Άρθρο 22: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ

22.1 Οι παρόντες κανόνες Αντιντόπινγκ δύνανται να τροποποιούνται και να συμπληρώνονται με Υπουργική Απόφαση κατόπιν πρότασης του ΕΣΚΑΝ.
22.2. Οι παρόντες κανόνες Αντιντόπινγκ θεωρούνται ανεξάρτητο και αυτόνομο κείμενο δίχως να απαιτείται αναφορά σε άλλο ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.
22.3 Οι τίτλοι των παρόντων κανόνων Αντιντόπινγκ χρησιμοποιούνται μόνο για την σύνταξη του νόμου και δεν πρέπει να θεωρούνται ουσιώδεις για την εφαρμογή των κανόνων Αντιντόπινγκ ή να επιδρούν καθ΄οιονδήποτε τρόπο στις Αρχές Αντιντόπινγκ στις οποίες αναφέρονται.
22.4 Ο Κώδικας και οι Διεθνείς Συνθήκες θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα αυτών των κανόνων Αντιντόπινγκ και υπερισχύουν σε περίπτωση αντιπαράθεσης.
22.5 Οι παρόντες Κανόνες Αντιντόπινγκ υιοθετούνται ως βασικοί κανόνες του Κώδικα και θα εφαρμόζονται ως τέτοιοι. Το ίδιο και η εισαγωγή του παρόντος νόμου.
22.6. Τα σχόλια που υπάρχουν στον Κώδικα και αφορούν σε αυτούς τους κανόνες Αντιντόπινγκ θα θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα αυτών.
22.7. Οι παρόντες Κανόνες Αντιντόπινγκ υπερισχύουν κάθε άλλης αντίθετης διάταξης νόμου, η οποία καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος, δεν έχουν αναδρομική ισχύ και συγκεκριμένα:
22.7.1. Παράβαση των κανόνων Αντιντόπινγκ που έλαβε χώρα πριν από την δημοσίευση του νόμου λογίζεται κανονικά ως «πρώτη» ή «δεύτερη» παράβαση για τις συνέπειες του άρθρου 10 σχετικά με κάθε παράβαση μετά τη δημοσίευση
22.7.2. Οι προγενέστερρες περίοδοι κατά τις οποίες έλαβαν χώρα προηγούμενες παραβάσεις θεωρούνται υποτροπή του άρθρου 10.7.5 και τα όρια του άρθρου 17 εφαρμόζονται αναδρομικά. Η αναδρομικότητα εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο αν δεν έχουν εξαντληθεί πριν από τη δημοσίευση ο χρονικός αποκλεισμός. Σε κάθε περίπτωση για κάθε παράβαση των κανόνων Αντιντόπινγκ που έλαβε χώρα πριν από τη δημοσίευση του παρόντος αλλά δεν εκδικάσθηκε θα εφαρμόζεται το νέο καθεστώς.
22.7.3. Κάθε παράβαση του άρθρου 2.4 ή Αποφυγή Ελέγχου που έλαβαν χώρα πριν από τη δημοσίευση του παρόντος θα θεωρούνται ότι διαρκούν για περίοδο δώδεκα μηνών από τη διάπραξή τους.
22.7.4. Με σεβασμό στις υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκε τελεσίδικη απόφαση πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και ο Αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο εκτίει ποινή αποκλεισμού κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν από το ΕΣΚΑΝ την επανεξέταση της υπόθεσης υπό το νέο νομικό καθεστώς. Η νέα απόφαση μπορεί να προσβληθεί με έφεση σύμφωνα με το άρθρο 13.2. Δεν γίνεται επανεξέταση σε περίπτωση ποινών που έχουν εκτιθεί στο σύνολό τους πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.
22.7.5. Σε περίπτωση που απειλείται ποινή Αποκλεισμού λόγω υποτροπής σύμφωνα με το άρθρο 10.7.1, η πρώτη ποινή Αποκλεισμού δύναται να αναθεωρηθεί αν προβλέπεται ελαφρύτερη ποινή για την πρώτη παράβαση από τους παρόντες κανόνες Αντιντόπινγκ.

Οι παρόντες Κανόνες Αντιντόπινγκ ισχύουν από η δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης