Άρθρο 56:

Η παρ.2 του άρθρου 45 του ΠΔ104/2014 (Α΄171) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
β) Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας
γ) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων»