Άρθρο 58: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΆΡΘΡΟΥ 46 του Π.Δ. 104/2014

Το άρθρο 46 του ΠΔ104/2014 (Α΄171) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 46
Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού είναι η κατανομή των πιστώσεων με σκοπό την τήρηση των αρχών της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και η εποπτεία και η λογιστική αποτύπωση των οικονομικών δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τη διατήρηση και ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας στο πλαίσιοτης διαφάνειας και της σταθερής και μεσοπρόθεσμης διάρκειας των δημοσιονομικών κανόνων.
Η βέλτιστη διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων επί τη βάσει των αρχών της διαφάνειας, της ειλικρίνειας καιτης ακρίβειας στην εκτέλεση των δαπανών και η αξιοποίησή τους για την προώθηση των έργων και των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ο ορθός προγραμματισμός των αναγκών των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σε υλικά και υποδομές, για την υλοποίηση του έργου τους και η βελτιστοποίηση της χρήσης αυτών, με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος κατά τη σύναψη των συμβάσεων. Η αποφυγή δημιουργίας και συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συνακόλουθα, η αποφυγή δημιουργίας ελλειμμάτων στους εποπτευόμενους φορείς μέσω του ελέγχου της ορθότητας των υποβαλλόμενων από αυτούς στοιχείων για την τήρηση των τεθέντων ορίων πιστώσεων.
2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας
β. Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
γ. Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων
3. Α) Το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο για:
αα) Το σχεδιασμό, την κατάρτιση και την τροποποίηση του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και του Τακτικού Προϋπολογισμού.
ββ) Την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων.
γγ) Τη διασφάλιση της διατήρησης των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και την υποβολή προτάσεων για ανακατανομή των πιστώσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
δδ) Την κατάρτιση, επεξεργασία και αναθεώρηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
εε) Την παρακολούθηση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ).
στστ) Την εισήγηση εκτέλεσης προγραμμάτων αθλητικών έργων, την ένταξή τους στον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό, την παρακολούθηση της προώθησης και της εφαρμογής τους και τη μέριμνα για την ομαλή χρηματοδότησή τους.
ζζ) Τον καθορισμό των υπολόγων διαχειριστών των έργων του ΠΔΕ για την πληρωμή των εκτελούμενων από τις υπηρεσίες έργων και έργων εξουσιοδότησης εκτελουμένων με ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
ηη) Τον έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών και οι πληρωμές των έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Π.Δ.Ε. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
θθ) Την παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ, τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τον έλεγχο και την επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων.
ιι) Την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το ΠΔΕ.
ιαια) Τον έλεγχο των δικαιολογητικών λειτουργικών και λοιπών δαπανών και την υποβολή τους στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου.
ιβιβ) Την έκδοση των Αποφάσεων ανάληψης του Τακτικού Προϋπολογισμού και των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ), τον ορισμό υπολόγων αυτών και τον έλεγχο των αποδόσεων τους και την έκδοση των αποφάσεων χρηματοδότηση έργων του ΠΔΕ με συνακόλουθη πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).
ιγιγ) Τη χορήγηση οικονομικών επιβραβεύσεων σε διακεκριμένους αθλητές και προπονητές με εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις (πριμ)
ιδιδ) Την εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και των κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
ιειε) Την τήρηση του μισθολογικού μητρώου του Τακτικού Προσωπικού και των στοιχείων για την μισθοδοσία του μη τακτικού προσωπικού
ιστιστ) Την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λ.π.
ιζιζ) Την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για το σύνολο των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος.
ιηιη) Την έκδοση καταλογιστικών πράξεων σε επιχορηγούμενους φορείς

Β) Το Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών είναι αρμόδιο για:
αα) Τη διενέργεια πρόχειρων και ανοικτών (δημόσιων και διεθνών) διαγωνισμών.
ββ) Την κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους.
γγ) Τη σύναψη, διαχείριση και εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών καθώς και υπεργολαβιών.
δδ) Την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για το σύνολο των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος.
εε) Την εποπτεία για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, την έκδοση δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής και την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού.
στστ) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τον προγραμματισμό των δαπανών για την καθαριότητα, τη συντήρηση, την ασφάλεια, τη φύλαξη των κτιρίων και των εγκαταστάσεων τους, τη λήψη μέτρων πυρασφάλειας και την εποπτεία της ορθής λειτουργίας των δικτύων φωτισμού και ύδρευσης.
ζζ) Την τήρηση Μητρώου οχημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.)
ηη) Την αποδοχή δωρεών για λογαριασμό της ΓΓΑ

Γ)Το Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για :

αα) Τον έλεγχο, την κατάρτιση και υλοποίηση των προϋπολογισμών των εποπτευομένων φορέων, καθώς και την επεξεργασία και την έκδοση αποφάσεων έγκρισης προϋπολογισμών και απολογισμών των εποπτευομένων και λοιπών φορέων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
ββ) Την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευομένων φορέων, των ελλειμμάτων και χρεών που εμφανίζουν σε τακτική(τριμηνιαία/μηνιαία) βάση και ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων
γγ) Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών καθώς και την έκδοση αποφάσεων επιχορηγήσεων και τη διαβίβασή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
δδ) Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την παρακολούθηση των χορηγούμενων επιχορηγήσεων στους εποπτευόμενους και λοιπούς φορείς.
εε) Την διασφάλιση της ευθυγράμμισης των στόχων που τίθενται, μέσω των προϋπολογισμών των εποπτευομένων φορέων, με τους αντίστοιχους στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς και με τους στόχους του Προϋπολογισμού
στστ) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων των Εποπτευόμενων Φορέων και την ηλεκτρονική καταγραφή τους στις διαδικτυακές εφαρμογές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όπου αυτό απαιτείται.
ζζ) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των απολογιστικών οικονομικών στοιχείων της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των εποπτευομένων και λοιπών φορέων καθώς και την αξιολόγησή τους.
ηη) Τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων και τη σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
θθ) Τον έλεγχο και χειρισμό των κατασχετηρίων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τη διαβίβαση στην αρμόδια οργανική μονάδα της Γ.Γ.Α, για σχετικές ενέργειες.
ιι) Τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου καθώς και ελέγχου κάθε στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο της κείμενης σχετικής νομοθεσίας ή των καταστατικών των αθλητικών σωματείων των ενώσεων και των ομοσπονδιών και των άλλων επιχορηγούμενων φορέων και γνωμοδότηση για περικοπή της επιχορήγησής τους εφόσον διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις