Άρθρο 66:

Το Τμήμα Αθλητικής, Πολιτιστικής και Διεθνούς Προβολής αυτής παρ. 2 δ του άρθρου 58 του Π.Δ. 104/2014 μετονομάζεται σε Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Πολιτικών, Ολυμπιακών Θεμάτων, Αθλητικής και Πολιτιστικής Προβολής.
Το ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο για:
αα) Την καλλιέργεια και ανάπτυξη δημοσίων και διεθνών σχέσεων και την διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή του έργου αυτής ΓΓΑ.
Ββ) Την προώθηση διακρατικών σχέσεων και εκπροσώπηση σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή όργανα.
Γγ) Τη μέριμνα συλλογής και αποστολής πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων που αφορούν στον αθλητισμό της χώρας, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο Συμβούλιο αυτής Ευρώπης.
Δδ) Λειτουργία και υποστήριξη του έργου του Παρατηρητηρίου για τη Γυναίκα τον Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή υπό την αιγίδα αυτής UNESCO (Ίδρυμα Κατηγορίας ΙΙ).