Άρθρο 12 – Οικιστική Ανάπτυξη και Πολεοδομική Οργάνωση

1. Αρχές για την Οικιστική Ανάπτυξη :
α) Για την προώθηση της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης υιοθετείται ένα πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με την αρχή της συμπαγούς πόλης, στο πλαίσιο του οποίου η κάλυψη των οικιστικών αναγκών επιδιώκεται κυρίως μέσα στην ήδη θεσμοθετημένη αστική γη. Η οικιστική ανάπτυξη διοχετεύεται καταρχήν στις υφιστάμενες πόλεις και οικισμούς με αποφυγή κατάληψης περιαστικού και εξωαστικού χώρου, ενώ οι επεκτάσεις των σχεδίων πόλης ή οι νέες αναπτύξεις είναι περιορισμένες.
β) Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την τόνωση της εσωτερικής συνοχής του συστήματος χωρικού σχεδιασμού στην Αττική, τίθενται οι εξής ειδικότεροι στόχοι:
αα) Σύνδεση του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού με την πολεοδομική πολιτική μέσω των κατώτερων επιπέδων σχεδιασμού και θεσμικών εργαλείων. Ενίσχυση της κανονιστικής – ρυθμιστικής πολιτικής του χωρικού σχεδιασμού μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης κάθε επιπέδου του και τη συστηματοποίηση των ρυθμίσεών του, ιδίως όσον αφορά τα σχέδια χρήσεων γης.
ββ) Ενίσχυση των διαδικασιών συμμετοχής και διαβούλευσης με τους κοινωνικούς φορείς και τις παραγωγικές τάξεις. Προώθηση θεσμών κάθετης και οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ αυτοδιοικητικών και κρατικών φορέων.
γγ) Ενίσχυση της επιχειρησιακής διάστασης του σχεδιασμού και καθιέρωση ευελιξίας στη συνεργασία δημόσιου – ιδιωτικού τομέα.
2. Μέτρα για την Οικιστική Ανάπτυξη
α) Η οικιστική ανάπτυξη κύριας και παραθεριστικής κατοικίας διοχετεύεται στις θεσμοθετημένες οικιστικές περιοχές. Νέες επεκτάσεις ή αναπτύξεις είναι αποδεκτές μόνον εφόσον η αναγκαιότητά τους τεκμηριώνεται, στις περιπτώσεις που ο υφιστάμενος πολεοδομικός χώρος είναι διαπιστωμένα ανεπαρκής, είτε χαρακτηρίζεται από ακαμψίες που δεν επιτρέπουν εξάντληση της χωρητικότητάς του μέχρι το σύνηθες ποσοστό κορεσμού. Η τεκμηρίωση γίνεται με βάση τα εκτιμώμενα όρια κορεσμού των οικιστικών περιοχών και της κατανομής των προβλεπόμενων προγραμματικών μεγεθών ανά Χωρική Ενότητα. Οι επεκτάσεις αυτές πρέπει, επίσης, να είναι συμβατές με το χωροταξικό ρόλο κάθε Χωρικής Ενότητας. Από την παρούσα διάταξη εξαιρούνται τα ακίνητα που εμπίπτουν στον ν. 3986/2011 (Α’ 152), για τα σχέδια αξιοποίησης των οποίων ο ΟΡΣΑ γνωμοδοτεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
β) Οι επεκτάσεις και οι νέες οικιστικές αναπτύξεις γίνονται μόνο κατά οργανικές πολεοδομικές ενότητες (γειτονιές) με εξασφάλιση όλων των αναγκαίων χώρων για κοινωνική και τεχνική υποδομή και εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την κατασκευή των βασικών έργων υποδομής.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά τη σύνταξη ειδικής τεχνικής μελέτης, είναι δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος περιοχών που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο ως περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, σε περιοχές κύριας κατοικίας, μετά από επαρκή τεκμηρίωση ή όταν δικαιολογείται από την κατασκευή μεταφορικών υποδομών σταθερής τροχιάς που θα επιταχύνουν διαφαινόμενη τάση και με την προϋπόθεση ότι με την μετατροπή δεν θίγεται η προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος και ότι αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των συμπληρωματικών αναγκών σε κοινωνική υποδομή και εξυπηρετήσεων και δεν συνεπάγεται την αύξηση του συντελεστή δόμησης.
δ) Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) της Αττικής αποτελούν τα Πολεοδομικά Σχέδια εξειδίκευσης του νέου ΡΣΑ ανά δήμο και αποσκοπούν στη θεσμοθέτηση των κανόνων τοπικής ανάπτυξης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των στόχων και των κατευθύνσεων πολιτικής του νέου ΡΣΑ, καθώς και η επίτευξη χωρικής συνοχής σε ενδοπεριφερειακό και τοπικό επίπεδο. Εκπονούνται ανά δήμους αλλά είναι δυνατόν, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας, να προσδιοριστούν ομάδες δήμων ανά Χωρική Υποενότητα, οι οποίες οφείλουν να μελετήσουν ενιαία ή σε συνεργασία, τα ΓΠΣ ή ορισμένα από τα στοιχεία τους σε επίπεδο ανάλυσης ή προκαταρκτικής πρότασης, σύμφωνα με τις εκάστοτε σχετικές προδιαγραφές. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνωμοδότηση του ΟΡΣΑ, δίνονται κίνητρα για την από κοινού εκπόνηση και έγκριση των ΓΠΣ όμορων Δημοτικών Ενοτήτων.
3. Προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση του εξωαστικού χώρου – Περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης.
α) Η εφαρμογή του παρόντος αφορά το σύνολο των εκτάσεων της Αττικής που βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων σχεδίων και εκτός ορίων οικισμών, καθώς και εκτός των θεσμοθετημένων προς πολεοδόμηση ή για την υποδοχή παραγωγικών δραστηριοτήτων περιοχών,
β) Ο εξωαστικός χώρος αντιμετωπίζεται παράλληλα με τον αστικό, ως συμπληρωματική συνιστώσα ενός ενιαίου λειτουργικού συνόλου. Κατεύθυνση του παρόντος είναι η ολοκληρωμένη διαχείρισή του, με την προστασία του περιβάλλοντος, την εξισορρόπηση των πιέσεων, αλλά και των αναγκών που δημιουργούνται.
γ) Ο εξωαστικός χώρος προστατεύεται ως κρίσιμος παράγοντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικολογική ισορροπία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αττικής, σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
αα) Για τον έλεγχο της οικιστικής διάχυσης, τη διατήρηση και την προστασία του, ο εξωαστικός χώρος ρυθμίζεται στο σύνολό του με σχέδια χρήσεων γης και όρων δόμησης ή και καθεστώτα προστασίας, τα οποία θεσμοθετούνται με τα ΓΠΣ του ν. 2508/1997, όπως ισχύει, ή με προεδρικό διάταγμα εξειδίκευσης του νέου ΡΣΑ σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 ή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3937/2011.
ββ) Προτεραιότητα για το σχεδιασμό του εξωαστικού χώρου, αποτελεί ο εξορθολογισμός του θεσμικού καθεστώτος που τον διέπει.
γγ) Με ευθύνη του ΟΡΣΑ , μετά τη θεσμοθέτηση του παρόντος καταρτίζεται πρόγραμμα αξιολόγησης του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης του εξωαστικού χώρου της Περιφέρειας.
4. Κατευθύνσεις Πολεοδομικής Οργάνωσης για το Μητροπολιτικό Κέντρο
α) Το Μητροπολιτικό Κέντρο της Πρωτεύουσας συγκροτείται από τα κέντρα Αθήνας και Πειραιά, που αποτελούν τη σημαντικότερη συνιστώσα του διεθνούς και εθνικής εμβέλειας αναπτυξιακού πόλου της Αττικής. Βασικός στόχος για τα κέντρα Αθήνας και Πειραιά, είναι η ολοκληρωμένη ανασυγκρότηση, οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, με παράλληλες συντονισμένες δράσεις κοινωνικής πολιτικής, πολιτικής απασχόλησης και πολεοδομικών παρεμβάσεων ποικίλης εμβέλειας, που αξιοποιούν το ιστορικό βάθος και την πολυμορφία.
β) Κύριοι άξονες πολιτικής για την ανασυγκρότηση των κέντρων Αθήνας και Πειραιά, είναι οι εξής:
αα) Διατήρηση του ρόλου τους, ως τόπων συμπύκνωσης των κοινωνικών και πολιτικών θεσμών, με την τόνωσή τους ως κέντρων επιτελικής διοίκησης και συγκεντρώσεων γραφείων και την οργάνωση και επέκταση τους.
