Άρθρο 32 – Κοινωνικές εξυπηρετήσεις

1. Κοινωνικές Υποδομές
Σε όλες τις χωρικές ενότητες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8, επιδιώκεται η εξασφάλιση της αναγκαίας κοινωνικής υποδομής, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των ΓΠΣ, και τις προδιαγραφές καταλληλότητας, χωρίς να είναι αναγκαίος ο ακριβής, εκ των προτέρων, προσδιορισμός του χώρου.
2. Προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση του δικτύου των υποδομών υγείας ανά χωρική ενότητα, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, της ψυχικής υγείας και των μονάδων υποστήριξης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα XVI και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Υπουργείο Υγείας.
3. Οργανώνεται, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XVI, το δίκτυο των προνοιακών δομών σε επίπεδο χωρικών ενοτήτων σε συσχετισμό και με το δίκτυο των υποδομών υγείας.
4. Προωθείται χωρική κατανομή των υποδομών υγείας του δημόσιου τομέα μείζονος σημασίας στο σύνολο της Αττικής, για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού όλων των χωρικών ενοτήτων. Η ανάπτυξή τους γίνεται σε περιοχές, οι οποίες διαθέτουν τις πολεοδομικές προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν και να οργανωθούν. Οι νέες υποδομές υγείας του δημόσιου τομέα και η ενίσχυση των υφισταμένων αναφέρονται στο Παράρτημα XVI .
5. Νέα Θεραπευτήρια χωροθετούνται :
α) Εντός της Χωρικής Ενότητας Αθήνα-Πειραιά, σε επιλεγμένες περιοχές κυρίως αναπλάσεων, όπως στον Ελαιώνα.
β) Εκτός της Χωρικής Ενότητας Αθήνα-Πειραιά, και σε αναπτυξιακούς πόλους και διαδημοτικά κέντρα ευρείας ακτινοβολίας, εφόσον τεκμηριώνεται η καλή εξυπηρέτηση από το κύριο οδικό δίκτυο της Αττικής, το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς και, ειδικότερα, τα μέσα σταθερής τροχιάς.
6. Για τη χωροθέτηση κοινωνικών υποδομών μεγάλης κλίμακας αναζητούνται τρόποι διαδημοτικής εξυπηρέτησης για τη βέλτιστη επιλογή θέσεων και την ενιαία διαχείρισή τους. Ειδικότερα:
α) Προωθείται κατά προτεραιότητα η χωροθέτηση διαδημοτικών κοιμητηρίων, για την ορθολογική εξυπηρέτηση των αναγκών των επιμέρους χωρικών ενοτήτων. Οι χώροι αυτοί οριοθετούνται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δεσμεύσεις των εξειδικευμένων μελετών.
β) Εξειδικεύεται για την Αττική το «Ειδικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης» ( ΑΠ 28704/4362/26.11.2001, Β΄1575), ως εξής: Απομακρύνεται το κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού και χωροθετείται νέο ολοκληρωμένο συγκρότημα δικαστικής φυλακής Αθηνών, με μονάδες θηλέων και αρρένων, νοσοκομείο και ψυχιατρείο κρατουμένων. Η ακριβής περιοχή χωροθέτησης αναζητείται εναλλακτικά στη δυτική ή βόρεια Αττική, με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στο παραπάνω Ειδικό Πλαίσιο. γ) Η χωροθέτηση και η δόμηση των πιο πάνω υποδομών ρυθμίζεται είτε με τα ΓΠΣ είτε, εφόσον πρόκειται για εκτός σχεδίου περιοχή, με τοπικό ρυμοτομικό του ν. 1337/1983, μετά από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ.