Άρθρο 43 – Στρατηγικοί στόχοι του νέου ΡΣΘ

1. Συνολική στρατηγική του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης αποτελεί η επιδίωξη της βιώσιμης ανάπτυξης, στα πλαίσια της οποίας η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η προστασία του περιβάλλοντος οφείλουν να αποτελούν αναπόσπαστες, ισότιμες και αλληλοσυμπληρούμενες συνιστώσες.
2. Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της εθνικής και ευρωπαϊκής αναπτυξιακής και χωρικής πολιτικής, έχει τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους.
(α) Προώθηση της ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας και ενίσχυση της διεθνοποίησης.
(β) Προώθηση της χωρικής και της κοινωνικής συνοχής, και βελτίωση της ποιότητας ζωής.
(γ) Εξασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας, και προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων.