Άρθρο 07: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

7.1 Ευθύνη για τη διενέργεια της διαχείρισης των αποτελεσμάτων
7.1.1 Το ΕΣΚΑΝ ευθύνεται για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων με σεβασμό στους αθλητές και στα τρίτα πρόσωπα, που ανήκουν στην αντιντόπινγκ δικαιοδοσία του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
7.1.2 Στην περίπτωση που το ΕΣΚΑΝ επιλέξει να συλλέξει πρόσθετα δείγματα σύμφωνα με το Άρθρο 5.2.6, τότε θεωρείται ως ο οργανισμός αντιντόπινγκ που ξεκίνησε και διεύθυνε τη δειγματοληψία. Ωστόσο, στην περίπτωση που το ΕΣΚΑΝ προέβη μόνο στην εντολή προς το εργαστήριο για τη διεξαγωγή πρόσθετων αναλύσεων με δαπάνη του ΕΣΚΑΝ, τότε η διεθνής ομοσπονδία ή ο μείζων οργανισμός αθλητικών διοργανώσεων θεωρείται το ΕΣΚΑΝ που ξεκίνησε και διεύθυνε τη δειγματοληψία.
7.2 Επανεξέταση αντικανονικών ευρημάτων από αναλύσεις που διαχειρίζεται το ΕΣΚΑΝ.
Η διαχείριση αποτελεσμάτων, με σεβασμό στα αποτελέσματα των ερευνών που διαχειρίζεται το ΕΣΚΑΝ, θα λαβαίνει χώρα ως εξής:
7.2.1. Τα αποτελέσματα από όλες τις αναλύσεις πρέπει να αποστέλλονται στο ΕΣΚΑΝ κωδικοποιημένα, συνοδευόμενα με σχετική αναφορά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του εργαστηρίου. Όλη η επικοινωνία θα πρέπει να διεξάγεται εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους ορισμούς ADAMS.
7.2.2. Με απόδειξη παραλαβής των αντικανονικών αναλυτικών ευρημάτων, το ΕΣΚΑΝ συντάσσει αναφορά, στην οποία προσδιορίζεται: α) αν χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί άδεια TUE, σύμφωνα με τις Διεθνείς Προδιαγραφές χορήγησης Εξαιρέσεων για θεραπευτικούς σκοπούς ή β) αν έλαβε χώρα κάποια παράβαση των διεθνών κανόνων ελέγχου και έρευνας ή των διεθνών κανόνων των εργαστηρίων που ενδεχομένως οδήγησε στο αντικανονικό εύρημα ανάλυσης.
7.2.3. Αν η επανεξέταση αντικανονικών ευρημάτων από αναλύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.2.2, αποκαλύπτει ότι οφείλεται σε αίτηση εξαίρεσης για θεραπευτικούς σκοπούς ή σε παράβαση των διεθνών κανόνων ελέγχου και έρευνας ή των διεθνών κανόνων των εργαστηρίων, τότε όλος ο έλεγχος θεωρείται αρνητικός και ενημερώνεται σχετικά ο αθλητής, η αντίστοιχη εθνική ομοσπονδία, η διεθνής ομοσπονδία και ο WADA

