Άρθρο 72 – Πρόγραμμα Δράσης για την εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

1. Για την προώθηση των στρατηγικών στόχων και για την εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, ο ΟΡ.ΘΕ. καταρτίζει ανά πενταετία ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης το οποίο εξειδικεύει τις αναγκαίες ενέργειες του Οργανισμού και όλων των αρμόδιων φορέων για την επίτευξη των στόχων, ορίζει τομείς προτεραιότητας και προσδιορίζει για κάθε τομέα προτεραιότητας εξειδικευμένα σχέδια δράσης.
2. Το πρόγραμμα δράσης καταρτίζεται από τις υπηρεσίες του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίνεται από το Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Το πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:
(α) Ενιαία και συνεκτική αστική πολιτική και φυσικός σχεδιασμός στο σύνολο της περιοχής του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) και της Περιαστικής Ζώνης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του άρθρου 60.
(β) Διαχείριση της αστικής ανάπτυξης και εφαρμογή της αειφόρου αστικής πολιτικής ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε αστικού κέντρου της περιοχής εφαρμογής του νέου ΡΣΘ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των άρθρων 56 έως 59.
(γ) Εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικολογικής ισορροπίας και προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής εφαρμογής του νέου ΡΣΘ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του προγράμματος προστασίας περιβάλλοντος, όπως αυτό περιγράφεται στα άρθρα 62 έως και 69.
(δ) Υποστήριξη της ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας και ενίσχυση της διεθνοποίησης, με την κατάλληλη χωρική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του άρθρου 52.
(ε) Οργάνωση του Συστήματος Μεταφορών στα πλαίσια ολοκληρωμένης πολιτικής μακροπρόθεσμου συγκοινωνιακού σχεδιασμού, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του άρθρου 53 και λαμβάνοντας υπόψη και το «Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών – Μεταφορών Θεσσαλονίκης 2020»
4. Κατά τομέα προτεραιότητας το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους στόχους στον τομέα, τη στρατηγική επίτευξής τους, τα κριτήρια ιεράρχησης των παρεμβάσεών του, τις γενικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας, σκοπιμότητας και ωριμότητας των παρεμβάσεων στον τομέα, τις συνέργιες με τις παράλληλες πολιτικές στο αντικείμενο του τομέα, τα αναμενόμενα από το σύνολο των παρεμβάσεων αποτελέσματα και τις αναμενόμενες αναπτυξιακές, χωρικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το σύστημα των εξειδικευμένων και γενικών δεικτών που αφορούν τον τομέα και θα παρακολουθούνται στα πλαίσια του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης του νέου ΡΣΘ και του προγράμματος προστασίας περιβάλλοντος που ορίζεται στο άρθρο 74, τους κατά νόμο αρμόδιους για την επίσπευση φορείς και τους εμπλεκόμενους στην προώθηση των παρεμβάσεων, το κανονιστικό πλαίσιο για τον τομέα, τον εκτιμώμενο αναγκαίο προϋπολογισμό για την επίτευξη των στόχων στον τομέα, και τα επιμέρους σχέδια δράσης για την επίτευξη των στόχων του.
5. Για το πρόγραμμα δράσης καταρτίζονται από τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής. Οι εκθέσεις λαμβάνονται υπόψη για την περιοδική συνολική αξιολόγηση της εφαρμογής του νέου ΡΣΘ και την εκτέλεση προσαρμοστικών επιλογών στην περίπτωση του άρθρου 76.