Άρθρο 66 – Προστασία και διατήρηση των υδατικών πόρων

1. Στρατηγικός στόχος για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων είναι η αειφορική χρήση των διαθέσιμων υδατικών αποθεμάτων και η αποτελεσματική προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3199/2003 (Α΄280) και του π.δ. 51/2007 (Α΄54) με τις οποίες ενσωματώνεται η Οδηγία 60/2000/ΕΚ (ΕΕ L327 της 22.12.2000).
2. Στην περιοχή εφαρμογής του νέου ΡΣΘ λαμβάνονται τα πλέον κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη της καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων και της καλής χημικής και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων. Το ΠΠΠ ενσωματώνει τις προβλέψεις και συμβάλλει στην επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών της Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3199/2003 (Α΄280) και του π.δ. 51/2007 (Α΄54) με τις οποίες ενσωματώνεται η Οδηγία 60/2000/ΕΚ (ΕΕ L327 της 22.12.2000). Η πολιτική διαχείρισης των υδατικών πόρων που εφαρμόζεται, λαμβάνεται υπόψη κατά τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, τη χωροθέτηση και την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.
3. Ειδικά για τα διασυνοριακά ποτάμια και τους θαλάσσιους αποδέκτες τους, που βρίσκονται στην περιοχή εφαρμογής (Αξιός – Θερμαϊκός, Στρυμονικός), εκπονούνται σχέδια για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης ατυχημάτων διασυνοριακής ρύπανσης.
4. Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης δραστηριοτήτων, προβλέπονται όλα τα απαραίτητα μέτρα επεξεργασίας –και διαχείρισης των αποβλήτων προκειμένου να διασφαλίζεται η μη αλλοίωση της ποιοτικής κατάταξης των υδατικών αποδεκτών από άμεσες ή έμμεσες απορρίψεις ρύπων ή άλλων παραπροϊόντων.
5. Ο ΟΡ.ΘΕ. συμβάλλει στη συγκέντρωση, διαχείριση και επεξεργασία της πληροφορίας που αφορά τη διαχείριση των υδάτων και την παρακολούθηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασής τους από τους αρμόδιους και περιφερειακούς και εθνικούς φορείς, και έχει άμεση πρόσβαση στη διαθέσιμη πληροφορία προκειμένου να μπορεί να ασκεί τον προληπτικό και ελεγκτικό του ρόλο.