7.3 Γνωστοποίηση μετά την επανεξέταση αντικανονικών αναλυτικών
ευρημάτων
7.3.1 Εάν η επανεξέταση ενός αντικανονικού αναλυτικού ευρήματος βάσει του Άρθρου 7.2.2 δεν φέρει στο φως ισχύουσα ΕΧΘΣ ή σχετικό δικαίωμα, όπως προβλέπεται στο Διεθνές Πρότυπο περί ΕΧΘΣ ή απόκλιση από τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και ερευνών ή τα διεθνή πρότυπα εργαστηρίων, η οποία προκάλεσε το αντικανονικό αναλυτικό
εύρημα, το ΕΣΚΑΝ ενημερώνει άμεσα τον αθλητή, και ταυτόχρονα τη διεθνή ομοσπονδία του αθλητή, την εθνική ομοσπονδία του και το WADA κατά τον τρόπο που προβλέπεται στo άρθρο 14.1 σχετικά με:
(α) το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα, (β) τον κανόνα αντιντόπινγκ του οποίου σημειώθηκε παράβαση και (γ) το δικαίωμα του αθλητή να ζητήσει άμεσα την ανάλυση του δείγματος Β, ή, σε αντίθετη περίπτωση, ότι θεωρείται πως υφίσταται παραίτηση από την ανάλυση του Δείγματος Β, (δ) την προγραμματισμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο διεξαγωγής της ανάλυσης του δείγματος Β, εάν ο αθλητής ή ο οργανισμός αντιντόπινγκ επιλέξει να ζητήσει την ανάλυση του δείγματος Β, (ε) τη δυνατότητα του
αθλητή και/ή εκπροσώπου του Αθλητή να είναι παρών κατά το άνοιγμα του φιαλιδίου του δείγματος Β και της ανάλυσης αυτού εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται στο διεθνές πρότυπο εργαστηρίων, εφόσον ζητηθεί η συγκεκριμένη ανάλυση και (στ) το δικαίωμα του αθλητή να ζητήσει αντίγραφα του πακέτου εγγράφων του εργαστηρίου για τα δείγματα Α και Β, τα οποία περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται από το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων. Εάν ο οργανισμός αντιντόπινγκ αποφασίσει να μην ορίσει το αντικανονικό αναλυτικό αύρημα ως παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, οφείλει να ενημερώσει σχετικά τον αθλητή και τη διεθνή ομοσπονδία του αθλητή, την εθνική ομοσπονδία του και το WADA.
7.3.2. Όποτε ζητείται από τον αθλητή ή το ΕΣΚΑΝ, λαμβάνει χώρα η ανάλυση του Β δείγματος, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες για τα εργαστήρια. Ο αθλητής μπορεί να αποδεχθεί τα αποτελέσματα ανάλυσης του Α δείγματος παραιτούμενος από το αίτημα ανάλυσης του Β δείγματος. Το ΕΣΚΑΝ δύναται να προβεί παρόλα αυτά στην εξέταση του Β δείγματος.
7.3.3. Ο αθλητής ή νόμιμος εκπρόσωπός του δύναται να παρίσταται στην ανάλυση του Β δείγματος, όπως και εκπρόσωπος του ΕΣΚΑΝ ή της εθνικής ομοσπονδίας του αθλητή.
7.3.4. Αν η ανάλυση του Β δείγματος δεν πιστοποιεί το αποτέλεσμα του Α δείγματος, το σύνολο του ελέγχου θεωρείται αρνητικό (εκτός αν το ΕΣΚΑΝ το θεωρήσει παράβαση του άρθρου 2.2 του παρόντος) και ενημερώνεται σχετικά σχετικά ο Αθλητής και η Διεθνής ομοσπονδία του αθλητή, η εθνική ομοσπονδία του και ο WADA.
7.3.5. Αν η ανάλυση του Β δείγματος επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα ανάλυσης του Α δείγματος, τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον αθλητή, στη διεθνή ομοσπονδία του αθλητή, στην εθνική ομοσπονδία του και στο WADA

