Άρθρο 67:

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 58 του Π.Δ. 104/2014 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Η Διεύθυνση Άθλησης για Όλους Προβολής , Ανάπτυξης Αθλητισμού, και Διατροφής μετονομάζεται σε Διεύθυνση Άθλησης για Όλους Προβολής , Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων
1.Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους Προβολής , Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων είναι η διάδοση και προώθηση της δια βίου άθλησης και υγιούς διατροφής, η οργάνωση, υλοποίηση, παρακολούθηση και η υποστήριξη των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού σε Πανελλήνιο επίπεδο, η υποστήριξη και Ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού και εναλλακτικών δραστηριοτήτων άθλησης, άσκησης και αναψυχής και των φορέων που τις υλοποιούν, η προώθηση των Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων της χώρας, η διασύνδεση με Παγκόσμιους και Ευρωπαϊκούς Αθλητικούς Οργανισμούς και Θεσμούς, η προώθηση και προβολή του αθλητισμού στην Ελλάδα και διεθνώς, η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου δεδομένων όλων των πεδίων του αθλητισμού, του Εθνικού Μητρώου Αθλητικών Φορέων και του Εθνικού Μητρώου Αθλητικών Υποδομών, καθώς επίσης η επιστημονική Αθλητική υποστήριξη του αθλητισμού εν γένει, των φορέων του για την ανάπτυξη της δραστηριότητας τους και την επίτευξη των αθλητικών στόχων τους, για την πρόληψη και εξασφάλιση της υγείας των αθλητών και αθλουμένων, ο συντονισμός και υποστήριξη των επιστημονικών φορέων του αθλητισμού στον τομέα της έρευνας όλων των επιστημονικών πεδίων και ειδικότερα της προπονητικής και της αθλητικής παιδαγωγικής, του μαζικού αθλητισμού και της δημόσιας υγείας, της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού, της αθλητικής οικονομίας, της αθλητικής κοινωνικής έρευνας και της πιστοποίησης και ασφάλειας των αθλητικών υποδομών.

2. Η Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους
β) Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Μαζικού Αθλητισμού
γ) Τμήμα Αθλητικής Επιστημονικής Υποστήριξης
δ) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Ολυμπιακών Θεμάτων Αθλητικής και Πολιτιστικής Προβολής
ε) Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης Αθλητισμού.