Άρθρο 20: ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

20.1 Ρόλοι και Ευθύνες Αθλητών
20.1.1 Να είναι επαρκώς ενημερωμένοι και να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες πολιτικές και τους κανόνες αντιντόπινγκ που υιοθετούνται σύμφωνα με τον Κώδικα.
20.1.2 Να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι για συλλογή Δείγματος.
20.1.3 Να έχουν την ευθύνη, στο πλαίσιο του αντιντόπινγκ, ως προς το τι εισάγουν στον οργανισμό τους και τι Χρησιμοποιούν.
20.1.4 Να ενημερώνουν το ιατρικό προσωπικό ως προς την υποχρέωσή τους να μηνπροβαίνουν σε Χρήση Απαγορευμένων Ουσιών και Απαγορευμένων Μεθόδων και να έχουν την ευθύνη να καθιστούν σαφές ότι οποιαδήποτε ιατρική θεραπεία που λαμβάνουν δεν παραβαίνει τις πολιτικές και τους κανόνες αντιντόπινγκ σύμφωνα με τον Κώδικα.
20.1.5 Να γνωστοποιούν στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ της Χώρας τους και τη Διεθνή Ομοσπονδία στην οποία ανήκουν οποιαδήποτε απόφαση από μη ΥπογράφονΜέρος, σύμφωνα με την οποία ο Αθλητής διέπραξε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ εντός των προηγούμενων δέκα ετών.
20.1.6 Να συνεργάζονται με τους Οργανισμούς Αντιντόπινγκ που διερευνούν παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ.

20.2 Ρόλοι και ευθύνες του προσωπικού υποστήριξης αθλητών
20.2.1 Να είναι καλά ενημερωμένοι και να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες πολιτικές και τους κανόνες αντιντόπινγκ που υιοθετούνται σύμφωνα με τον Κώδικα, όπως ισχύουν για τους ίδιους και τους Αθλητές που υποστηρίζουν.
20.2.2 Να συνεργάζονται με το πρόγραμμα Ελέγχων των Αθλητών.
20.2.3 Να χρησιμοποιούν την επιρροή τους στις αξίες και τη συμπεριφορά του Αθλητή με σκοπό να καλλιεργούν συμπεριφορές κατά του ντόπινγκ.
20.2.4 Να γνωστοποιούν στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ της χώρας τους και στην αρμόδια Διεθνή Ομοσπονδία οποιαδήποτε απόφαση μη Υπογράφοντος Μέρους κατά την οποία έχει σημειωθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ από τον/την ίδιο/ίδια κατά τα δέκα προηγούμενα έτη.
20.2.5 Να συνεργάζονται με τους Οργανισμούς Αντιντόπινγκ που διερευνούν παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ.
20.2.6 Το Προσωπικό Υποστήριξης Αθλητή δεν επιτρέπεται να Χρησιμοποιεί ή να Κατέχει οποιαδήποτε Απαγορευμένη Ουσία ή Απαγορευμένη Μέθοδο χωρίς επαρκή δικαιολογία.