Άρθρο 69 – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ)

1. Στόχος για την παράκτια ζώνη είναι η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πρακτικής διαχείρισης του πολυσύνθετου βιολογικού, γεωφυσικού, αισθητικού, κοινωνικού, πολιτισμικού και οικονομικού πλούτου, κεφαλαίου και αποθέματος για την εξασφάλιση της αειφορίας.
2. Ο ΟΡ.ΘΕ. αναλαμβάνει συντονιστικό ρόλο μεταξύ των αρμόδιων διοικητικών φορέων σε όλα τα επίπεδα και τομείς διοίκησης, ώστε να εξασφαλίζεται ο βέλτιστος συντονισμός και η συμπληρωματικότητα των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Με ευθύνη του ΟΡ.ΘΕ. εκπονούνται σχέδια για ΟΔΠΖ των παράκτιων περιοχών του νέου ΡΣΘ και ΠΠΠ ανά ζώνη, βάσει των αρχών και κατευθύνσεων της Ε.Ε., του Πρωτοκόλλου για την ΟΔΠΖ, της Σύμβασης της Βαρκελώνης και του εθνικού σχεδιασμού. Τα μέτρα και οι προτάσεις, που καθορίζονται από τα σχέδια αυτά, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη κατά τις διαδικασίες χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην περιοχή ευθύνης. Προτεραιότητα δίνεται στην εκπόνηση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης, χερσαίας όσο και θαλάσσιας, του Θερμαϊκού κόλπου.
3. Για τις παράκτιες τουριστικές ζώνες οι οποίες ανήκουν στην περιοχή του νέου ΡΣΘ και χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγμένες από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) του Τουρισμού, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 24208/4.6.2009 (Β΄1138), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, επιδιώκεται η εκπόνηση μελετών προσδιορισμού της «φέρουσας ικανότητας». Σε περιπτώσεις υπέρβασης αυτής: (α) τροποποιούνται αμέσως και βάσει των πορισμάτων των μελετών, τα ισχύοντα διατάγματα καθορισμού των χρήσεων γης της εκάστοτε περιοχής, (β) με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡ.ΘΕ., εκδίδονται προεδρικά διατάγματα που περιλαμβάνουν τα κατά περίπτωση κατάλληλα χωροταξικά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά μέτρα εξυγίανσης και αποκατάστασης.
4. Οι αρμοδιότητες της εκπόνησης, επεξεργασίας και διαχείρισης προγραμμάτων, σχεδίων και μέτρων βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του Θερμαϊκού κόλπου από τη Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 18 του ν. 3480/2006 (Α΄ 205), όπως ισχύει, ασκούνται σε συνεργασία και απαιτούν τη γνώμη του ΟΡ.ΘΕ.
5. Για τη Δυτική Παράκτια Ζώνη του Θερμαϊκού, ορίζονται οι εξής κύριες κατευθύνσεις: (α) Η περιβαλλοντική αναβάθμιση και διαμόρφωση του θαλάσσιου μετώπου από το Καλοχώρι μέχρι τον ΣΤ’ προβλήτα, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εκβολές του Δενδροποτάμου, μέσω ρυθμίσεων θεσμικής προστασίας και χαρακτηρισμού της Ζώνης ως ζώνης περιβαλλοντικής εξυγίανσης, εκπόνησης μελετών διαχείρισης, οικολογικής αναβάθμισης, αναβάθμισης και τοπιακής οργάνωσης και υλοποίησης παρεμβάσεων περιβαλλοντικής εξυγίανσης- αναβάθμισης και διαμόρφωσης χώρων για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και αναψυχής, με δυνατότητα ανάπτυξης του αγροτουρισμού, χωρίς όμως να θίγεται η λειτουργία των νομίμως υφιστάμενων βιομηχανικών και εμπορικών εγκαταστάσεων της περιοχής. (β) Η αποκατάσταση της Λιμνοθάλασσας του Καλοχωρίου και η υποστήριξη των στόχων διατήρησης του Εθνικού Πάρκου Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα.
6 Για την Ανατολική Παράκτια Ζώνη του Θερμαϊκού, ορίζονται οι εξής κύριες κατευθύνσεις: (α) Η υλοποίηση παρεμβάσεων περιβαλλοντικής εξυγίανσης και διαμορφώσεων αναψυχής ήπιου χαρακτήρα στην παραλιακή ζώνη της Καλαμαριάς – Πυλαίας – Θέρμης, με στόχο την αποκατάσταση της συνέχειας του θαλάσσιου μετώπου και τη διαμόρφωση ενός συνεχούς παραθαλάσσιου χώρου πρασίνου και αναψυχής. (β) Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου προστασίας των παράκτιων υγροβιοτόπων (Λιμνοθάλασσες Επανομής, Αγγελοχωρίου, υγρότοποι Νέας Φώκιας – Ακρωτήριο Πύργος).
7. Η διαχείριση του παράκτιου χώρου περιλαμβάνει και τη μεταβατική παράκτια θαλάσσια ζώνη, η οποία αναφέρεται στα θαλάσσια ύδατα, τον πυθμένα και το υπέδαφος, προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης:
(α) Οριοθετούνται και χαρτογραφούνται οι περιοχές των θαλάσσιων λειμώνων Ποσειδωνίας (posidonia oceanica) στο Θερμαϊκό κόλπο και στη θαλάσσια παράκτια ζώνη της Χαλκιδικής και εκπονείται Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) για την αξιολόγηση της οικολογικής σημασίας και της προστατευτέας αξίας τους. Το περιεχόμενο της ΕΠΜ περιλαμβάνει την καταγραφή της βιοποικιλότητας, με έμφαση στην καταγραφή των χωροκατακτητικών ειδών που ασκούν, λόγω της κλιματικής αλλαγής, πιέσεις στα ενδημικά είδη, και περιέχει σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσής τους και τη διατήρηση των ενδημικών χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος.
(β) Στην περιοχή του όρμου της Θεσσαλονίκης, για την υλοποίηση οποιασδήποτε κατηγορίας και κατάταξης έργων που περιλαμβάνουν εργασίες κατά τις οποίες ενδέχεται να διαταραχθεί το επιφανειακό ίζημα του πυθμένα ή το υπέδαφος της θάλασσας, προτείνονται ειδικά μέτρα πρόληψης και περιορισμού της ρύπανσης από την ανακυκλοφορία ρύπων που έχουν καθιζάνει σε αυτό.
8. Ενισχύονται οι χερσαίοι και θαλάσσιοι μηχανισμοί ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών για την εξάλειψη παράνομων δραστηριοτήτων που απειλούν τα παράκτια οικοσυστήματα, όπως είναι: ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, αυθαίρετη δόμηση, επιχωματώσεις παράκτιων υγροτόπων.