Άρθρο 34 – Συντονισμός και εναρμόνιση πολιτικών με το νέο ΡΣΑ και παρακολούθηση εφαρμογής.

1. Το νέο ΡΣΑ αποτελεί τη βάση αναφοράς για το συντονισμό και την εναρμόνιση των επιμέρους πολιτικών, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων του Κράτους, των δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού και του ιδιωτικού τομέα, η υλοποίηση των οποίων επηρεάζει τη συνοχή και ανάπτυξή του. Οι παραπάνω πολιτικές, πρωτοβουλίες, προγράμματα και σχέδια εναρμονίζονται με τους στόχους, κατευθύνσεις και προτεραιότητες του νέο ΡΣΑ. Στα αναπτυξιακά προγράμματα της Περιφέρειας περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα τα έργα και οι δράσεις, που προωθούν την εφαρμογή του νέου ΡΣΑ.
2. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του νέου ΡΣΑ:
α) Ο ΟΡΣΑ, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς παρακολουθεί και αξιολογεί την τήρηση των βασικών επιλογών, κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων του νέου ΡΣΑ, παρακολουθεί τις σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εφαρμογή του και εντοπίζει δυσλειτουργίες. Συντάσσει, ανά διετία, εκθέσεις, στις οποίες αναφέρεται ο βαθμός και ο τρόπος εφαρμογής του νέου ΡΣΑ και του προγράμματος δράσης, συσχετίζοντάς τα με τις ενέργειες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων. Στις εκθέσεις υποδεικνύονται τα μέτρα, τα προγράμματα, οι πρωτοβουλίες, δράσεις και κάθε είδους ενέργειες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου ΡΣΑ, καθώς και οι ενέργειες που αντίκεινται ή δεν εναρμονίζονται προς τις κατευθύνσεις του. Επίσης, προτείνεται η λήψη επανορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
β) Οι εκθέσεις υποβάλλονται στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΟΡΣΑ για αξιολόγηση. Τα πορίσματα των εκθέσεων αποστέλλονται στους συναρμόδιους φορείς. Λαμβάνονται υπ’ όψη από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κατά την προώθηση μέτρων, προγραμμάτων, δράσεων και ρυθμίσεων, που αφορούν στην εφαρμογή του νέου ΡΣΑ.
γ) Για την περιοχή εφαρμογής του νέου ΡΣΑ οι εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό 51949/2010 (Β΄ 1925) καταρτίζονται από τον ΟΡΣΑ, με ανάλογη εφαρμογή , κατά τα λοιπά, των διατάξεων των παρ.1,2,3,και 4 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 της απόφασης.
3.α) Τα γενικά πολεοδομικά σχέδια, οι πολεοδομικές μελέτες, τα ειδικά τομεακά πλαίσια και σχέδια και όλα τα σχέδια και προγράμματα χωρικών ρυθμίσεων για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή όσα έχουν σαφείς χωρικές επιπτώσεις, εναρμονίζονται με τους στόχους και τις ρυθμίσεις του νέου ΡΣΑ. Για την έγκριση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων των δήμων και των λοιπών ως άνω αναφερόμενων σχεδίων από τον ΟΡΣΑ, θα πρέπει αυτά να συνοδεύονται από έκθεση τεκμηρίωσης το περιεχόμενο της οποίας θα τεκμηριώνει τον βαθμό εναρμονισμού και την εξυπηρέτηση των στόχων που θέτει το νέο ΡΣΑ.
β) Εγκεκριμένα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σχέδια της περίπτωσης α, εφόσον αποκλίνουν από τις κατευθύνσεις και ρυθμίσεις του νέου ΡΣΑ, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται, προκειμένου να εναρμονιστούν προς αυτές.

  • 1 Απριλίου 2014, 23:03 | Απόστολος Σίνης

    Η διατύπωση των διατάξεων της παραγράφου 3 ανατρέπει τη δυνατότητα τροποποίησης των Ρυθμιστικών Σχεδίων, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ και άλλων σχεδίων χρήσεων γης με τα προεδρικά διατάγματα έγκρισης των ΕΣΧΑΔΑ και ΕΣΧΑΣΕ, που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν.3986/2011 και της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.3894/2010. Για να διασωθεί η δυνατότητα αυτή πρέπει να υπάρξει ρητή επιφύλαξη στο νόμο, ότι οι ρυθμίσεις της παραγράφου 3 ισχύουν με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν.3986/2011 καιτης παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.3894/2010.