Άρθρο 29: Σύνθεση ΔΕΑΒ

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 41 Α του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/17.6.1999) όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την παρ.2 άρθρ.1 Ν.3262/2004 (ΦΕΚ Α 173) και το άρθρο 6 Ν.3708/2008( ΦΕΚ Α 210/8.10.2008) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.4049/2012 (ΦΕΚ Α 35/23-02-2012) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1.Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) που αποτελείται από εννέα (9) μέλη ως εξής: α) τέσσερις (4) επιστήμονες κύρους με γνωστικό αντικείμενο τη νομική ή την ψυχολογία ή την κοινωνιολογία ή την πολιτική επιστήμη ή την εγκληματολογία ή την επικοινωνία, β) δύο (2) εγνωσμένου κύρους στελέχη του αθλητικού χώρου, εκ των οποίων ο ένας μη εν ενεργεία αθλητής, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, δ) έναν (1) ανώτατο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής».

  • Στη ΔΕΑΒ, όπως έχουμε και στο πρόσφατο παρελθόν προτείνει, πρέπει να διορίζονται μέλη ex officio. Από την προτεινόμενη με το νομοσχέδιο σύνθεση απουσιάζει για παράδειγμα ο εκπρόσωπος των υπαλλήλων αθλητικών εγκαταστάσεων εθνικής εμβέλειας όπως και οι εκπρόσωποι των διοργανωτριών αρχών των επαγγελματικών ομαδικών πρωταθλημάτων.