Άρθρο 28: Αλλαγή σύνθεσης μελών Επιτροπής Διοίκησης Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου

Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 423/1976 (ΦΕΚ Α΄ 223) «εξωσχολικός αθλητισμός και γυμναστήρια» αντικαθίσταται ως εξής:

« 2) Κατ΄εξαίρεση το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο Θεσσαλονίκης διοικείται από επταμελή Επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται μετά από πρόταση των εκτελεστών της διαθήκης Λυσιμάχου Καυταντζόγλου. Στην Επιτροπή συμμετέχει ένας καθηγητής Φυσικής Αγωγής εφόσον τούτο είναι δυνατόν. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει αυτοδίκαια η θητεία των μελών της παρούσας Επιτροπής Διοίκησης, η οποία θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι τον ορισμό νέας, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.»