Άρθρο 05: ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

5.1 Σκοπός Ελέγχων και Ερευνών
Οι Έλεγχοι και οι Έρευνες διεξάγονται μόνο για λόγους καταπολέμησης του ντόπινγκ και θα πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με τις προβλέψεις του διεθνούς προτύπου για τις δοκιμασίες και τις έρευνες και τα ειδικά πρωτόκολλα του ΕΣΚΑΝ που συμπληρώνουν αυτό το διεθνές πρότυπο
5.1.1 Οι έλεγχοι διενεργούνται για την απόκτηση αναλυτικών στοιχείων ως προς τη συμμόρφωση (ή μη-συμμόρφωση) ενός Αθλητή με την αυστηρή απαγόρευση του Κώδικα για την παρουσία/Χρήση Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου. Το πρόγραμμα για τη διεξαγωγή των ελέγχων, οι έλεγχοι, η δραστηριότητα μετά τους ελέγχους και όλες οι συναφείς δραστηριότητες που προσδιορίζονται από το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές πρότυπο για τους ελέγχους και τις έρευνες. Το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει να καθορίζει τον αριθμό των κατατακτήριων ελέγχων, των τυχαίων ελέγχων και των ηλικιακών ελέγχων που θα προετοιμαστούν σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιορίζονται στο διεθνές πρότυπο για τους ελέγχους και τις έρευνες. Όλες οι προβλέψεις του διεθνούς προτύπου για τους ελέγχους και τις έρευνες θα πρέπει να εφαρμόζονται αυτόματα σε συμμόρφωση προς όλες αυτούς τους ελέγχους.
5.1.2 Οι έρευνες διεξάγονται:
(α) σχετικά με Άτυπα (υπό διερεύνηση) Ευρήματα και Αντικανονικά Ευρήματα Βιολογικού Διαβατηρίου, σύμφωνα με τα Άρθρα 7.4 και 7.5 αντιστοίχως, με τη συλλογή πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων (περιλαμβανομένων, ειδικότερα, αναλυτικών αποδεικτικών στοιχείων) προκειμένου να προσδιοριστεί εάν έχει διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του Άρθρου 2.1 και/ή του Άρθρου 2.2, και
(β) σε σχέση με άλλες ενδείξεις ενδεχόμενων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ, σύμφωνα με τα Άρθρα 7.6 και 7.7, με τη συλλογή πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων (περιλαμβανομένων, ειδικότερα, μη αναλυτικών αποδεικτικών στοιχείων) προκειμένου να προσδιοριστεί εάν έχει διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βάσει των Άρθρων 2.2 έως 2.10.

5.1.3 Το ΕΣΚΑΝ μπορεί να λάβει, να αξιολογήσει και να αντλήσει στοιχεία από όλες τις διαθέσιμες πηγές, προκειμένου να δρομολογήσει ένα αποτελεσματικό, έξυπνο και ανάλογο πρόγραμμα ελέγχων, να προγραμματίσει ελέγχους με βάση την ηλικία, και/ή να θέσει τις βάσεις για μια έρευνα σε περίπτωση μιας πιθανής παράβασης κάποιου κανόνα για το αντι-ντόπινγκ.

5.2 Αρμοδιότητα διενέργειας Ελέγχων
5.2.1 Για το αντικείμενο και τα όρια δικαιοδοσίας για κάθε εκδήλωση όπου διεξάγονται οι έλεγχοι που ορίζονται στο άρθρο 5.3 του Κώδικα, το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει να έχει εντός και εκτός αγώνων, πρόγραμμα ελέγχου επί όλων των αθλητών που εμπίπτουν στον ως άνω σκοπό του άρθρου 1.3.
5.2.2 Το ΕΣΚΑΝ δύναται να ελέγχει οποτεδήποτε και οπουδήποτε οποιονδήποτε Αθλητή επί του οποίου έχει δικαιοδοσία διενέργειας Ελέγχου (περιλαμβανομένων Αθλητών που εκτίουν περίοδο αποκλεισμού)

5.2.3. Ο W.A.D.A. έχει δικαιοδοσία διενέργειας Εντός και Εκτός Αγώνα Ελέγχων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20.7.8. του Κώδικα

