Άρθρο 71 – Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

1. Το Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης αποτελεί το όργανο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πραγματοποίησης των στόχων του Ρυθμιστικού Σχεδίου.
2. Το Συμβούλιο συγκροτείται από:
(α) Τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρο.
β) Τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, ως Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο.
(γ) Έναν εκπρόσωπο από τους Υπουργούς: αα) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ββ) Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, γγ) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δδ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εε) Μακεδονίας – Θράκης.
(δ) Το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης
(ε) Τους Δημάρχους Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Δέλτα, Θέρμης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Πυλαίας-Χορτιάτη, Ωραιοκάστρου.
(στ) Έναν από τους Δημάρχους Βόλβης, Θερμαϊκού, Λαγκαδά, Χαλκηδόνος.
(ζ) Έναν από τους Δημάρχους Κιλκίς, Παιονίας.
(η) Έναν από τους Δημάρχους Πέλλας, Πύδνας-Κολινδρού, Αλεξάνδρειας.
(θ) Έναν από τους Δημάρχους Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Νέας Προποντίδας, Πολυγύρου, Σιθωνίας.
(ι) Έναν εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
(ια) Από έναν εκπρόσωπο καθενός από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Οικονομικό Επιμελητήριο, Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Τα υπό τα στοιχεία (στ) έως (θ) μέλη του Συμβουλίου ορίζονται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Το Συμβούλιο έχει νόμιμη σύνθεση και απαρτία ακόμα και αν δεν οριστούν ορισμένα από τα παραπάνω μέλη, εφόσον τα μέλη αυτά δεν υποδειχθούν μέσα σε ένα μήνα από τότε που το αντίστοιχο υπουργείο ή φορέας έλαβε τη σχετική πρόσκληση. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με την ίδια απόφαση ανατίθενται χρέη γραμματέα του Συμβουλίου σε υπάλληλο του ΟΡ.ΘΕ. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Η ανάκληση των μελών κατά τη διάρκεια της θητείας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από πρόταση των αντίστοιχων φορέων, που ορίζουν ταυτόχρονα και τα νέα μέλη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης μέλους, το Συμβούλιο συγκροτείται νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη έως το διορισμό του αντικαταστάτη.
4. Το Συμβούλιο:
(α) Παρακολουθεί την εφαρμογή του Ρυθμιστικού Σχεδίου και την πορεία του έργου του ΟΡ.ΘΕ και αξιολογεί την επίδοση των υπηρεσιών και δημόσιων οργανισμών ως προς την πραγματοποίηση των στόχων του Ρυθμιστικού Σχεδίου.
(β) Υποβάλλει προτάσεις, εκθέσεις και παρατηρήσεις προς τον ΟΡ.ΘΕ για τα παραπάνω θέματα.
(γ) Γνωμοδοτεί με έγγραφες εκθέσεις προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για θέματα που αφορούν στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη της περιοχής.
(δ) Εγκρίνει το κατά το άρθρο 72 πρόγραμμα δράσης για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, αξιολογεί την ετήσια έκθεση εφαρμογής του και υποβάλλει συστάσεις στους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
(ε) Εγκρίνει την κατά το άρθρο 76 περιοδική συνολική αξιολόγηση της εφαρμογής του νέου ΡΣΘ.
(στ) Γνωμοδοτεί για θέματα μείζονος σημασίας που σχετίζονται με ειδικές χρήσεις και έργα στην περιοχή και εισηγείται σχετικώς προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
5. Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς μία φορά ετησίως και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου του ή εφόσον το ζητήσει: (α) η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, (β) ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, (γ) το ένα τρίτο των μελών του. Τη σύγκληση και την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου ορίζει ο Πρόεδρός του.
6. Το Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις κατόπιν εισηγήσεων που υποβάλλει ο Εκτελεστικός του Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος έναντι του Συμβουλίου για την υλοποίησή τους δια των υπηρεσιών του Οργανισμού. Η λήψη των αποφάσεων διενεργείται με κοινή πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Με πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου, καταρτίζεται και εγκρίνεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Συμβουλίου.
7. Με απόφαση του Προέδρου του καλούνται στη συνεδρίαση του Συμβουλίου με δικαίωμα διατύπωσης γνώμης αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, συλλογικοί φορείς, παραγωγικές και συνδικαλιστικές ενώσεις, μη κυβερνητικοί οργανισμοί που έχουν ως αποστολή την προώθηση στόχων του νέου ΡΣΘ.