ββ) Επαναπροσδιορισμός και πολύπλευρη ανάδειξη του αστικού χαρακτήρα και της ταυτότητάς τους, με στόχο να διατηρήσουν και να ενδυναμώσουν την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική τους λειτουργία.
γγ) Ενίσχυση δραστηριοτήτων και θέσεων απασχόλησης, διαφορετικών βαθμίδων και εξειδικεύσεων.
δδ) Προώθηση πολιτικών για τη διατήρηση και ενίσχυση της υφιστάμενης κατοικίας και ανάπτυξη νέας.
εε) Ενεργοποίηση του κενού κτηριακού αποθέματος.
στστ)Καθιέρωση πολιτικών εξισορρόπησης, με διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητας και κοινωνικής πολυσυλλεκτικότητας, ιδίως στις επιμέρους περιοχές με φαινόμενα κοινωνικής πόλωσης και στοχοποίησης.
ζζ) Ενίσχυση των προσβάσεων στα κέντρα με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ιδιαιτέρα με Μέσα Σταθερής Τροχιάς (ΜΣΤ), καθώς επίσης και ανάδειξη της προτεραιότητας του πεζού και του ποδηλάτη.
ηη) Βελτίωση της εικόνας και της αστικής δομής των κεντρικών περιοχών, η ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.
θθ) Κάλυψη των αναγκών κοινωνικής και τεχνικής υποδομής.
γ) Για την επίτευξη των στόχων και κατευθύνσεων και την ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των φαινομένων κρίσης στις περιοχές των κέντρων καταρτίζονται Σχέδια Ολοκληρωμένης Οικιστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2742/1999 (Α’207).
δ) Για το κέντρο της Αθήνας προβλέπονται τα εξής:
αα) Προωθείται η ανάδειξη του πολυδιάστατου χαρακτήρα του, με έμφαση στην ανάσχεση της απομάκρυνσης κατοίκων, την προσέλκυση νέων, την προσέλκυση επιχειρήσεων, την ανάδειξή του σε τουριστικό προορισμό διεθνούς εμβέλειας και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. Προτεραιότητα για την αναζωογόνησή του κέντρου της Αθήνας, αποτελεί το εμπορικό τρίγωνο και το θεσμικά καθορισμένο υπερτοπικό κέντρο.
ββ) Για τη διατήρηση της πολυδιάστατης λειτουργικότητας, προωθούνται συνδυασμένες ενέργειες που θα ενισχύσουν τις επαγγελματικές ή παραγωγικές δραστηριότητες που φθίνουν και θα προσελκύσουν νέες, οι οποίες θα πυκνώσουν την οικονομία, το εμπόριο, τον τουρισμό και την αναψυχή, την καλλιτεχνική και τη μεταποιητική παραγωγή και ταυτόχρονα θα ενισχύσουν την κατοικία και τις συναφείς εξυπηρετήσεις, στη λογική της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το πλαίσιο έχει η υποστήριξη των αναδυόμενων πολιτιστικών χώρων, ιδιαίτερα στις δυτικές περιοχές του κέντρου, όπου δραστηριοποιούνται νέοι δημιουργοί και συλλογικότητες με ιδιαίτερες κουλτούρες, καθώς και νέες δημιουργικές επιχειρήσεις.
Σε ενίσχυση των ανωτέρω προωθούνται μητροπολιτικές παρεμβάσεις σε περιοχές του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14.
ε) Για το κέντρο του Πειραιά προβλέπονται τα εξής:
αα) Τόνωση των διασυνδέσεων και θετικών επιδράσεων της λιμενικής δραστηριότητας με τις άλλες οικονομικές λειτουργίες της πόλης. Βελτίωση της λειτουργίας του λιμένα με παράλληλη μέριμνα για ορθολογική διαχείριση των οδικών μετακινήσεων αιχμής, με σύνδεση των λιμενικών επιβατικών σταθμών με το δίκτυο μέσων σταθερής τροχιάς και περιορισμό της όχλησης προς τον παρακείμενο αστικό ιστό.
ββ) Ενίσχυση των κεντρικών χρήσεων των λιμενικών και ναυτιλιακών υπηρεσιών. Ανάδειξη του ρόλου ως Νότιας Πύλης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και λειτουργική σύνδεση του κέντρου του Πειραιά με αυτό της Αθήνας.
γγ) Λειτουργική ανασύνταξη και εξειδίκευση των χρήσεων στο κεντρικό τμήμα του λιμένα με έμφαση στις υπηρεσίες, στην αναψυχή και στον πολιτισμό (πολιτιστική ακτή), προστασία της παραδοσιακής αγοράς, αναζωογόνηση των περιοχών κατοικίας και συνολική αναβάθμιση του παράκτιου χώρου, σε συνδυασμό με ολοκληρωμένη πολιτική στάθμευσης.
δδ) Επέκταση του δικτύου μέσων σταθερής τροχιάς για τη σύνδεση του κέντρου με τις παραδοσιακές περιοχές κατοικίας του ευρύτερου Πειραιά και των δυτικών δήμων μέχρι το Πέραμα.
εε) Ενεργοποίηση ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και της μοναδικής ιστορικής σημασίας των ακτών του Αργοσαρωνικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η παράκτια ζώνη από Πειραιά προς Σαλαμίνα – Κυνόσουρα, Ελευσίνα, Κακιά Σκάλα.
στστ) Ανάπλαση της παραλιακής και της αρχαιολογικής ζώνης και προώθηση των εξής δύο σημαντικών παρεμβάσεων σε περιοχές του ευρύτερου κέντρου του Πειραιά: της ονομαζόμενης «Νότιας Πύλης» που περιλαμβάνει την περιοχή από το Γήπεδο Καραϊσκάκη μέχρι τον Άγιο Διονύσιο και της «Λιμενοβιομηχανικής Ζώνης Δραπετσώνας- Κερατσινίου».
ζζ) Ολοκληρωμένος κυκλοφοριακός σχεδιασμός με έμφαση στη σύνδεση των συνδυασμένων μεταφορών και της τοπικής συγκοινωνίας.
στ) Για τον Ελαιώνα προβλέπεται η αναβάθμισή του, προκειμένου να αναδειχθεί ως προνομιακή «ενδιάμεση ζώνη» με ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, η οποία υποστηρίζεται από τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους και αρχές πολιτικής:
αα) Ανάδειξή του, σε περιοχή στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής και ανταγωνιστικότητας της Αττικής, με αιχμή τη μετατροπή του σε υποδοχέα καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και λειτουργιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.
ββ) Βελτίωση των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας βασικών μητροπολιτικών λειτουργιών και υποδομών, για τις οποίες ο Ελαιώνας λειτουργεί ως κύριος υποδοχέας.
γγ) Έλεγχος των διαδικασιών παραγωγικής αναδιάρθρωσης με διατήρηση και ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας και, ώστε να συνυπάρχει και να συνεργάζεται με τις εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα, της επιτελικής δημόσιας διοίκησης.
δδ) Επανεξέταση του πλαισίου χρήσεων γης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του παρόντος
εε) Ανάδειξη του υφιστάμενου ή μελλοντικού δυναμικού πολιτιστικών και φυσικών σημαντικών χώρων ως στοιχείων ιδιαίτερης ταυτότητας και σύνδεση με τους παρακείμενους πολιτιστικούς πόλους και άξονες.
στστ) Τόνωση του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της περιοχής με αναβάθμιση και διεύρυνση της κατοικίας.
ζζ) Συντονισμένη, κατά προτεραιότητα, υλοποίηση των βασικών έργων υποδομής, όπως οδικό δίκτυο, διευθέτηση ρέματος Προφήτη Δανιήλ.
5. Οριζόντιες Δράσεις Διαχείρισης του Αστικού Χώρου
Στο πλαίσιο των μη χωρικά εξειδικευμένων, οριζόντιων δράσεων για την υλοποίηση των στόχων του νέου ΡΣΑ για την αναγέννηση της πόλης, προβλέπονται τα παρακάτω:
α) Για την ανάκτηση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της πόλης βασικές κατευθύνσεις είναι οι εξής:
αα) Η λήψη μέτρων για την αποτελεσματική διαχείριση και τη διαφύλαξη του κοινόχρηστου χαρακτήρα του δημόσιου χώρου.
ββ) Η προώθηση ειδικών προγραμμάτων και μέτρων για την αναβάθμιση του αστικού τοπίου.
