Άρθρο 26: Επέκταση θητείας μελών ΔΣ επαγγελματικών Ενώσεων

Η παράγραφος 7 του άρθρου 96 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ Α 121/17-06-1999) όπως αυτή προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 289 του Ν.3262/2004 (ΦΕΚ Α 173/15.9.2004) τροποποιείται ως ακολούθως:
«7. Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των επαγγελματικών συνδέσμων που εκλέγονται μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου είναι τετραετής. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου η θητεία των υπηρετούντων κατά την ψήφιση του παρόντος διοικητικών συμβουλίων δύναται να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση τετραετίας.