7.4 Επανεξέταση άτυπων ευρημάτων
7.4.1.Όπως προβλέπεται στο Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα εργαστήρια λαμβάνουν οδηγίες να αναφέρουν την παρουσία απαγορευμένων ουσιών, οι οποίες είναι πιθανόν να παράγονται ενδογενώς, ως άτυπα ευρήματα υποκείμενα σε περαιτέρω διερεύνηση.
7.4.2.Μόλις ληφθεί ένα άτυπο εύρημα, το ΕΣΚΑΝ διενεργεί επανεξέταση προκειμένου να καθορίσει εάν: (α) έχει παραχωρηθεί ή πρόκειται να παραχωρηθεί ισχύουσα ΕΧΘΣ, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Πρότυπο περί ΕΧΘΣ, ή (β) υφίσταται προφανής απόκλιση από το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών ή το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων η οποία να προκάλεσε το άτυπο εύρημα
7.4.3. Αν η επανεξέταση ενός άτυπου ευρήματος του άρθ. 7.4.2 του παρόντος αποκαλύψει ότι οφείλεται σε ΕΧΘΣ ή ότι υφίσταται προφανής απόκλιση από το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών ή το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων τότε το σύνολο του ελέγχου θεωρείται αρνητικό και ενημερώνεται σχετικά ο αθλητής, η διεθνής ομοσπονδία του αθλητή, η εθνική ομοσπονδία του και ο WADA.
7.4.4 Αν η επανεξέταση ενός άτυπου ευρήματος αποκαλύψει ότι δεν οφείλεται σε ΕΧΘΣ ή ότι δεν υφίσταται προφανής απόκλιση από το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών ή το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, το ΕΣΚΑΝ ξεκινά την αντίστοιχη έρευνα. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας είτε το άτυπο δείγμα λογίζεται ως εύρημα επανεξέτασης δείγματος ανάλυσης σύμφωνα με το άρθ 7.3.1. είτε ενημερώνονται ο αθλητής, η εθνική του ομοσπονδία, η διεθνής ομοσπονδία και ο WADA ότι άτυπο δείγμα δεν λογίζεται ως εύρημα επανεξέτασης δείγματος ανάλυσης

7.4.5 Το ΕΣΚΑΝ δεν θα παρέχει γνωστοποίηση σχετικά με άτυπο εύρημα παρά μόνο αφότου ολοκληρώσει την έρευνά του και αποφασίσει εάν ένα άτυπο εύρημα θεωρείται αντικανονικό αναλυτικό εύρημα, εκτός εάν συντρέχει μία από τις παρακάτω συνθήκες:
7.4.5.1. Εάν το ΕΣΚΑΝ κρίνει ότι το Δείγμα Β πρέπει να αναλυθεί πριν την ολοκλήρωση των ερευνών του βάσει του Άρθρου 7.4, ο οργανισμός αντιντόπινγκ δύναται να διεξάγει την ανάλυση του Δείγματος Β αφότου ενημερώσει τον αθλητή, περιλαμβάνοντας στην ανωτέρω ενημέρωση την περιγραφή του άτυπου ευρήματος και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 7.3(δ)-(στ).
7.4.5.2. Εάν το ΕΣΚΑΝ λάβει αίτημα, είτε από μείζονα οργανισμό αθλητικών διοργανώσεων λίγο πριν από διεθνή αθλητική διοργάνωση του ιδίου, ή αίτημα από αθλητικό οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την τήρηση επικείμενης προθεσμίας για την επιλογή μελών ομάδας για μία διεθνή αθλητική διοργάνωση, για να κοινοποιήσει εάν υφίσταται Αθλητής συμπεριλαμβανόμενος στον κατάλογο που έχει

7.5 Επανεξέταση άτυπων και αντικανονικών ευρημάτων βιολογικού
διαβατηρίου
Η επανεξέταση άτυπων και αντικανονικών ευρημάτων βιολογικού διαβατηρίου διεξάγεται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών και το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων. Όταν ένας οργανισμός αντιντόπινγκ κρίνει επαρκώς ότι έχει σημειωθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον αθλητή, κατά τον τρόπο που ορίζουν οι κανόνες του, ως προς τον κανόνα αντιντόπινγκ επί του
οποίου σημειώθηκε παράβαση και τη βάση της παράβασης. ΑΝ παρασχεθεί από το μείζονα οργανισμό αθλητικών Διοργανώσεων ή τον ΕΣΚΑΝ έναντι του οποίου εκκρεμεί άτυπο εύρημα, το ΕΣΚΑΝ οφείλει να κατονομάσει τον εν λόγω αθλητή αφότου πρώτα γνωστοποιήσει το άτυπο εύρημα στον αθλητή και ταυτόχρονα τη διεθνή ομοσπονδία του αθλητή, την εθνική ομοσπονδία του και το WADA

