Άρθρο 52:

Το άρθρο 44 του ΠΔ104/2014 (Α΄171) μετονομάζεται σε «Διεύθυνση Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και Απαλλοτριώσεων» και η παράγραφος 1 του άρθρου 44 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 44
Διεύθυνση Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και Απαλλοτριώσεων.
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και Απαλλοτριώσεων είναι η κατανομή των πιστώσεων με σκοπό την τήρηση των αρχών της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και η εποπτεία και η λογιστική αποτύπωση των οικονομικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου για τη διατήρηση και ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας στο πλαίσιο της διαφάνειας και της σταθερής και μεσοπρόθεσμης διάρκειας των δημοσιονομικών κανόνων και ο έλεγχος των διαδικασιών απαλλοτριώσεων και εξαγοράς ακινήτων καθώς και η διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων.»