β) Για την εξισορρόπηση των χωρικών ανισοτήτων και την αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, βασικές κατευθύνσεις είναι οι εξής:
αα) Η συμπλήρωση των ελλείψεων του κοινωνικού εξοπλισμού, πρασίνου και ελεύθερων χώρων με προτεραιότητα την επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού ισοκατανομής μεταξύ περιοχών, τόσο με όρους φυσικής παρουσίας όσο και με όρους λειτουργίας και ποιότητας. Τα αναπτυξιακά προγράμματα των αρμόδιων δημόσιων φορέων πρέπει να ενσωματώνουν συγκεκριμένα σχετικά πολεοδομικά κριτήρια.
ββ) Η βελτίωση της ισοκατανομής των κοινόχρηστων χώρων μέσα στην πόλη, και στο μέτρο του δυνατού η αύξησή τους με απόλυτους όρους. Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιούνται μηχανισμοί ανακατανομής, εργαλεία αντισταθμιστικού χαρακτήρα και εργαλεία πολιτικής γης.
γγ) Ο καθορισμός προδιαγραφών σχεδιασμού του δημόσιου χώρου, που λαμβάνει υπόψη του τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
γ) Οι βασικές κατευθύνσεις για την πολιτική χρήσεων γης στον αστικό χώρο, η εξειδίκευση των οποίων γίνεται στο Παράρτημα ΙΙ, είναι οι εξής:
αα) Η ισορροπία μεταξύ της επιθυμητής ανάμειξης συμβατών χρήσεων γης και της αποφυγής συγκρούσεων μεταξύ ασύμβατων χρήσεων.
ββ) Ο έλεγχος της έρπουσας γραμμικής ανάπτυξης κεντρικών λειτουργιών κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων.

6. Έλεγχος αστικής ανάπτυξης σε ευρύτερες ζώνες επιρροής των οδικών αξόνων και των σταθμών των Μέσων Σταθερής Τροχιάς.
α) Για την ενίσχυση της συμπαγούς πόλης και της πολυκεντρικότητας και την ανάσχεση της διάχυσης λειτουργιών στις ευρύτερες ζώνες επιρροής των νέων υπεραστικών- περιαστικών οδικών αξόνων ορίζεται ότι στις περιπτώσεις χάραξης των νέων υπεραστικών, περιαστικών οδικών αξόνων, απαιτείται ο έλεγχος χρήσεων γης στις ευρύτερες ζώνες επιρροής μέσω εργαλείων του πολεοδομικού σχεδιασμού. Σκοπός είναι ο έλεγχος της αστικής διάχυσης και της εξάπλωσης της πόλης, όπως επίσης και η εξασφάλιση της αναγκαίας γης για τη λειτουργία του οδικού δικτύου.
β) Για την εύρυθμη λειτουργία της περιοχής επιρροής των σταθμών των Μέσων Σταθερής Τροχιάς και την αποφυγή φαινομένων συγκρούσεων χρήσεων γης σε αυτές, προωθείται κατά προτεραιότητα ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός και ο έλεγχος των χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης, μέσω εργαλείων του πολεοδομικού σχεδιασμού.

 • 3 Απριλίου 2014, 12:05 | Δημήτριος Κ. Αποστολόπουλος

  Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής εξακολουθεί να έχει οριοθετημένους το σύνολο των ορεινών όγκων, αγνοώντας ότι και πριν την αρχική οριοθέτηση αυτών – και πριν την δημιουργία του οργανισμού Αθήνας – υπάρχουν εκτάσεις, που νόμιμα είχαν οικοδομηθεί με έκδοση οικοδομικών αδειών, με την διαδικασία της εκτός σχεδίου δόμησης. Είτε διαχρονικά με Ν. η Π.Δ., ακόμα και κατοικημένες εκτάσεις νομιμοποιήθηκαν, ή, τακτοποιήθηκαν.
  Αυτό σημαίνει ότι αν δεν παρθούν συγκεκριμένα μέτρα τώρα, αν οι ιδιοκτήτες χρειαστεί να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε επισκευή, δεν θα μπορούν να εκδώσουν οικοδομική άδεια, αφού οι χρήσεις στη Ζώνη Α το απαγορεύουν. Ειδικά στον ορεινό όγκο της Πεντέλης υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις και είναι ενταγμένες στην Ζώνη Α.
