Άρθρο 59:

Το άρθρο 47 του ΠΔ 104/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ΆΡΘΡΟ 47
Διεύθυνση Εποπτευόμενων φορέων, Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού.
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων, Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού είναι η αποφυγή δημιουργίας και συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συνακόλουθα, η αποφυγή δημιουργίας ελλειμμάτων στους Εποπτευόμενους Φορείς μέσω του έλεγχου της ορθότητας των υποβαλλόμενων από αυτούς στοιχείων για την τήρηση των τεθέντων ορίων πιστώσεων.
2. Η Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων και Λοιπών Φορέων.
β) Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών.
3. Α) Το Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων και Λοιπών Φορέων είναι αρμόδιο για:
αα) Τον έλεγχο και την εποπτεία κατάρτισης και υλοποίησης του ΜΠΔΣ και των προσχεδίων προϋπολογισμού των Εποπτευόμενων Φορέων.
ββ) Την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων φορέων, των ελλειμμάτων και χρεών που εμφανίζουν σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση και ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού.
γγ) Τη συνεργασία με την πολιτική ηγεσία για την αξιολόγηση των αιτημάτων επιχορήγησης μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων.
δδ) Την επεξεργασία και την έγκριση των προϋπολογισμών και απολογισμών των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
εε) Την έκδοση Αποφάσεων επιχορηγήσεων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και παρακολούθηση των χορηγούμενων επιχορηγήσεων στους εποπτευόμενους φορείς.
στστ) Τη διασφάλιση της ευθυγράμμισης των στόχων που τίθενται, μέσω των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων, με τους αντίστοιχους στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς και με τους στόχους του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
ζζ) Την αξιολόγηση των πορισμάτων και των λογιστικών και διαχειριστικών ελέγχων των επιχορηγούμενων αθλητικών φορέων και τη σχετική ενημέρωση των εμπλεκομένων Διευθύνσεων και Υπηρεσιών.
ηη) Τη συνεργασία με το Τμήμα Καινοτόμων Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης, Απλούστευσης των Διαδικασιών και Δημιουργίας Προτύπων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών.
θθ) Την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώριση στις οικείες και μη διαδικτυακές εφαρμογές όπως αυτές εξελίσσονται διαχρονικά και σύμφωνα με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.
Β) Το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών είναι αρμόδιο για:
αα) Τη διενέργεια πρόχειρων και ανοικτών (δημόσιων και διεθνών) διαγωνισμών.
ββ) Την κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους.
γγ) Τη μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
δδ) Τη σύναψη, διαχείριση και εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών καθώς και υπεργολαβιών.
εε) Την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για το σύνολο των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος.
στστ) Τη συνεργασία με το Τμήμα Καινοτόμων Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης, Απλούστευσης των Διαδικασιών και Δημιουργίας Προτύπων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών.
ζζ) Την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώρηση στις οικείες και μη διαδικτυακές εφαρμογές όπως αυτές εξελίσσονται διαχρονικά και σύμφωνα με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.
ηη) Την εποπτεία για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, την έκδοση δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής και την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού.
θθ) Τη διασφάλιση της ύπαρξης των αποθεμάτων.
ιαια) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τον προγραμματισμό των δαπανών για την καθαριότητα, τη συντήρηση, την ασφάλεια, τη φύλαξη των κτιρίων και των εγκαταστάσεων τους, τη λήψη μέτρων πυρασφάλειας και την εποπτεία της ορθής λειτουργίας των δικτύων φωτισμού και ύδρευσης.
ιβιβ) Την τήρηση μητρώου οχημάτων για τις Υπηρεσίες τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου.
ιγιγ) Την ενημέρωση ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον έλεγχο των ποσοτήτων των προμηθευθέντων και διανεμηθέντων υλικών και των αποθεμάτων τους.
ιδιδ) Την αποδοχή δωρεών για λογαριασμό του Υπουργείου.»