Άρθρο 76 – Περιοδική συνολική αξιολόγηση της εφαρμογής του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

1. Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 42, παρ. 3, διενεργείται ανά πενταετία συνολική αξιολόγηση της εφαρμογής του νέου ΡΣΘ. Η αξιολόγηση στοχεύει στην εκτέλεση προσαρμοστικών επιλογών που καθίστανται αναγκαίες με βάση τις γενικότερες επιταγές του εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού και των εθνικών – τομεακών πολιτικών και κατευθύνσεων καθώς και των πορισμάτων από την πορεία εφαρμογής του προγράμματος δράσης του άρθρου 72.
2. Η αξιολόγηση διενεργείται από τις υπηρεσίες του ΟΡ.ΘΕ με δικά του μέσα ή με την ανάθεση έργου σε εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες, κατόπιν απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, στην οποία ορίζονται οι διαδικασίες, οι προδιαγραφές και οι ρόλοι των εμπλεκομένων φορέων.
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή εξετάζει την αξιολόγηση, γνωμοδοτεί επ’ αυτής και την εισηγείται δια του Προέδρου της στο Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, το οποίο και την εγκρίνει σε ειδική προς τούτο συνεδρίασή του, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 εδ. ε) του άρθρου 71 και εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τις αναγκαίες εξειδικεύσεις, τροποποιήσεις ή προσθήκες στον παρόντα νόμο και στη λοιπή νομοθεσία.
4. Η Εκτελεστική Επιτροπή, με βάση την ως άνω αξιολόγηση και μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τροποποιεί αντιστοίχως το πρόγραμμα δράσης για το νέο ΡΣΘ καθώς και το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης του νέου ΡΣΘ και του Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος.