Άρθρο 08: ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΔΙΚΗΣ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

8.1.1 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΚΑΝ συγκροτείται εννεαμελή Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή, αποτελούμενη από έναν (1) Πρόεδρο και δύο (2) Αντιπροέδρους, καθένας από τους οποίους θα είναι νομικός με εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών, τρείς (3) ιατρούς με εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών και τρία (3) τακτικά μέλη καθένα από τα οποία είναι ή αποτέλεσε στο παρελθόν μέλος διοίκησης αθλητικού φορέα ή Αθλητής, τα οποία θα ορισθούν υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να εξετάσουν κάθε υπόθεση δίκαια και αμερόληπτα. Η θητεία κάθε μέλους της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής θα είναι τετραετής. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ενός μέλους, αυτό αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΚΑΝ. Η θητεία του αντικαταστάτη θα διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του αντικατασταθέντος.
8.1.2 Το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), είναι το αρμόδιο δευτεροβάθμιο όργανο.
8.1.3. Η ακροαματική διαδικασία είναι αυτή που προβλέπεται από τον Κώδικα WADA και τον παρόντα νόμο. Τα πειθαρχικά όργανα εφαρμόζουν τον παρόντα νόμο, με τις διατάξεις του οποίου οφείλουν να εναρμονισθούν οι κανονισμοί όλων των ομοσπονδιών.
8.1.4. Όλες οι αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής υπόκεινται σε έφεση. Ο κατηγορούμενος και το ΕΣΚΑΝ, τουλάχιστον, δικαιούνται να ασκήσουν έφεση.
8.1.5. Το ΑΣΕΑΔ οφείλει να εκδώσει απόφαση εντός τριών (3) μηνών από την κατάθεση της έφεσης. Η εθνική ομοσπονδία του αθλήματος στο οποίο έλαβε χώρα η παραβίαση, η αντίστοιχη διεθνής αθλητική ομοσπονδία, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και ο WADA δύνανται να συμμετέχουν ως παρατηρητές, όταν δεν είναι διάδικα μέρη.
8.1.6. Όλες οι αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής του ΕΣΚΑΝ είναι προσωρινά εκτελεστές, εκτός αν το ΑΣΕΑΔ αποφασίσει διαφορετικά, μετά από σχετική αίτηση αναστολής.

8.2 Διαδικασία μετά τη διαχείριση των αποτελεσμάτων :
Όταν ο ΕΣΚΑΝ ενημερώνει έναν αθλητή ή κάποιο άλλο πρόσωπο για τη βεβαίωση της παράβασης ενός κανόνα για το αντι-ντόπινγκ, εφόσον ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο δεν έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 7.10.1 ή το άρθρο 7.10.2, τότε η υπόθεση παραπέμπεται στην Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή για το αντι-ντόπινγκ, για ακρόαση και έκδοση απόφασης. Για κάθε τέτοια παραπομπή, ο Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής διορίζει ένα ή περισσότερα μέλη της Επιτροπής (στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο ίδιος) ως Εισηγητές για την υπόθεση. Τα διοριζόμενα μέλη δε θα πρέπει να είχαν προηγουμένως καμιά ανάμειξη με την υπόθεση. Κάθε μέλος, θα πρέπει να αποκαλύπτει στο Πρόεδρο όλες τις περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την αμεροληψία του, με σεβασμό προς όλα τα μέρη.

8.3 Αρχές για μια δίκαιη ακρόαση
8.3.1 Οι ακροαματικές διαδικασίες θα πρέπει να προγραμματίζονται και να ολοκληρώνονται μέσα σε ένα εύλογο διάστημα. Αυτές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ή ενόψει αθλητικών αγώνων, μπορούν να πραγματοποιούνται με εξαιρετικά επείγουσα διαδικασία που επιτρέπεται από την Πειθαρχική Επιτροπή.
8.3.2 Ο WADA και η εθνική ομοσπονδία του αθλητή ή του τρίτου προσώπου που κατηγορείται, μπορεί να παρακολουθεί την ακροαματική διαδικασία ως παρατηρητής. Το ΕΣΚΑΝ οφείλει να ενημερώνει το WADA πλήρως για τη κατάσταση των εκκρεμών υποθέσεων και για το αποτέλεσμα όλων των ακροάσεων.
8.3.4 Η Πειθαρχική Επιτροπή και το ΑΣΕΑΔ θα πρέπει να ενεργούν δίκαια και αμερόληπτα για όλα τα μέρη οποτεδήποτε.
8.4 Αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής για το ντόπινγκ
8.4.1 Στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας ή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η Πειθαρχική Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει γραπτή και υπογεγραμμένη απόφαση, με ημερομηνία ( είτε παμψηφεί είτε κατά πλειοψηφία), στην οποία θα περιλαμβάνεται σκεπτικό με πλήρη αιτιολογία και διατακτικό. Στην αιτιολογία θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι λόγοι για τους οποίους δεν επιβλήθηκαν οι βαρύτερα προβλεπόμενες ποινές.
8.4.2 Η απόφαση κοινοποιείται από τον ΕΣΚΑΝ στον αθλητή ή στον κατηγορούμενο, στις εθνικές ομοσπονδίες τους, με το δικαίωμα για έφεση σύμφωνα με το άρθρο 13.2.3
8.4.3 Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί με έφεση όπως προβλέπεται στο άρθρο 13. Αν δεν ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης, τότε α) αν η απόφαση αποδέχεται τη διάπραξη της παράβασης ενός κανόνα για το αντι-ντόπινγκ, θα πρέπει να δημοσιοποιείται όπως προβλέπει το άρθρο 14.3.2, β) αν η απόφαση είναι απαλλακτική, τότε δύναται το ΕΣΚΑΝ να τη δημοσιεύει στο σύνολό της ή σε περίληψη μετά από προηγούμενη συναίνεση του αθλητή ή του τρίτου κατηγορούμενου. Οι αρχές που περιέχονται στο άρθρο 14.3.6 θα πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που συμμετέχει ανήλικος.
8.5. Παραίτηση από την ακροαματική διαδικασία
Παραίτηση από την ακροαματική διαδικασία είναι δυνατή είτε με γραπτή δήλωση είτε με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας απάντησης στην κοινοποίηση του ΕΣΚΑΝ για παραβίαση του κανόνα αντιντόπινγκ του άρθρου 7.10 του παρόντος.

8.6 Απευθείας ακροαματική διαδικασία ενώπιον του CAS
Οι υποθέσεις που βεβαιώνουν παραβάσεις κανόνα για το αντι-ντόπινγκ σε βάρος αθλητών διεθνούς επιπέδου ή εθνικού επιπέδου μπορούν να συζητούνται απευθείας στο CAS, χωρίς καμία προηγούμενη ακροαματική διαδικασία, με τη συγκατάθεση του αθλητή, του ΕΣΚΑΝ, του WADA, που δικαιούνται να προσφύγουν CAS κατά της απόφασης του ΑΣΕΑΔ.