7.6 Επανεξέταση αποτυχιών στοιχείων εντοπισμού
Η επανεξέταση ενδεχόμενων μη υποβολών στοιχειών εντοπισμού και άκαρπων ελέγχων γίνεται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών. Όταν η Διεθνής Ομοσπονδία ή το ΕΣΚΑΝ (αναλόγως) κρίνει ότι υφίσταται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ του Άρθρου 2.4, οφείλει να προβεί σε άμεση γνωστοποίηση προς τον Αθλητή και ταυτόχρονα τη Διεθνή Ομοσπονδία του Αθλητή, την Εθνική Ομοσπονδία του και το WADA κατά τον τρόπο που προβλέπουν οι κανόνες του, ότι δηλαδή έχει υπάρξει παράβαση του Άρθρου 2.4 και τη βάση της παράβασης

7.7 Επανεξέταση άλλων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ που δεν περιλαμβάνονται στα άρθρα 7.2-7.6
Το ΕΣΚΑΝ διενεργεί επακόλουθες έρευνες για ενδεχόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, όπως απαιτείται βάσει των άρθρων 7.2-7.6. Όταν κρίνει ότι πιθανολογείται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, οφείλει να προβεί σε άμεση γνωστοποίηση προς τον εκάστοτε Αθλητή ή τρίτο πρόσωπο (και ταυτόχρονα τη διεθνή ομοσπονδία του αθλητή, την εθνική ομοσπονδία του και το WADA) κατά τον τρόπο που προβλέπουν οι κανόνες του, ως προς την παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ και τη
βάση της παράβασης.

7.8 Εντοπισμός πρότερων παραβάσεων κανόνων ντιντόπινγκ
Προτού ένας αθλητής ή τρίτο πρόσωπο λάβει γνωστοποίηση πιθανολογούμενης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, όπως προβλέπεται ανωτέρω, το ΕΣΚΑΝ οφείλει να ανατρέξει στο σύστημα ADAMS ή σε άλλο εγκεκριμένο από τον W.A.D.A. σύστημα και να επικοινωνήσει με τον W.A.D.A. και άλλους αρμόδιους οργανισμούς αντιντόπινγκ προκειμένου να επιβεβαιώσει εάν έχει σημειωθεί πρότερη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ

