Άρθρο 73:

Η διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.4179/2013, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν.4276/2014, αντικαθίσταται ως εξής : «β. Η υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία αίτησης συνοδευόμενης από το σύνολο των προβλεπόμενων κατά τον χρόνο υποβολής τους δικαιολογητικών προσηκόντως υποβαλλομένων, επάγεται την αμελλητί έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας από την ως άνω υπηρεσία. Στον αιτούντα τίθεται προθεσμία δύο ετών από την χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για προσκόμιση στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία της σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Άπρακτη πάροδος της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται άμεση ανάκληση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.»