Άρθρο 45 – Στρατηγική για την προώθηση της χωρικής και της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

1. Οι γενικοί στόχοι για την προώθηση της χωρικής και της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι οι ακόλουθοι:
(α) Άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων από περιοχή σε περιοχή και καταπολέμηση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού που έχουν χωρική διάσταση.
(β) Διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης και προσανατολισμός της αγοράς εργασίας σε επιλεγμένους δυναμικούς κλάδους, ιδίως σε έρευνα και καινοτομία, υψηλή τεχνολογία, χρηματοπιστωτικό σύστημα, ναυτιλία, τουρισμό και πολιτισμό.
(γ) Προώθηση της αστικής αειφορίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την κοινωνική ευημερία των πολιτών.
2. Οι ειδικοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι:
(α) Σχεδιασμός και προγραμματισμός της πολεοδομικής και οικιστικής ανάπτυξης, με προτεραιότητες την αναβάθμιση του αστικού τοπίου και της ποιότητας κατοικίας, τη βελτίωση των συνθηκών στις μειονεκτικές περιοχές, την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής κατοικίας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας, πολιτισμού, αναψυχής, επικοινωνίας και μετακίνησης.
(β) Στοχευμένη αντιμετώπιση των υποβαθμισμένων περιοχών και των θυλάκων κοινωνικού αποκλεισμού με επεξεργασία και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστικής ανασυγκρότησης.
(γ) Προώθηση προγραμμάτων στρατηγικών παρεμβάσεων στο εσωτερικό του οικιστικού ιστού σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από έντονα εντοπισμένα προβλήματα, έχουν στρατηγική θέση στην αστική δομή ή μπορούν να λειτουργήσουν ως εστίες βελτίωσης ευρύτερων ζωνών.