5.2.4. Εάν μία διεθνής ομοσπονδία ή μείζων οργανισμός αθλητικών διοργανώσεων αναθέτει οποιοδήποτε μέρος διενέργειας Ελέγχων στον ΕΣΚΑΝ (είτε απευθείας είτε μέσω μίας εθνικής ομοσπονδίας), ο ΕΣΚΑΝ δύναται να συλλέξει πρόσθετα δείγματα ή να δώσει σχετική εντολή στο εργαστήριο για να εκτελέσει πρόσθετους τύπους αναλύσεων, με έξοδα του ΕΣΚΑΝ. Εάν συλλεχθούν πρόσθετα δείγματα ή διεξαχθούν πρόσθετοι τύποι αναλύσεων, ενημερώνεται η διεθνής ομοσπονδία ή ο μείζων οργανισμός αθλητικών διοργανώσεων
5.2.5 Εάν ένας άλλος οργανισμός καταπολέμησης του ντόπινγκ με δικαιοδοσία ελέγχου ενός αθλητή, ο οποίος υπόκειται στους εν λόγω κανόνες αντι-ντόπινγκ , διεξάγει έλεγχο σε αυτόν τον αθλητή, το ΕΣΚΑΝ και η εθνική ομοσπονδία του αθλητή θα πρέπει να αναγνωρίσουν τέτοιου είδους έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 15, και (εάν συμφωνηθεί με τον εν λόγω άλλο οργανισμό καταπολέμησης του ντόπινγκ ή με κάποιον άλλον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Κώδικα) το ΕΣΚΑΝ μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά του αθλητή σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες αντι-ντόπινγκ για οποιαδήποτε παραβίαση κανόνα αντι-ντόπινγκ που προκύπτει σε σχέση με αυτόν τον έλεγχο.

5.3 Έλεγχοι εντός της Αθλητικής Διοργάνωσης
5.3.1 Εκτός όσων διαφορετικά προβλέπονται στο άρθρο 5.3 του Κώδικα, μόνο ένας οργανισμός θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την έναρξη και διεξαγωγή ελέγχων στις εγκαταστάσεις της αθλητικής διοργάνωσης κατά τη διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης. Σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, η συλλογή δειγμάτων ξεκινά και διευθύνεται από το διεθνή οργανισμό που είναι εποπτεύων φορέας για την αθλητική διοργάνωση (π.χ. η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες). Σε εθνικές αθλητικές διοργανώσεις, η συλλογή Δειγμάτων ξεκινά και διευθύνεται από το ΕΣΚΑΝ. Κατόπιν αιτήματος του εποπτεύοντος φορέα μίας αθλητικής διοργάνωσης, οποιοσδήποτε έλεγχος κατά τη διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης εντός των εγκαταστάσεων της αθλητικής διοργάνωσης θα τελεί υπό το συντονισμό του εποπτεύοντος φορέα.
5.3.2 Εάν ένας οργανισμός αντιντόπινγκ που διαφορετικά θα είχε δικαιοδοσία διενέργειας ελέγχων, αλλά δεν είναι υπεύθυνος για την έναρξη και διεξαγωγή των ελέγχων σε μία αθλητική διοργάνωση, επιθυμεί να διενεργήσει ελέγχους σε αθλητές εντός των εγκαταστάσεων της αθλητικής διοργάνωσης κατά τη διάρκεια αυτής, τότε ο ΕΣΚΑΝ οφείλει πρώτα να συνεννοηθεί με τον εποπτεύοντα φορέα της αθλητικής διοργάνωσης προκειμένου να λάβει σχετική άδεια για τη διενέργεια των Ελέγχων. Εάν ο οργανισμός αντιντόπινγκ δεν είναι ικανοποιημένος με την απάντηση από τον εποπτεύοντα φορέα της αθλητικής διοργάνωσης, τότε δύναται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει δημοσιεύσει ο W.A.D.A., να ζητήσει την άδεια του W.A.D.A. για τη διενέργεια ελέγχων και να αποφασίσει πώς να συντονίσει τους συγκεκριμένους ελέγχους. Ο W.A.D.A. δεν δύναται να παρέχει σχετική έγκριση προτού ενημερώσει και προβεί σε διαβουλεύσεις με τον εποπτεύοντα φορέα της αθλητικής διοργάνωσης. Η απόφαση του W.A.D.A. είναι οριστική και δεν υπόκειται σε έφεση. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην εξουσιοδότηση για τη διενέργεια ελέγχων, οι έλεγχοι αυτοί θεωρούνται εκτός αγώνα έλεγχοι. Η διαχείριση των αποτελεσμάτων για οποιονδήποτε σχετικό έλεγχο αποτελεί ευθύνη του οργανισμού αντιντόπινγκ που διενεργεί τον έλεγχο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους κανόνες του εποπτεύοντος φορέα της αθλητικής διοργάνωσης.
5.3.3 Οι εθνικές ομοσπονδίες και οι οργανωτικές επιτροπές των εθνικών αθλητικών διοργανώσεων θα πρέπει να εξουσιοδοτούν και να διευκολύνουν το πρόγραμμα του ανεξάρτητου παρατηρητή σε τέτοιες αθλητικές διοργανώσεις

5.4 Προγραμματισμός Κατανομής των Ελέγχων
Ξεκινώντας με την αξιολόγηση κινδύνου, ο ΕΣΚΑΝ, με δικαιοδοσία διενέργειας ελέγχων οφείλει να αναπτύξει και να υλοποιήσει ένα αποτελεσματικό, έξυπνο και αναλογικό πρόγραμμα κατανομής ελέγχων που θέτει προτεραιότητες αναλογικά μεταξύ αγωνισμάτων, κατηγοριών αθλητών, είδους ελέγχων, είδους δειγμάτων προς συλλογή, είδους ανάλυσης δειγμάτων, πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ελέγχου και ερευνών. Ο ΕΣΚΑΝ οφείλει να παρέχει στον W.A.D.A. αντίγραφο του ισχύοντος προγράμματος κατανομής των ελέγχων του, κατόπιν σχετικού αιτήματος.
5.5. Συντονισμός Ελέγχων
Όπου είναι εύλογα εφικτό, οι έλεγχοι συντονίζονται μέσω του συστήματος ADAMS ή άλλου συστήματος που έχει εγκριθεί από τον W.A.D.A. προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της προσπάθειας διενέργειας ελέγχων και η αποφυγή περιττών επαναληπτικών ελέγχων

5.6 Πληροφορίες Εντοπισμού Αθλητών
5.6.1 Το ΕΣΚΑΝ συντάσσει έναν εγγεγραμμένο κατάλογο ελέγχου εγγεγραμμένων αθλητών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις για τον εντοπισμό των αθλητών ως προς το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου και Ερευνών. Κάθε αθλητής στον εγγεγραμμένο κατάλογο ελέγχου θα πρέπει να κάνει τα εξής, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου και Ερευνών: (α) να πληροφορεί το ΕΣΚΑΝ σχετικά με το τόπο διαμονής του σε τριμηνιαία βάση, (β) να επικαιροποιεί τις πληροφορίες αυτές όποτε χρειάζεται προκειμένου να παραμένουν ακριβείς και πλήρεις ανά πάσα στιγμή, και (γ) να καθιστά τον/ την εαυτό του/της διαθέσιμο προς έλεγχο στις εν λόγω τοποθεσίες.
5.6.2 Το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει μέσω της ADAMS να κάνει διαθέσιμη μια λίστα, η οποία βεβαιώνει τη ταυτότητα των αθλητών, που συμπεριλαμβάνονται στον εγγεγραμμένο κατάλογο ελέγχου, είτε μέσω των ονομάτων τους, είτε μέσω άλλων ορισμένων σαφώς κριτηρίων/χαρακτηριστικών. Το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει σε συντονισμό με τις διεθνείς ομοσπονδίες να προχωρήσει στη ταυτοποίηση αυτών των αθλητών και στη συλλογή των πληροφοριών για τον εντοπισμό τους. Όπου ένας αθλητής συμπεριλαμβάνεται σε ένα διεθνή εγγεγραμμένο κατάλογο ελέγχου από τη δική του/της Διεθνή Ομοσπονδία και σε έναν εθνικό εγγεγραμμένο κατάλογο ελέγχου απο το ΕΣΚΑΝ , το ΕΣΚΑΝ και η Διεθνής Ομοσπονδία θα πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους ποιος από αυτούς θα δεχτεί την κατάθεση των πληροφοριών για τον εντοπισμό του/της αθλητή/αθλήτριας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ένας/μια αθλητής/αθλήτρια να υποχρεώνεται να καταθέσει τις πληροφορίες για τον εντοπισμό του/της και στους δυο εξ’ αυτών. Το ΕΣΚΑΝ θα μπορεί να αναθεωρεί και να ενημερώνει όπως χρειάζεται τα κριτήρια συμμετοχής των αθλητών στον εγγεγραμμένο κατάλογο ελέγχου που ανήκει στο ίδιο και θα μπορεί να αναθεωρεί την ένταξη του εγγεγραμμένου καταλόγου ελέγχου κάποιες φορές, όπως θα ήταν κατάλληλο, σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια. Οι αθλητές θα πρέπει να ενημερώνονται προτού συμπεριληφθούν σε κάποιο εγγεγραμμένο κατάλογο ελέγχου, καθώς και όταν διαγράφονται απο αυτόν.
5.6.3 Για τους σκοπούς του άρθρου 2.4, η αδυναμία του/της αθλητή/αθλήτριας να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου και Ερευνών θα κρίνεται ως αποτυχία κατάθεσης ή ως αποφυγή ελέγχου (όπως ορίζεται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου και Ερευνών), αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου και Ερευνών για τη δήλωση αποτυχίας κατάθεσης ή αποφυγής ελέγχου.
5.6.4 Ένας/ Μια αθλητής/αθλήτρια στον εγγεγραμμένο κατάλογο ελέγχου του EΣΚΑΝ θα συνεχίσει να υπόκειται στην υποχρέωση να συμμορφώνεται ως προς τις απαιτήσεις της τοποθεσίας του στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου και Ερευνών, εκτός αν και μέχρι: (α) ο/η αθλητής/αθλήτρια υποβάλλει στο ΕΣΚΑΝ έγγραφη σημείωση ότι αυτός/αυτή έχει αποσυρθεί, ή (β) το ΕΣΚΑΝ τον/την έχει ενημερώσει ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στον εγγεγραμμένο κατάλογο ελέγχου του ΕΣΚΑΝ.
5.6.5 Οι πληροφορίες εντοπισμού που αφορούν έναν αθλητή/μια αθλήτρια θα πρέπει να μοιράζονται (μέσω της ADAMS) με τη WADA και άλλους οργανισμούς καταπολέμησης του ντόπινγκ που έχουν την αρμοδιότητα να ελέγξουν αυτόν τον αθλητή/ αυτήν την αθλήτρια, θα πρέπει να διατηρούνται με απόλυτη εχεμύθεια ανά πάσα στιγμή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 5.6 του Κώδικα, και θα πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής και των Προσωπικών Πληροφοριών από τη στιγμή που δεν σχετίζονται πλέον με αυτούς τους σκοπούς.