7.9 Ισχύουσες αρχές επί προσωρινών αποκλεισμών
7.9.1 Υποχρεωτικός προσωρινός αποκλεισμός: αν το αποτέλεσμα της ανάλυσης του Α δείγματος ήταν θετικό για απαγορευμένη ουσία που δεν ανήκει στις ειδικές ουσίες ή για απαγορευμένη μέθοδο και από την αναφορά του άρθρου 7.2 δεν προκύπτει χορήγηση ΕΧΘΣ ή προφανής απόκλιση από το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών ή το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, επιβάλλεται από το ΕΣΚΑΝ προσωρινός αποκλεισμός ταυτόχρονα με την κοινοποίηση των άρθρων 7.2, 7.3 ή 7.5
7.9.2. Προαιρετικός προσωρινός αποκλεισμός: σε περίπτωση θετικού δείγματος για ειδική ουσία ή σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε άλλου κανόνα που δεν συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 7.9.1, το ΕΣΚΑΝ δύναται να επιβάλλει τον προσωρινό αποκλεισμό στον υπαίτιο αθλητή ή τρίτο πρόσωπο, οποτεδήποτε μετά την επανεξέταση και κοινοποίηση των άρθρων 7.2 ως 7.7 και πριν από την τελική ακροαματική διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 8.
7.9.3. Σε περίπτωση επιβολής προσωρινού αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 7.9.1 ή το άρθρο 7.9.2, παρέχεται στον αθλητή ή το τρίτο πρόσωπο: (α) η δυνατότητα προδικαστικής ακρόασης, είτε πριν την επιβολή του προσωρινού αποκλεισμού, είτε αμέσως μετά την επιβολή του προσωρινού αποκλεισμού, ή (β) η δυνατότητα ταχείας ακροαματικής διαδικασίας σύμφωνα με το Άρθρο 8, αμέσως μετά την υποβολή του προσωρινού αποκλεισμού. Σε κάθε περίπτωση ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο δύναται να εφεσιβάλλει την απόφαση προσωρινού αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13.2 και 7.9.3.1
7.9.3.1. Η προσωρινή αναστολή δύναται να ανακληθεί όταν ο αθλητής αποδεικνύει στην πειθαρχική επιτροπή ότι η παραβίαση αφορά σε νοθευμένο προϊόν. Η απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής περί μη ανάκλησης της προσωρινής αναστολής δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο μέσο.
7.9.3.2. Η προσωρινή αναστολή επιβάλλεται υποχρεωτικά και δεν ανακαλείται, εκτός αν ο αθλητής αποδείξει ότι: α) η θεμελίωση της παραβίασης του κανόνα αντιντόπινγκ δεν διαθέτει νόμιμη βάση πχ λόγω παράβασης της προδικασίας σε βάρος του αθλητή ή του τρίτου προσώπου β) όταν πιθανολογείται η ευδοκίμηση ισχυρισμού ότι ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο δεν ενήργησε με δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την παραβίαση και αποκλείεται η εφαρμογή του άρθρου 10.4 σχετικά με το χρόνο της αμέλειας γ) έλαβαν χώρα γεγονότα και συνθήκες που δείχνουν ότι είναι άδικη η επιβολή του προσωρινού αποκλεισμού πριν από την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της πειθαρχικής επιτροπής του άρθρου 8. Τα πραγματικά περιστατικά πρέπει να είναι συγκεκριμένα και εφαρμόζονται σε πραγματικά εξαιρετικές περιπτώσεις.

7.9.4 Αν ένας προσωρινός αποκλεισμός που επιβλήθηκε με βάση Α δείγμα ενός δυσμενούς αναλυτικού ευρήματος και η μετέπειτα ανάλυση του Β δείγματος δεν επιβεβαιώνει την ανάλυση του Α δείγματος, τότε ο αθλητής δε θα πρέπει να υπόκειται σε περαιτέρω προσωρινό αποκλεισμό λόγω παραβίασης του άρθρου 2.1. Σε συνθήκες όπου ο αθλητής( ή η ομάδα του αθλητή) έχουν εξαιρεθεί από τη διοργάνωση, εξαίρεση που βασίζεται στη παραβίαση του άρθρου 2.1, και μετέπειτα η ανάλυση του Β δείγματος δεν επιβεβαιώνει το εύρημα του Α δείγματος, τότε αν καθίσταται ακόμη δυνατό για τον αθλητή ή την ομάδα να επανεισαχθούν δίχως άλλη επιρροή στη διοργάνωση, ο αθλητής ή η ομάδα μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε αυτή. Επιπλέον, ο αθλητής ή η ομάδα μπορούν έπειτα να συμμετάσχουν σε άλλους αγώνες στα πλαίσια της ίδιας διοργάνωσης.
7.9.5 Σε όλες τις περιπτώσεις όπου ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο έχουν ενημερωθεί για τη παράβαση ενός κανόνα για το αντι-ντόπινγκ αλλά κανείς προσωρινός αποκλεισμός αθλητικής δράσης δεν έχει επιβληθεί σ’αυτόν ή αυτήν, ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο δύνανται αυτόβουλα να απέχουν από την αθλητική δράση εν αναμονή της επίλυσης του προβλήματος.

