Άρθρο 46: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ άρθρου 17 του νόμου 4326/2015.

Το άρθρο 17 του νόμου 4326/2015 (ΦΕΚ Α 49 13.5.2015) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Στο άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 (Α` 121), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3057/2002 (Α` 239) και αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 4 της παρ. 8 του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α` 210), σχετικά με τις παροχές σε διακρινόμενους αθλητές, προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:

«Κατά παρέκκλιση της αποκλειστικής προθεσμίας της παρ. 1α του άρθρου 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης (υπ’ αριθμ. 14771/24.5.2000, Β` 669), η σχετική οικονομική επιβράβευση παρέχεται και στους αθλητές που σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα κατά το χρονικό διάστημα 2010- 2011, καθώς και στον προπονητή του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από αυτής ανωτέρω διακρίσεις, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν την αίτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην προθεσμία που προβλέπει η απόφαση αυτή, εφόσον οι εξαιρετικές αυτές αγωνιστικές διακρίσεις μπορούν να αποδειχθούν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα νόμο».