Άρθρο 71:

: Αντικατάσταση των εδαφίων 1,2,3 ΚΑΙ 4 αυτής παραγράφου ΣΤ’ του άρθρου 69 του Κεφαλαίου Δ΄ του Π.Δ. 104/2014
Τα εδάφια 1,2,3 και 4 της παραγράφου ΣΤ’ του άρθρου 69 του Κεφαλαίου Δ΄ του Π.Δ. 104/2014 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και Απαλλοτριώσεων.
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
α) Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού, Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και Κρατικών Ενισχύσεων.
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
β) Τμήμα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και Αποζημιώσεων.
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
γ) Τμήμα Χορηγιών
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Πολιτιστικών ή Διοικητικού – Οικονομικού ή του κλάδου/ ειδικότητος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

2. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (Τακτικού και Π.Δ.Ε.).
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
β) Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας.
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Πολιτιστικών ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
γ) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων.
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
3. Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού.
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
α) Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας.
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
β) Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών.
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
γ) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων.
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικών.
4. Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού.
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
α) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων και Λοιπών Φορέων.
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
β) Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών.
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:10 | Γεώργιος Ζαχαράκης

  Στο παρόν άρθρο του υπό διαβούλευση Νομοθετήματος αποκλείονται οι Μηχανικοί ΤΕ από την διαδικασία κρίσης και ανάθεσης καθηκόντων Προϊστάμενου οργανικών μονάδων συναφούς ειδικότητας

  Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την τελευταία ισχύουσα τροποποίηση του άρθρου 84 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, νόμος 4275/2014 στην οποία προβλέπεται ότι:
  α. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ
  β. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ
  γ. Ως προϊστάμενοι Τμημάτων επιλέγονται κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.

  Ανατρέχοντας στο ιστορικό και εξέλιξη της νομολογίας παρατηρούμε ότι:
  1. όπου ο νομοθέτης ήθελε αποκλειστικά ως προϊσταμένους κάποιων οργανικών μονάδων υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ το προέβλεψε ρητώς (για τις Γενικές Διευθύνσεις Ν. 3528/2007 και Ν. 3839/2010).
  2. όπου ο νομοθέτης ήθελε να επιλέγονται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, αναφερόταν σε υπαλλήλους με Α΄ βαθμό (Ν. 3839/2010).
  3. Σταδιακά οι υπάλληλοι ΔΕ περιορίσθηκαν να έχουν δυνατότητα επιλογής μόνο σε μονάδες επιπέδου Τμημάτων.
  4. Οι υπάλληλοι ΤΕ απέκτησαν το δικαίωμα να επιλέγονται και για τις θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.
  Σε όλους τους σχετικούς νόμους υπάρχει μία παράγραφος (αρθ. 84 παρ7 ν.3839, αρθ. 84 παρ. 5 ν.4275/2014) που αναφέρει ότι: «Με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, TE και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων».
  Εύλογα γίνεται αντιληπτό ότι ο νομοθέτης αναθέτει στους Πολιτικούς Προϊσταμένους των Υπηρεσιών, να επιλέξουν στην ουσία ποιές ειδικότητες υπαλλήλων, δηλαδή απόφοιτοι οικονομικού ή μηχανικοί ή γεωπόνοι ή ηλεκτρονικοί κλπ θα μπορούν να προΐστανται σε κάθε οργανική μονάδα ανάλογα με το αντικείμενό της.
  Σε καμία περίπτωση όμως δεν τους δίνει το δικαίωμα να ακυρώσουν όλο το προηγούμενο νομοθέτημα που αναλυτικώς περιγράφει τις κατηγορίες υπαλλήλων (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ), οι οποίοι προβλέπεται να έχουν την δυνατότητα επιλογής στις θέσεις ευθύνης, όπως παρουσιάζουμε παραπάνω για κάθε νόμο ξεχωριστά.
  Η διαμόρφωση της πρότασης τροποποίησης του νέου Οργανισμού των Υπηρεσιών τους συνήθως ανατίθεται σε υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις, σκοπίμως καταχρώνται τη δυνατότητα που τους παρέχεται να επιλέξουν τους κλάδους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και επιλέγουν π.χ. μηχανικούς μόνο από τον κλάδο ΠΕ μηχανικών και με τον εύσχημο αυτό τρόπο μην επιλέγοντας και τον αντίστοιχο κλάδο ΤΕ μηχανικών, αποκλείουν την κατηγορία των ΤΕ υπαλλήλων.
  Αν ο νομοθέτης ήθελε να αποφασίζουν, έστω και εμμέσως, οι υπηρεσιακοί παράγοντες συντάκτες των Οργανισμών, τους κλάδους και τις κατηγορίες υπαλλήλων που θα έχουν δυνατότητα επιλογής για τις θέσεις ευθύνης, θα το ανέφερε σαφώς και δε θα καθόριζε τίποτα άλλο για τις κατηγορίες των υπαλλήλων που επιθυμεί να συμμετέχουν στην επιλογή προϊσταμένων. Θα επαφίετο στην υποκειμενική κρίση τους, που μπορεί να εξυπηρετεί συντεχνιακές σκοπιμότητες ή και προσωπικά συμφέροντα, μια και έτσι δε θα συμμετέχει μια σημαντική ομάδα υποψηφίων προϊσταμένων.
  Είναι προφανές ότι θα δυσκολευτεί πολύ όποιος θελήσει να αιτιολογήσει γιατί πρέπει να αποκλείονται οι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας από τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, ειδικά όταν η αξιολόγηση περιλαμβάνει αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια.
  Πολλοί υπάλληλοι ΤΕ διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους εξειδίκευσης, διδακτορικά, ξένες γλώσσες, δεύτερο πτυχίο, επιμόρφωση κλπ και με την μοριοδότηση πιθανόν συγκεντρώνουν υψηλότερη βαθμολογία και μόρια από πολλούς ΠΕ συναδέλφους των.

 • 1 Φεβρουαρίου 2016, 09:18 | ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΧΡ.

  ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΡΘΡΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΔ 104/2014 ΔΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΥΝΧΑΝΟΝΤΑΙ.
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Η ΤΩΡΙΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΒΑΣΕΙ (ΜΠΔΣ) ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΕ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ( ΧΟΡΗΓΙΩΝ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΈΝΩΝ ΦΟΡΈΩΝ,ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ) ΝΑ ΠΡΟΪΣΤΑΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ (ΠΕ)ΚΑΙ – (ΤΕ)
  ΔΙΟΙΚ. – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΩ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 61Α-62Α ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΕ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΓΚΕΓΡΙΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ .
  ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΩΣ (ΤΕ) – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΤΑΙ ΣΕ (3)
  ΤΜΗΜΑΤΑ
  ΜΕ ΕΙΔΗΚΟΤΗΤΑ (ΤΕ ) Δ/ΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΩ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ.
  ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ, ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ.
  ΚΥΡΙΟΙ,ΕΣ ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΣ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΥΠΟΜΟΝΕΤΙΚΑ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Η ΑΠΟ ΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ
  ΦΙΛΙΑΣ – ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ( ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΕΝ ΔΙΟΙΚΗΤΑΙ ΜΕ ΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ.