Άρθρο 40: Ακαταδίωκτο μελών Ελεγκτικού Συμβουλίου – ΕΕΑ – ΕΣΚΑΝ

«Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τα Μέλη των Ελεγκτικών Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δεν ευθύνονται προσωπικά, αστικά ή ποινικά, δεν εξετάζονται και δεν διώκονται για γνώμη, εισήγηση ή πόρισμα ελέγχου που διατύπωσαν ή για πράξη που διενήργησαν, κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία καθηκόντων τους. Τα πρόσωπα αυτά διώκονται μόνο για παραβίαση απορρήτου και υπέχουν ευθύνη έναντι του ελληνικού δημοσίου για πράξεις ή παραλείψεις τους που τελέστηκαν από δόλο ή από βαρεία αμέλεια. Η παρούσα διάταξη δεν αφορά σε πειθαρχικά παραπτώματα που ελέγχονται σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων»

  • Η διάταξη αυτή καθιερώνει προνόμια που δεν διαθέτουν πολιτικοί και πολιτειακοί παράγοντες. Δεν αντιλαμβανόμαστε τη σκοπιμότητα της ρύθμισης αυτής. Δηλαδή αποκλείεται μέλος των οργάνων αυτών να ασκήσει πλημμελώς τα καθηκόντά του κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας; Ουδείς ανεξέλεγκτος.