Άρθρο 21: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

21.1 Το επίσημο κείμενο του Κώδικα τηρείται από τον W.A.D.A. και δημοσιεύεται στα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διάστασης μεταξύ της αγγλικής και γαλλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
21.2 Τα σχόλια που συνοδεύουν τις διάφορες διατάξεις του Κώδικα
χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία του Κώδικα.
21.3 Ο Κώδικας ερμηνεύεται ως ανεξάρτητο και αυτόνομο κείμενο και όχι δι’αναφοράς στην ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμούς των Υπογραφόντων Μερών ή των κυβερνήσεων.
21.4 Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται για διάφορα Μέρη και Άρθρα του Κώδικα εξυπηρετούν μόνο λόγους διευκόλυνσης, δεν θεωρούνται ουσιαστικά μέρη του Κώδικα και δεν επηρεάζουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τη διατύπωση των διατάξεων στις οποίες αναφέρονται.
21.5 Ο Κώδικας δεν ισχύει αναδρομικά για ζητήματα που εκκρεμούν πριν την ημερομηνία αποδοχής του Κώδικα από ένα Υπογράφον Μέρος και ενσωμάτωσης αυτού στους κανόνες του. Ωστόσο, οι παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ πριν τον Κώδικα εξακολουθούν να ισχύουν ως «Πρώτες παραβάσεις» ή «Δεύτερες παραβάσεις» για τους σκοπούς του καθορισμού των κυρώσεων βάσει του Άρθρου 10 σε επακόλουθες
παραβάσεις του Κώδικα.
21.6 Ο Σκοπός, το Αντικείμενο και η Οργάνωση του Παγκόσμιου Προγράμματος Αντιντόπινγκ και ο Κώδικας με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, τους ΟΡΙΣΜΟΥΣ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, τα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη του παρόντος