Άρθρο 19: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ΕΣΚΑΝ σχεδιάζει, εφαρμόζει, αξιολογεί και παρακολουθεί τις πληροφορίες, την εκπαίδευση και τα προγράμματα πρόληψης για χωρίς ντόπινγκ αθλήματα τουλάχιστον για τα θέματα που απαριθμούνται στο άρθρο 18.2 του κώδικα, και υποστηρίζει την ενεργή συμμετοχή των αθλητών και του προσωπικού υποστήριξης των αθλητών σε τέτοια προγράμματα.