Άρθρο 55:

Η παρ. 1 του άρθρου 45 του ΠΔ104/2014 (Α΄171) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι η βέλτιστη διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων επί τη βάσει των αρχών της διαφάνειας, της ειλικρίνειας και της ακρίβειας στην εκτέλεση των δαπανών και η αξιοποίησή τους για την προώθηση των έργων και των υποδομών του πολιτισμού, την παράγωγη πολιτιστικών αγαθών και τη στήριξη πολιτιστικών δράσεων του Υπουργείου καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων των εποπτευόμενων φορέων στο πλαίσιο εκτέλεσης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών τους».