Άρθρο 63:

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διατροφής και Άθλησης της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, όπως περιγράφονται στην παρ.3 β του άρθρου 58 του Π.Δ.104/2014 μεταφέρονται στο Τμήμα Αθλητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης της παρ.3 γ του άρθρου 58
Στην παρ.3 γ «Τμήμα Αθλητικής Επιστημονικής Υποστήριξης» του άρθρου 58 προστίθεται νέα εδάφια ως ακολούθως:
«ιζιζ) Τη διαμόρφωση κριτηρίων για την επεξεργασία και την αξιολόγηση προτάσεων φορέων υλοποίησης δράσεων διατροφής και άθλησης
ιηιη) Τη σχεδίαση και τη μεθόδευση των ενεργειών για την ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και την υπογραφή πρωτοκόλλων συμφωνιών στους τομείς άθλησης και διατροφής
κ) Την επιστημονική Αθλητική υποστήριξη του αθλητισμού εν γένει, των φορέων του για την ανάπτυξη της δραστηριότητας τους και την επίτευξη των αθλητικών στόχων τους, για την πρόληψη και εξασφάλιση της υγείας των αθλητών και αθλουμένων
κα) Τον συντονισμό και υποστήριξη των επιστημονικών φορέων του αθλητισμού στον τομέα της έρευνας όλων των επιστημονικών πεδίων και ειδικότερα της προπονητικής και της αθλητικής παιδαγωγικής, του μαζικού αθλητισμού – Άθλησης για Όλους και της δημόσιας υγείας, της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού, της αθλητικής οικονομίας, της αθλητικής κοινωνικής έρευνας και της πιστοποίησης και ασφάλειας των αθλητικών υποδομών
κβ) Την συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών, με τις Σχολές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, με το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπιγκ και το Εργαστήριο Ντόπιγκ για θέματα που άπτονται του κοινού αθλητικού επιστημονικού πεδίου
κγ) Το σχεδιασμό και την πρόσκληση ενδιαφέροντος για υλοποίηση επιστημονικών ερευνών και μελετών σε συνεργασία με τους φορείς της παραγράφου κστ για όλα τα αθλητικά επιστημονικά πεδία καθώς και τον χειρισμό θεμάτων χορήγησης υποτροφιών σε μαθητές αθλητές, φοιτητές και νέους αθλητικούς επιστήμονες.