Άρθρο 38: Καταβολή δαπανών για υπηρεσιακές ανάγκες

«Κάθε είδους δαπάνες και έξοδα για υπηρεσιακή μετακίνηση εντός και εκτός έδρας, που αφορούν ή προκύπτουν από τη λειτουργία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τα έτη 2014 και 2015, των οποίων δεν κατέστη δυνατή η αποπληρωμή τους, καταβάλλονται στους δικαιούχους, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας του Δημοσίου Λογιστικού, ή και οιασδήποτε άλλης γενικής ή και ειδικής διάταξης, βάσει σχετικού πίνακα δαπανών που συντάσσει ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Οι ανωτέρω δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014.»