7.10. Εξωδικαστική επίλυση
7.10.1 Ένας αθλητής ή τρίτο πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει βεβαιωθεί παράβαση ενός κανόνα για το αντι-ντόπινγκ μπορεί να ομολογήσει την παράβαση οποτεδήποτε, να παραιτείται από την ακροαματική διαδικασία και να δέχεται τις συνέπειες που εξαγγέλλονται από αυτούς τους κανόνες για το αντι-ντόπινγκ και επιβάλλονται.
7.10.2 Εναλλακτικά, αν ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει βεβαιωθεί παράβαση ενός κανόνα για το αντι-ντόπινγκ, αποτύχει να ανατρέψει αυτή τη βεβαίωση της παράβασης μέσα στη προβλεπόμενη από την κοινοποίηση προθεσμία, τότε αυτός/αυτή θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει τελέσει τη παράβαση, έχει παραιτηθεί απ’την ακροαματική διαδικασία κι έχει αποδεχτεί τις συνέπειες που εξαγγέλλονται από αυτούς τους κανόνες για το αντι-ντόπινγκ, που επιβάλλονται από το ΕΣΚΑΝ.
7.10.3 Στις περιπτώσεις που προβλέπουν τα άρθρα 7.10.1 ή 7.10.2, ακρόαση πριν από την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής δεν απαιτείται. Αντιθέτως ο ΕΣΚΑΝ θα πρέπει εγκαίρως να εκδόσει γραπτή απόφαση που να βεβαιώνει στην Πειθαρχική Επιτροπή για τη παράβαση κανόνα και τις συνέπειες που η παράβαση αυτή συνεπάγεται, και να αποστέλλει όλους τους λόγους για κάθε περίοδο που συνεπάγονται έκπτωση από το προνόμιο της επιλογής, συμπεριλαμβανομένης (αν εφαρμοστεί) της δικαιοδοσίας για το γιατί δεν προβλέφθηκε μεγαλύτερη δυνητική προθεσμία μη επιλογής. Ο ΕΣΚΑΝ θα πρέπει να αποστείλει αντίγραφα αυτής της απόφασης στις άλλες οργανώσεις για το αντι-ντόπινγκ με το δικαίωμα να κάνουν έφεση όπως προβλέπει το άρθρο 13.2.3, και θα πρέπει να δημοσιοποιεί την απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 14.3.2.

7.11. Γνωστοποίηση Αποφάσεων περί Διαχείρισης Αποτελεσμάτων
Σε κάθε περίπτωση όπου το ΕΣΚΑΝ έχει ισχυριστεί τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, έχει αποσύρει τον ισχυρισμό διάπραξης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, έχει επιβάλει προσωρινό αποκλεισμό ή έχει συμφωνήσει με έναν αθλητή ή τρίτο πρόσωπο ως προς την επιβολή κύρωσης χωρίς ακροαματική διαδικασία, τότε το ΕΣΚΑΝ οφείλει να προβεί στις σχετικές γνωστοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14.2.1 προς τους λοιπούς οργανισμούς αντιντόπινγκ, με δικαίωμα άσκησης έφεσης βάσει του Άρθρου 13.2.3.

7.12 Αποχώρηση από την αθλητική δραστηριότητα
Εάν ένας αθλητής ή τρίτο πρόσωπο αποχωρήσει από την αθλητική δραστηριότητα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων, το ΕΣΚΑΝ που διεξάγει τη διαδικασία διαχείρισης των αποτελεσμάτων διατηρεί τη δικαιοδοσία ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαχείρισης των αποτελεσμάτων. Εάν ένας αθλητής ή τρίτο πρόσωπο αποχωρήσει προτού ξεκινήσει η διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων, το ΕΣΚΑΝ που θα είχε τη δικαιοδοσία διαχείρισης των αποτελεσμάτων επί του εν λόγω αθλητή ή του τρίτου προσώπου τη δεδομένη στιγμή που ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο διέπραξε την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, έχει τη δικαιοδοσία να διεξάγει τη διαχείριση των αποτελεσμάτων.