βάσει των κανόνων αυτών από την αρμόδια πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή του ΕΣΚΑΝ και το ΑΣΕΑΔ.

1.3. Εφαρμογή σε φυσικά πρόσωπα
1.3.1 Αυτούς τους κανόνες για το αντι-ντόπινγκ οφείλουν να εφαρμόζουν τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων), σε κάθε περίπτωση, είτε είναι έλληνες υπήκοοι, είτε κάτοικοι είτε διαμένοντες μόνιμα ή προσωρινά στην Ελληνική Επικράτεια:
1.3.1.1. όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που είναι μέλη ή κάτοχοι αδειών οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, ή κάθε μέλους σωματείου ή θυγατρικού οργανισμού οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των ομάδων, των ενώσεων ή των πρωταθλημάτων).
1.3.1.2. Όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εκδηλώσεις, διαγωνισμούς και άλλες αθλητικές δραστηριότητες οι οποίες διοργανώνονται, συγκαλούνται, υποστηρίζονται ή αναγνωρίζονται από οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία της Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, των τμημάτων αμοιβόμενων αθλητών, των συνδέσμων, των ενώσεων).
1.3.1.3. Οποιοσδήποτε άλλος αθλητής ή προσωπικό υποστήριξης των αθλητών ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, δυνάμει μιας διαπίστευσης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής σχέσης, υπάγεται στη δικαιοδοσία οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, ή οποιουδήποτε μέλους ή θυγατρικού οργανισμού οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, των τμημάτων αμοιβομένων αθλητών, των συνδέσμων, των ενώσεων), για τους σκοπούς του αντι-ντόπινγκ.
1.3.1.4. Όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε κάθε δραστηριότητα, η οποία διοργανώνεται, συγκαλείται ή υποστηρίζεται από το διοργανωτή οποιασδήποτε εθνικής εκδήλωσης ή εθνικού πρωταθλήματος, που δεν συνδέονται με οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία
1.3.1.5. όλοι οι αθλητές που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις ανωτέρω διατάξεις αυτού του άρθρου (1.3.1), αλλά που επιθυμούν να επιλεγούν για να συμμετέχουν σε διεθνείς ή εθνικές αθλητικές εκδηλώσεις (και κάθε τέτοιος αθλητής πρέπει να διαθέσιμος να υποβληθεί σε έλεγχο με βάση αυτούς τους κανόνες για το αντι-ντόπινγκ τουλάχιστον 6-12 μήνες πριν από την επιλογή).
1.3.1.6. Αυτοί οι κανόνες για το αντι-ντόπινγκ θα ισχύουν και για κάθε άλλο πρόσωπο επί του οποίου δίνει ο παγκόσμιος κώδικας WADA δικαιοδοσία στο ΕΣΚΑΝ, συμπεριλαμβανομένων όλων των αθλητών που είναι υπήκοοι ή κάτοικοι της Ελλάδας καθώς και όλων των αθλητών, προπονητών και βοηθητικού προσωπικού που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια προκειμένου να αγωνιστούν ή να προπονηθούν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
1.3.1.7. Τα πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στους σκοπούς των άρθρων 1.3.1 ή 1.3.2 αλλά θεωρείται ότι αποδέχονται και συμφωνούν οικειοθελώς να υπόκεινται σε αυτούς τους κανόνες αντι-ντόπινγκ, και έχουν τεθεί υπό την εξουσία της αρχής του ΕΣΚΑΝ προκειμένου να ισχύσουν αυτοί οι κανόνες για το αντι-ντόπινγκ και για τη δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Επιτροπών που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 13, για να ακούν και να αποφασίζουν για τις υποθέσεις και τις προσφυγές που υπόκεινται σε αυτούς τους κανόνες για το αντι-ντόπινγκ, όπως είναι μια κατάσταση μελών τους, μια διαπίστευση και/ή η συμμετοχή στο άθλημα που έχουν διαλέξει.

