Άρθρο 50:

Στο άρθρο 31 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ Α 121/17-06-1999) προστίθεται παράγραφος 12 ως ακολούθως:
«12. Στην αποκλειστική ρυθμιστική αρμοδιότητα του Κράτους, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 29 του Νόμου 3479/2006, όπως ισχύει με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του νόμου 4326/2015, υπόκειται η αναγγελία άσκησης επαγγέλματος των προπονητών όλων ανεξαιρέτως των αθλημάτων.»

  • ΑΡΘΡΟ 50
    Ως ομοσπονδία προπονητών ζητάμε, σταθερές εργασιακές σχέσεις με ορισμένο ελάχιστο όριο αμοιβής του προπονητή τέτοιου ώστε να καλύπτει επαρκώς τις ασφαλιστικές του εισφορές και η οποία να μην είναι χαμηλότερη από τον μισθό του ανειδίκευτου εργάτη καθώς οι προπονητές είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Επίσης, να ορισθεί ο ανώτατος αριθμός αθλητών ανά προπονητή.