Άρθρο 39: Αμοιβές προπονητών

Εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4024/2011 όπως ισχύει, καθώς και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που θέτει ανώτατα όρια μηνιαίων τακτικών αποδοχών υπάλληλοι του δημοσίου στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 2725/1999. Τυχόν επιπλέον απολαβές των ομοσπονδιακών προπονητών καταβάλλονται αποκλειστικά από τα ιδία έσοδα των εθνικών ομοσπονδιών.