1.4.1. Εφαρμογή σε Αθλητές/τριες Εθνικού Επιπέδου
Από όλους τους αθλητές/τριες που εμπίπτουν στο σκοπό του άρθρου 1.3, οι ακόλουθοι αθλητές θα πρέπει να θεωρούνται αθλητές/ριες εθνικού επιπέδου για τους σκοπούς αυτών των κανόνων για το αντι-ντόπινγκ:
1.4.1.1 Όλοι οι αθλητές/ριες που συμμετέχουν στα ανώτατα επίπεδα εθνικών διοργανώσεων και εθνικών πρωταθλημάτων που θεωρούνται ή συνυπολογίζονται από τους καλύτερους/ες στο συγκεκριμένο άθλημα
1.4.1.2 Αθλητές/ριες που επιλέγονται να εκπροσωπήσουν τη χώρα σε διεθνούς επιπέδου διοργανώσεις ή πρωταθλήματα
1.4.1.3 Έλληνες/ίδες αθλητές/ριες, οι ποίοι/ες γενικά ή συνήθως διαγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο και /ή σε διεθνείς διοργανώσεις ή πρωταθλήματα (συχνότερα από εθνικά) αλλά δεν χαρακτηρίσθηκαν ως διεθνούς επιπέδου αθλητές από την οικεία Διεθνή Ομοσπονδία.
1.4.1.4 Όλοι οι αθλητές/ριες που περιλαμβάνονται στον ετήσιο κατάλογο ενεργών αθλητών με εξαίρεση όσους/ες έχουν χαρακτηρισθεί ως διεθνούς επιπέδου αθλητές/ριες από τις Διεθνείς Ομοσπονδίες, οι οποίοι/ες για τους σκοπούς των κανόνων Αντιντόπινγκ θα θεωρούνται ως διεθνούς επιπέδου.
1.4.2 Οι παρόντες κανόνες εφαρμόζονται σε όλα τα πρόσωπα του άρθρου 1.3. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 4.3 το κύριο πλάνο δράσης του ΕΣΚΑΝ θα αφορά στους αθλητές/ριες Εθνικού Επιπέδου

 • 2 Φεβρουαρίου 2016, 22:34 | Μανωλάκης Μανόλης

  Υποθέτω καλόπιστα πως το προσχέδιο είναι καλό. Χωρίς όμως την παρουσία της ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ στις διατάξεις του είναι γράμμα κενό. Είναι κεφαλαιώδους σημασίας όχι μόνο επειδή η απλή αναλογική είναι ΟΡΘΗ επιλογή αλλά περισσότερο επειδή πρέπει να εξαλείψει τα υπάρχοντα ΤΕΡΑΤΩΔΗ εκλογικά συστήματα.
  Μαζί με την κατάργηση των εξουσιοδοτήσεων θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για εξυγίανση.
  Είναι μια αριστερή τομή

 • 2 Φεβρουαρίου 2016, 22:14 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ

  Καλησπέρα,σε όλους που ασχολείστε με τον αθλητισμό. Κυρίως σε όσους κοπίασαν για τη σύνταξη του νόμου.Το μέγιστο θέμα για μας, που χρόνια,έχουμε καταπιεί τη γλώσσα μας σερνάμενοι πίσω από λαμόγια που λυμαίνονται τον αθλητισμό και τις ομοσπονδίες, είναι η απλή αναλογική στις εκλογές αυτών. Εμείς που ορθώσαμε ανάστημα και λοιδωρηθήκαμε,από τους κατέχοντες τις ομοσπονδίες με εκβιασμούς στα σωματεία, με εξουσιοδοτήσεις που υφαρπάζονταν την τελευταία στιγμή γιατί παρενέβαινε το βαθύ κράτος.Εμείς που ελπίσαμε πως θα αλλάξουν τα πράγματα, με την απλή αναλογική που θα ψηφίζονταν,βλέπουμε πως αν δεν περάσει σε αυτό το νομοσχέδιο και τώρα δηλαδή έως το Φλεβάρη, το Σεπτέμβρη του 2016, θάχουμε πάλι εκλογές και για 4 χρόνάκια θα διευθύνουν τις ομοσπονδίες οι ίδιοι.
  Βάλτε τώρα στα λοιπά άρθρα το θέμα της απλής αναλογικής,αν θέλετε εξυγίανση.
  Είναι απαίτηση όλου του δημοκρατικού αθλητικού κόσμου. Είναι η υποχρέωση της αριστερής κυβέρνησης και επι τέλους ας γίνει.
  ΥΓ: Δεν νομίζω να παρεμβαίνει εδώ το κουαρτέτο;

 • 2 Φεβρουαρίου 2016, 17:06 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΚΕΑΣ

  1. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) του Παγκοσμίου οργανισμού Αντι-Ντόπινγκ που αναφέρονται στο σημείο 1.1.δ, δεν είναι δεσμευτικές.
  2. Είναι αναγκαία η περαιτέρω επεξεργασία του κειμένου του σχεδίου νόμου ώστε κρίσιμες έννοιες να παρουσιάζονται ομοιόμορφα. Για παράδειγμα, ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντι-Ντόπινγκ (World Anti-Doping Code) εμφανίζεται με το όνομα αυτό στο σημείο 1.1.δ ενώ στο σημείο 1.3.1.6. αναφέρεται ως Παγκόσμιος Κώδικας του WADA. Θα ήταν λειτουργικό να προστεθεί ένα άρθρο ή Παράρτημα «’Οροι-Ορισμοί», αντίστοιχο με αυτά που υπάρχουν στα κείμενα του WADA και οι όροι να εμφανίζονται με ενιαίο και σύντομο τρόπο στο κυρίως κείμενο, π.χ. ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντι-Ντόπινγκ ως «Κώδικας» (όπως και συμβαίνει στα επόμενα άρθρα). Επίσης, θα πρέπει να εμφανίζονται με ενιαίο τρόπο τα αρκτικόλεξα (με ή χωρίς διαχωριστικές των γραμμάτων τελείες).