  Υπάρχουν εκτάσεις μέσα στην Ζώνη Α του οριοθετημένου όγκου του Πεντελικού τουλάχιστον που έχουν τελεσίδικα εξαιρεθεί από τον χαρακτήρα των άρθρων 3 και 4 του Ν.998/79. Θεωρητικά έχουν την δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας, αλλά πρακτικά με την εμμονή της παράβλεψης πραγματικών στοιχείων αυτών των εκτάσεων, ουσιαστικά γίνεται δήμευση της ιδιοκτησίας, χωρίς καμία πρόβλεψη για αυτές τις περιπτώσεις.
  Οι εδαφικές εκτάσεις που είναι εντός των ορεινών όγκων και έχουν διαχρονικά την μορφή χρήσης, που δεν είναι σε σύγκρουση με την ισχύουσα νομοθεσία ιδιαίτερα του Ν. 998/79, ή βρίσκονται σε εκκρεμότητα, θα πρέπει να οριοθετηθούν από τώρα με ειδικό πλαίσιο, αφού οι σχετικές μελέτες δεν υλοποιήθηκαν με ευθύνη της διοίκησης.
  Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής αγνοεί το νομοθετικό πλαίσιο των Ν. 4014 & 4178, που με σαφήνεια ορίζουν τι πρέπει να γίνει στα επόμενα χρόνια για το έλλειμα γης, που πρέπει να αγοραστεί από τους ιδιοκτήτες που πραγματοποίησαν υπαγωγή τους στις παραπάνω διατάξεις. Κατά συνέπεια, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος Οργανισμός δεν είχε και δεν έχει λόγο ύπαρξης.

 • 3 Απριλίου 2014, 11:12 | Κωνσταντίνος Δ. Αποστολόπουλος

  Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής εξακολουθεί να έχει οριοθετημένους το σύνολο των ορεινών όγκων, αγνοώντας ότι και πριν την αρχική οριοθέτηση αυτών – και πριν την δημιουργία του οργανισμού Αθήνας – υπάρχουν εκτάσεις, που νόμιμα είχαν οικοδομηθεί με έκδοση οικοδομικών αδειών, με την διαδικασία της εκτός σχεδίου δόμησης. Είτε διαχρονικά με Ν. η Π.Δ., ακόμα και κατοικημένες εκτάσεις νομιμοποιήθηκαν, ή, τακτοποιήθηκαν.
  Αυτό σημαίνει ότι αν δεν παρθούν συγκεκριμένα μέτρα τώρα, αν οι ιδιοκτήτες χρειαστεί να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε επισκευή, δεν θα μπορούν να εκδώσουν οικοδομική άδεια, αφού οι χρήσεις στη Ζώνη Α το απαγορεύουν. Ειδικά στον ορεινό όγκο της Πεντέλης υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις και είναι ενταγμένες στην Ζώνη Α.
  Υπάρχουν εκτάσεις μέσα στην Ζώνη Α του οριοθετημένου όγκου του Πεντελικού τουλάχιστον που έχουν τελεσίδικα εξαιρεθεί από τον χαρακτήρα των άρθρων 3 και 4 του Ν.998/79. Θεωρητικά έχουν την δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας, αλλά πρακτικά με την εμμονή της παράβλεψης πραγματικών στοιχείων αυτών των εκτάσεων, ουσιαστικά γίνεται δήμευση της ιδιοκτησίας, χωρίς καμία πρόβλεψη για αυτές τις περιπτώσεις.
  Οι εδαφικές εκτάσεις που είναι εντός των ορεινών όγκων και έχουν διαχρονικά την μορφή χρήσης, που δεν είναι σε σύγκρουση με την ισχύουσα νομοθεσία ιδιαίτερα του Ν. 998/79, ή βρίσκονται σε εκκρεμότητα, θα πρέπει να οριοθετηθούν από τώρα με ειδικό πλαίσιο, αφού οι σχετικές μελέτες δεν υλοποιήθηκαν με ευθύνη της διοίκησης.
  Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής αγνοεί το νομοθετικό πλαίσιο των Ν. 4014 & 4178, που με σαφήνεια ορίζουν τι πρέπει να γίνει στα επόμενα χρόνια για το έλλειμα γης, που πρέπει να αγοραστεί από τους ιδιοκτήτες που πραγματοποίησαν υπαγωγή τους στις παραπάνω διατάξεις. Κατά συνέπεια, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος Οργανισμός δεν είχε και δεν έχει λόγο ύπαρξης.

