Άρθρο 68: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΆΡΘΡΟΥ 61 Α ΣΤΟ Π.Δ. 104/2014

Μετά το άρθρο 61 του Π.Δ.104/2014 (Α΄171) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1γ του άρθρου 31 του Ν. 4305/2014 (Α΄237) προστίθεται νέο άρθρο 61 Α, περί κατανομής των Θέσεων του Μονίμου Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
ΆΡΘΡΟ 61Α
Κατανομή Θέσεων Μονίμου Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

Οι οργανικές θέσεις του μονίμου προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ανέρχονται σε εκατόν σαράντα εννέα (149) και οι συνιστώμενες προσωποπαγείς σε τρεις (3)
και κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα ως εξής:
Θέσεις προσωπικού
Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
ΚΛΑΔΟΙ – ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ είκοσι οκτώ (28)
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τριάντα τέσσερις (34)
Ειδικότητες :
α) Αρχιτεκτόνων έντεκα (11)
β) Πολιτικών Μηχανικών έντεκα (11)
γ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ μία (1)
δ) Μηχανολόγων Μηχανικών επτά (7)
ε) Τοπογράφων Μηχανικών τέσσερις (4)
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ τρεις (3)
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ μία (1)
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ειδικότητας Γεωλόγων μία (1)
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δύο (2)
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ δέκα τέσσερις (14)
ΠΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ δύο (2)
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ μία (1)
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δύο (2)
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ μία (1)
ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ μία (1)
ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ μία (1)
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ δεκατρείς (13)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ τριάντα τρεις (33)
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ τρεις (3)
ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ δύο (2)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ δύο (2)
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ μία (1)
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Ειδικότητας Κλητήρων τρεις (3) μία (1) συνιστώμενη

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μία (1)
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ δύο (2) συνιστώμενες

  • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:21 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΓΑ

    Εφόσον με το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπεται ξεχωριστή κατανομή προσωπικού της ΓΓΑ θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για σύσταση – συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΓΓΑ.