Άρθρο 57:

Η παρ.3 του άρθρου 45 του ΠΔ104/2014 (Α΄171) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Α) Το Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (τακτικού και ΠΔΕ) είναι αρμόδιο για:
αα) Την παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ, τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα αυτής Ελλάδας (ΤτΕ), τον έλεγχο και την επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων
ββ) Την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τον τακτικό προϋπολογισμό και το ΠΔΕ και την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώρηση των στοιχείων των ανωτέρω στο Πρόγραμμα Δράσης
γγ) Τον έλεγχο των δικαιολογητικών λειτουργικών και λοιπών δαπανών και την υποβολή αυτής στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
δδ) Την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης του τακτικού προϋπολογισμού, των επιτροπικών ενταλμάτων και των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ), τον ορισμό υπολόγων αυτών και τον έλεγχο των αποδόσεων αυτής και την έκδοση των αποφάσεων χρηματοδότησης έργων του ΠΔΕ με συνακόλουθη πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα αυτής Ελλάδας
εε) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων από το Πρόγραμμα Δράσης για τα Μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
στστ) Διαχείριση παγίων προκαταβολών
ζζ) Τη συνεργασία με το Τμήμα Καινοτόμων Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης, Απλούστευσης των Διαδικασιών και Δημιουργίας Προτύπων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση αυτής επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών
Β) Το Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο για:
αα) Την εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και των κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού του υπουργείου σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών
ββ) Την τήρηση του μισθολογικού μητρώου του τακτικού προσωπικού και των στοιχείων για τη μισθοδοσία του μη τακτικού προσωπικού του Υπουργείου
γγ) Την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για αυτής αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κλπ
δδ) Την πληρωμή φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική αυτής άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου
εε) Την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για το σύνολο των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος
Γ) Το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για:
αα) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων των Εποπτευομένων Φορέων του Υπουργείου και την ηλεκτρονική καταγραφή αυτής αυτής διαδικτυακές εφαρμογές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όπου αυτό απαιτείται
ββ) Την παραγωγή , τον έλεγχο και την επεξεργασία των οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς και την αξιολόγησή αυτής
γγ) Τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων και τη σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
δδ) Την έγκριση των δράσεων των λειτουργικών δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με αίτημα των Γενικών Διευθύνσεων, την εποπτεία υποβολής αυτής συνολικά και την τροποποίηση των ποσών των εγκεκριμένων πολιτιστικών δράσεων από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο βάσει των αιτημάτων των Υπηρεσιών»