Άρθρο 53:

Η παρ.2 του άρθρου 44 του ΠΔ104/2014 (Α΄171) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και Απαλλοτριώσεων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού, Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)και Κρατικών Ενισχύσεων.
Β) Τμήμα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και Αποζημιώσεων
γ) Τμήμα Χορηγιών»