Άρθρο 61 – Πλαίσιο και στόχοι περιβαλλοντικής πολιτικής

1. Η πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος που εφαρμόζεται στην περιοχή του νέου ΡΣΘ αποσκοπεί στην εξασφάλιση συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην άσκηση των οικονομικών, κοινωνικών και εν γένει των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων καθώς και στην πρόβλεψη της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των φυσικών λειτουργιών και αναγκών στο σύνολο των χωρικών και τομεακών σχεδιασμών. Η πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος οργανώνεται βάσει του Προγράμματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (ΠΠΠ). Βασική αρχή σχεδιασμού είναι η διαφύλαξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως αναντικατάστατου κεφαλαίου και αποθέματος στο οποίο στηρίζεται η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και η ευημερία των πολιτών και των κατοίκων της Περιοχής του νέου ΡΣΘ.
2. Γενικοί στόχοι του Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος είναι:
α) Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας από τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η εκπομπή στο περιβάλλον, πέραν των αποδεκτών ορίων, ουσιών ή ενέργειας που παράγονται ή μεταφέρονται στην περιοχή, μεμονωμένα ή σωρευτικά.
β) Η διαφύλαξη της ποιότητας της ατμόσφαιρας, των εδαφικών πόρων και των υδατικών πόρων, ταυτόχρονα με την ανάσχεση της περαιτέρω υποβάθμισής τους, και η διαμόρφωση πολιτικών για την αποκατάσταση των ποιοτικών ή ποσοτικών τους χαρακτηριστικών σε περιοχές στις οποίες εντοπίζονται φαινόμενα υποβάθμισης.
γ) Η προστασία της λειτουργίας του συνόλου των οικοσυστημάτων, φυσικών ή τροποποιημένων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα αστικά οικοσυστήματα, η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, η αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των οικολογικά σημαντικών περιοχών και η αποκατάσταση φαινομένων υποβάθμισής τους.
δ) Η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των οικοσυστημάτων, από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές.
ε) Η μείωση του οικολογικού αποτυπώματος λόγω οικιστικής και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών, που υποστηρίζουν την αντικατάσταση ενεργοβόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, την πρόληψη, τη μείωση της σπατάλης πόρων και ενέργειας, την εξοικονόμηση και τη βελτίωση της απόδοσης της χρήσης πόρων και τη μείωση της παραγωγής ρύπων.
στ) Η αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων και των απορριμμάτων, με τη λήψη μέτρων και έργων που στοχεύουν ιεραρχημένα και κατά σειρά προτεραιότητας στη μείωση των ποσοτήτων τους και της επικινδυνότητάς τους, στην εκμετάλλευση κάθε δυνατότητας επανάχρησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης και τέλος στην ασφαλή διάθεση των υπολειμμάτων τους.
ζ) Η προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος (φυσικού, αστικού, δομημένου), την αειφορική ανάπτυξη και την αλλαγή αντιλήψεων και συμπεριφορών.
3. Η εφαρμογή του νέου ΡΣΘ αποτιμάται ως προς το περιβαλλοντικό της αποτέλεσμα και την επιτυχία εκπλήρωσης των ανωτέρω στόχων βάσει συστήματος παρακολούθησης το οποίο στηρίζεται στη μέτρηση και αξιολόγηση συγκεκριμένων δεικτών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 74.