Άρθρο 14: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

14.1 Πληροφορίες σχετικά με αντικανονικά αναλυτικά ευρήματα, άτυπα ευρήματα και άλλες φερόμενες παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ
14.1.1 Γνωστοποίηση παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ σε αθλητές και άλλα πρόσωπα
Η μορφή και ο τρόπος γνωστοποίησης μίας φερόμενης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ θα γίνεται βάσει των κανόνων του Οργανισμού Αντιντόπινγκ που έχει την ευθύνη διαχείρισης των αποτελεσμάτων.
14.1.2 Γνωστοποίηση Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ σε Εθνικούς Οργανισμούς Αντιντόπινγκ, Διεθνείς Ομοσπονδίες και τον W.A.D.A.: Το ΕΣΚΑΝ που έχει την ευθύνη διαχείρισης των αποτελεσμάτων οφείλει επίσης να ενημερώσει τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ του Αθλητή, τη Διεθνή Ομοσπονδία και τον W.A.D.A. σχετικά με τον ισχυρισμό παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ ταυτόχρονα με την αντίστοιχη γνωστοποίηση προς τον Αθλητή ή το άλλο Πρόσωπο.
14.1.3 Περιεχόμενο της Γνωστοποίησης Παράβασης Κανόνα Αντιντόπινγκ Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει: το ονοματεπώνυμο, τη χώρα, το άθλημα και τον κλάδο του Αθλήματος του Αθλητή, το αγωνιστικό επίπεδο του Αθλητή, εάν ο έλεγχος έγινεΕντός ή Εκτός Αγώνα, την ημερομηνία Δειγματοληψίας, τα αναλυτικά αποτελέσματα
του εργαστηρίου και άλλες πληροφορίες, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών ή, σε περίπτωση παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ που δεν προβλέπονται στο Άρθρο 2.1, τον κανόνα που επί του οποίου σημειώθηκε παράβαση και τη βάση της φερόμενης παράβασης.
14.1.4 Αναφορές Κατάστασης
Εξαιρουμένων των ερευνών που δεν κατέληξαν σε γνωστοποίηση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ σύμφωνα με το Άρθρο 14.1.1, οι Οργανισμοί Αντιντόπινγκ πουαναφέρονται στο Άρθρο 14.1.2 θα ενημερώνονται σε τακτική βάση σχετικά με την κατάσταση και τα ευρήματα οποιασδήποτε επανεξέτασης ή διαδικασιών που διενεργούνται σύμφωνα με τα Άρθρα 7, 8 ή 13 και θα τους παρέχεται η δέουσα έγγραφη
δικαιολογημένη επεξήγηση ή απόφαση που να εξηγεί την απόφαση σχετικά με το ζήτημα.
14.1.5 Εμπιστευτικότητα
Οι οργανισμοί-παραλήπτες δεν επιτρέπεται να κοινοποιούν τις ανωτέρω πληροφορίες παρά μόνο στα Πρόσωπα που οφείλουν να γνωρίζουν (περιλαμβανομένου του αντίστοιχου προσωπικού της οικείας Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Εθνικής Ομοσπονδίας και της ομάδας σε περίπτωση Ομαδικού Αθλήματος), έως ότου ο Οργανισμός Αντιντόπινγκ που έχει την ευθύνη διαχείρισης των αποτελεσμάτων προβεί ή δεν προβεί σε δημόσια κοινοποίηση, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 14.3.

14.1.6 Ο ΕΣΚΑΝ εξασφαλίζει αυτές τις πληροφορίες σχετικά με τα δυσμενή αναλυτικά ευρήματα, τα άτυπα ευρήματα, και άλλες βεβαιωμένες παραβάσεις κανόνων για το αντι-ντόπινγκ που παραμένουν εμπιστευτικές μέχρι οι πληροφορίες αυτές να δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 14.3, και περιλαμβάνει προβλέψεις εμπιστευτικότητας σε κάθε σύμβαση που συνάπτεται ανάμεσα στον ΕΣΚΑΝ και στο καθένα από τους εργαζομένους του (είτε είναι μόνιμοι είτε όχι), στους εργολάβους, στους πράκτορες και στους συμβούλους, στους δειγματολήπτες για τη προστασία κάθε τέτοιας εμπιστευτικής πληροφορίας καθώς και για την υποχρεωτική διεξαγωγή έρευνας και τιμωρίας μιας ακατάλληλης και/ή μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης κάθε εμπιστευτικής πληροφορίας.

14.2 Γνωστοποίηση ααποφάσεων παράβασης κανόνων αντιντόπινγκ και αίτημα παροχής αρχείων
14.2.1 Οι αποφάσεις περί παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ που εκδίδονται σύμφωνα με τα Άρθρα 7.10, 8.4, 10.4, 10.5, 10.6, 10.12.3 ή 13.5 οφείλουν να αναφέρουν πλήρως τους λόγους για την εκάστοτε απόφαση, περιλαμβανομένης, εάν προβλέπεται, μίας δικαιολόγησης ως προς το γιατί δεν επεβλήθη η μέγιστη δυνατή κύρωση. Σε περίπτωση που μία απόφαση δεν έχει συνταχθεί στα Αγγλικά ή τα Γαλλικά, το ΕΣΚΑΝ οφείλει να παρέχει μία μικρή περίληψη της απόφασης και των λόγων
έκδοσης της απόφασης στα Αγγλικά ή τα Γαλλικά.
14.2.2 Ένας Οργανισμός Αντιντόπινγκ με δικαίωμα άσκησης έφεσης κατά απόφασης που ελήφθη βάσει του Άρθρου 14.2.1 δύναται, εντός 15 ημερών από την παραλαβή της απόφασης, να ζητήσει αντίγραφο του πλήρους φακέλου της υπόθεσης που σχετίζεται με την απόφαση.
14.3 Δημόσια κοινοποίηση
14.3.1 Η ταυτότητα ενός Αθλητή ή άλλου Προσώπου για το οποίον υφίσταται ισχυρισμός από τον ΕΣΚΑΝ ότι έχει διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ είναι δυνατόν να Κοινοποιηθεί Δημοσίως από τον ΕΣΚΑΝ που φέρει την ευθύνη διαχείρισης των αποτελεσμάτων μόνο αφότου έχει δοθεί η σχετική γνωστοποίηση προς τον Αθλητή ή το άλλο Πρόσωπο, σύμφωνα με τα Άρθρα 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 ή 7.7 και στους αρμόδιους Οργανισμούς Αντιντόπινγκ σύμφωνα με το Άρθρο 14.1.2.
14.3.2 Το αργότερο έως είκοσι ημέρες από την οριστική δευτεροβάθμια απόφαση βάσει των Άρθρων 13.2.1 ή 13.2.2, ή στην περίπτωση παραίτησης από την άσκηση έφεσης ή από την ακροαματική διαδικασία βάσει του Άρθρου 8, ή εάν άλλως δεν έχει ασκηθεί εγκαίρως έφεση κατά ενός ισχυρισμού περί παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, ο
Οργανισμός Αντιντόπινγκ που έχει την ευθύνη διαχείρισης των αποτελεσμάτων οφείλει να Αναφέρει Δημοσίως την κατάσταση της υπόθεσης αντιντόπινγκ, αναφέροντας το άθλημα, τον κανόνα αντιντόπινγκ επί του οποίου σημειώθηκε παράβαση, το ονοματεπώνυμο του Αθλητή ή του άλλου Προσώπου που διέπραξε την παράβαση, την
Απαγορευμένη Ουσία ή την Απαγορευμένη Μέθοδο και τις Συνέπειες που επιφέρει η ως άνω παράβαση. Εντός είκοσι ημερών, ο ίδιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ οφείλει επίσης να Αναφέρει Δημοσίως τα αποτελέσματα της οριστικής δευτεροβάθμιας απόφασης σχετικά με τις παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, περιλαμβανομένων των πληροφοριών
που αναφέρονται ανωτέρω.
14.3.3 Σε οποιαδήποτε υπόθεση όπου έχει κριθεί, κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας ή έφεσης, ότι ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο δεν διέπραξε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η απόφαση είναι δυνατόν να Κοινοποιηθεί Δημοσίως μόνο κατόπιν συναίνεσης του Αθλητή ή του άλλου Προσώπου που είναι το αντικείμενο της απόφασης.Το ΕΣΚΑΝ Που έχει την ευθύνη διαχείρισης των αποτελεσμάτων οφείλει να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να λάβειτην ανωτέρω συναίνεση και, εφόσον τη λάβει, οφείλει να Κοινοποιήσει Δημοσίως την
απόφαση στο σύνολό της ή μόνο μερικώς, όπως επιτραπεί από τον Αθλητή ή το άλλο Πρόσωπο.
14.3.4 Η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον την ανάρτηση των απαιτούμενων πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Αντιντόπινγκ και την παραμονή των πληροφοριών για ένα μήνα ή για χρονική περίοδο ίση με την περίοδο Αποκλεισμού, όποια από τις δύο περιόδους είναι μεγαλύτερη.
14.3.5 Κανένας Οργανισμός Αντιντόπινγκ ή εργαστήριο διαπιστευμένο από τον W.A.D.A. ή στέλεχος αυτών δεν επιτρέπεται να προβεί σε δημόσιο σχολιασμό των συγκεκριμένων γεγονότων οποιασδήποτε εκκρεμούσας υπόθεσης (όπως άλλωστε αντίκειται στη γενικότερη διαδικασία και την επιστήμη), παρά μόνο ως απάντηση σε
δημόσια σχόλια που αποδίδονται στον Αθλητή, το άλλο Πρόσωπο ή τους εκπροσώπους τους.
14.3.6 Η υποχρεωτική Δημόσια Αναφορά Στοιχείων που προβλέπεται στο Άρθρο 14.3.2 δεν είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις όπου ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο που έχει κριθεί ότι έχει διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ είναι Ανήλικος. Οποιαδήποτε προαιρετική Δημόσια Αναφορά Στοιχείων σε υπόθεση όπου εμπλέκεται
Ανήλικος θα είναι ανάλογη των γεγονότων και των περιστάσεων της υπόθεσης.

14.4 Αναφορά στατιστικών στοιχείων
Οι Οργανισμοί Αντιντόπινγκ, οφείλουν – σε ετήσια βάση τουλάχιστον – να δημοσιεύουν μία γενική στατιστική έκθεση των ενεργειών τους σχετικά με τον Έλεγχο Ντόπινγκ, παρέχοντας αντίγραφο στον W.A.D.A.. Οι Οργανισμοί Αντιντόπινγκ δύνανται επίσης να δημοσιεύουν εκθέσεις, αναφέροντας το όνομα κάθε Αθλητή που υποβλήθηκε σε Έλεγχο και την ημερομηνία διεξαγωγής κάθε Ελέγχου. Ο W.A.D.A. – σε ετήσια βάση τουλάχιστον – οφείλει να δημοσιεύει εκθέσεις στατιστικών στοιχείων συνοψίζοντας τις πληροφορίες που λαμβάνει από τους Οργανισμούς Αντιντόπινγκ και τα εργαστήρια.

14.5 Γραμματεία πληροφοριών ελέγχων ντόπινγκ
Ο W.A.D.A. λειτουργεί ως κεντρική γραμματεία για τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των Ελέγχων Ντόπινγκ, περιλαμβανομένων συγκεκριμένα, των δεδομένων Βιολογικού Διαβατηρίου Αθλητή, για Διεθνούς και Εθνικού Επιπέδου Αθλητές και τα στοιχεία εντοπισμού των Αθλητών που έχουν καταχωρηθεί στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών. Για να διευκολυνθεί ο συντονισμένος προγραμματισμός κατανομής των ελέγχων και να αποφευχθεί η άσκοπη επανάληψη Ελέγχων από τους διαφόρους

14.6 Απόρρητο των δεδομένων
14.6.1 Το ΕΣΚΑΝ δύναται να συλλέγει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί προσωπικά στοιχεία Αθλητών ή τρίτων προσώπων, τα οποία είναι αναγκαία και απαραίτητα για την διερεύνηση και την καταγραφή της αντιντόπινγκ δράσης σύμφωνα με τον Κώδικα και τις διεθνείς συνθήκες (συμπεριλαμβνομένης και της Διεθνούς Συνθήκης για την προστασία Των Προσωπικών ή Απόρρητων Πήροφοριών) καθώς και του παρόντος.
14.6.2 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που παρέχει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, σε οποιονδήποτε τρίτο, σχετικά με τους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί την υπαγωγή του στους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων και σε κάθε περίπτωση αποδέχεται ότι αυτές οι πληροφορίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν, διερευνηθούν και αποθηκευθούν για την εγαρμογή των κανόνων Αντιντόπινγκ σύμφωνα με τον Κώδικα και τις Διεθνείς Συνθήκες (συμπεριλαμβνομένης και της Διεθνούς Συνθήκης για την προστασία Των Προσωπικών ή Απόρρητων Πήροφοριών) καθώς και του παρόντος.

  • 2 Φεβρουαρίου 2016, 17:32 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΚΕΑΣ

    Σε διάφορα σημεία του άρθρου το Ε.Σ.Κα.Ν. αναφέρεται, εσφαλμένα, με αρσενικό άρθρο. Το ίδιο συμβαίνει και στα άρθρα 16, 18, 19.