Άρθρο 49:

Στο τέλος της τέταρτης παραγράφου της περιπτώσεως 7 της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ Α 121/17-06-1999) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση που το τμήμα εισαγωγής του δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση ο αθλητής δύναται να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεως του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, έπειτα από εισήγηση του αρμοδίου για τον Αθλητισμό Υπουργού, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα και να ακολουθήσει την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση».