Άρθρο 37: Έγκριση πρακτικών ΔΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΝΩΣΗΣ

Η παράγραφος 3 του άρθρου του άρθρου 2 του α.ν. 399 της 8/10.5.1968 περί τροποποιήσεως των διατάξεων του Α.Ν.858/1937 «Περί Φιλίππου Ενώσεως» (ΦΕΚ Α 102) όπως αυτή προστέθηκε με τη παρ.1 του άρθρου 86 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013) τροποποιείται ως ακολούθως:
«3. Οι κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενες αποφάσεις του Δ.Σ. της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος τελούν υπό την έγκριση του αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργού, ο οποίος μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να τις ακυρώνει, τροποποιεί ή και να αναστέλλει προσωρινά την εκτέλεση τους. Η έγκριση αυτή παρέχεται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της απόφασης και των σχετικών στοιχείων από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Κατά τη διαδικασία της έγκρισης, ο παραχωρησιούχος του άρθρου 13 παρ. 7 περίπτωση β`του ν. 4111/2013 δύναται να διατυπώνει απλή γνώμη προς τον Υπουργό.»