Άρθρο 17 – Στόχοι για την προστασία του περιβάλλοντος

Η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος επιδιώκεται με:
α) τη μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων,
β) τη διατήρηση, οικολογική διαχείριση και ανάδειξη των προστατευόμενων φυσικών περιοχών ως πυρήνων βιοποικιλότητας,
γ) τη δημιουργία συνεκτικής οικολογικής υποδομής,
δ) τη διαμόρφωση εντός του αστικού ιστού ενός δικτύου κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.
ε) τη διασφάλιση της προστασίας και αειφόρου χρήσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής διάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων ως αναπόσπαστου στοιχείου του αστικού και εξωαστικού χώρου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ν. 3199/2003 (Α΄ 280) όπως ισχύει και το π.δ. 51/2007 (Α΄ 54),
στ) την επίτευξη και διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης για το θαλάσσιο περιβάλλον της Αττικής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους νόμους 3199/2003 (Α΄ 280) και 3983/2011 (Α΄ 144) και στο π.δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α΄ 54).

  • 3 Απριλίου 2014, 07:19 | ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

    ΑΡΘΡΟ 17

    Δεν γίνεται αναφορά στη βελτίωση της προβληματικής ποιότητας της ατμόσφαιρας στο λεκανοπέδιο της Αθήνας και γενικότερα στην Αττική (βλέπετε άρθρο 64 για τη Θεσσαλονίκη).