5.7 Επιστροφή σε Αγώνες Αθλητών που είχαν Αποχωρήσει από την αθλητική δραστηριότητα
5.7.1 Εάν ένας eθνικού ή διεθνούς επιπέδου αθλητής ο οποίος είναι καταχωρημένος στον κατάλογο ελεγχόμενων αθλητών αποχωρήσει και στη συνέχεια επιθυμεί να επιστρέψει στην ενεργό αθλητική δράση, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε εθνικές ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις έως ότου καταστήσει τον εαυτό του διαθέσιμο προς έλεγχο, παρέχοντας έγγραφη προειδοποίηση έξι μηνών στη διεθνή ομοσπονδία και στον ΕΣΚΑΝ στον οποίο ανήκει. Ο W.A.D.A., σε συνεννόηση με την οικεία διεθνή ομοσπονδία και τον ΕΣΚΑΝ δύναται να παραχωρήσει εξαίρεση στον κανόνα της έγγραφης προειδοποίησης έξι μηνών, στην περίπτωση που η αυστηρή εφαρμογή του συγκεκριμένου κανόνα θα ήταν προδήλως άδικη για τον αθλητή. Η απόφαση είναι δυνατόν να προσβληθεί, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 13. Οποιοδήποτε αγωνιστικό αποτέλεσμα έχει αποκτηθεί κατά παράβαση του Άρθρου 5.7.1 Ακυρώνεται.
5.7.2 Σε περίπτωση που ένας αθλητής αποχωρήσει από την αθλητική δραστηριότητα ενώ υπόκειται σε περίοδο αποκλεισμού και επιθυμεί να επιστρέψει στην ενεργό αθλητική δράση, τότε δεν δύναται να μετέχει σε διεθνείς ή εθνικές αθλητικές διοργανώσεις έως ότου καταστήσει τον εαυτό του διαθέσιμο προς έλεγχο, παρέχοντας έγγραφη προειδοποίηση έξι μηνών (ή προειδοποίηση ίση με την εναπομείνασα περίοδο αποκλεισμού από την ημερομηνία που αποσύρθηκε ο αθλητής, εάν η συγκεκριμένη περίοδος ήταν μεγαλύτερη των έξι μηνών) στη διεθνή ομοσπονδία και τον ΕΣΚΑΝ στον οποίο ανήκει.
5.7.3 Αθλητής ή αθλήτρια που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο εγγεγγραμμένων του ΕΣΚΑΝ και έχει ενημερώσει εγγράφως το ΕΣΚΑΝ για την απόσυρση απαγορεύεται να επανέλθει στην ενεργή δράση εκτός αν ενημερώσει εγγράφως το ΕΣΚΑΝ και την εθνική ομοσπονδία τουλάχιστον έξι (6) μήνες νωρίτερα ότι επιθυμεί να αγωνισθεί και τεθεί σε διαθεσιμότητα για έλεγχο εκτός διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένης (αν χρειασθεί) και της διαθεσιμότητας για στοιχεία εντοπισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου και Ερευνών, για την περίοδο πριν από την επιστροφή στην ενεργό δράση