 • 3 Απριλίου 2014, 10:22 | Αταλαντα Ροσόλιμος

  1. Ρυθμίζει την δικαιολογία ύπαρξης ενός οργανισμού που διαχρονικά δεν έχει λάβει υπόψη του επικυρωμένες μελέτες, ΓΠΣ, επεκτάσεων σχεδίων πόλης, δασικών χαρτών, ρεμάτων και άλλων παρόμοιων και συγγενών πράξεων της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
  2. Πως μπορεί μια υπηρεσία που είναι να καταργηθεί να εκδίδει ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο; οι επιπτώσεις αυτού ποίος θα τις υποστεί και υπερασπηστεί από την μεριά της κυβέρνησης;
  3. Πως μπορεί να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο που δεν έχει αποτυπωθεί στο παρουσιαζόμενο χαρτογραφικό υπόβαθρο ΟΛΕΣ τις οριστικοποιημένες μελέτες, και πράξεις της Διοίκησης που αφορούν υπάρχοντες οικισμούς είτε καταγεγραμμένους, είτε αναπτυσσόμενους. Πως μπορεί να μην έχει προηγηθεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών; Πως δικαιολογεί την συγκεκριμένη μελέτη χωρίς να συμπεριλαμβάνει όλα τα ανωτέρω!
  4. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο, αντίθετα είναι σε αρκετά σημεία σε αντιδιαστολή σε σχέση με το εγκεκριμένο χωροταξικό ΄ΣΟΥΦΛΙΑ΄, ιδιαίτερα στα σημεία που προέβλεπε για οικοδομικούς συνεταιρισμούς και ιδιωτικές πολεοδομήσεις που εδώ και χρόνια οι διάφορες κυβερνήσεις είχαν εγκριθεί, καταγραφεί, και από σφάλματα της διοίκησης έχουν σταματήσει δε διάφορες φάσεις των εγκρίσεων. Κάτι που είναι γνωστό και συμβαίνει στις παραπάνω των περιπτώσεων της χώρας
  5. Αν Ο κεντρικός σχεδιασμός θα έπρεπε να λύσει τα χρόνια προβλήματα, να απεγκλωβίσει όλο αυτόν τον κόσμο που προσδοκούσε σε ένα σπίτι- προσδοκίες βάση πράξεων της διοίκησης… η διοίκηση είναι αυτή που σήμερα δεν αναγνωρίζει τις πράξεις τις και εγκλώβισε τόσο κόσμο και δημιούργησε αυτήν την άναρχη ανάπτυξη. Αν ο στόχος είναι ο κεντρικός σχεδιασμός για το τι λειτουργίες, και χρήσεις γης έχετε αποτύχει, αφού ούτε στην τεχνική περιγραφή ούτε αλλού υπάρχουν σαφείς ενδήξεις. Αυτή η άναρχη κατάσταση που συνεχίζει να υπάρξει μέχρι σήμερα διαιωνίζεται με ζωγραφιές επί χάρτου, με χωρίς καμία σοβαρή πρόταση- λύση για τις διαμορφωμένες καταστάσεις που όπως είναι γνωστό δημιουργήθηκαν με την ανοχή – αν όχι ευθύνη- των μέχρι σήμερα αποφάσεων, ιδιαίτερα από το 1974 και μετά. Το σχέδιο αυτό δεν οδηγεί σε λύση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, και δεν μπορεί να παίρνει και τον τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ».

 • 3 Απριλίου 2014, 09:11 | Κανατσούλης Ιωάννης

  Μέσω του άρθρου 12 επίλυση του προβλήματος για τους οικισμούς οι οποίοι «δήθεν» στερούνται νόμιμης έγκρισης βάσει του άρθρου 24 του Ν.3889/2010 και οι οποίοι έχουν μαραζώσει μεταχειριζόμενοι από την μια μεριά ως περιοχές εκτός σχεδίου με όλες τις απαγορεύσεις και από την άλλη υποχρεώνονται να πληρώνουν φόρους και όλα τα χαράτσια με τιμή ζώνης ως εντός σχεδίου με το αντικειμενικό σύστημα.

  Το προτεινόμενο νέο ρυθμιστικό της Αττικής προβλέπει «οικιστικούς υποδοχείς» των οποίων το περίγραμμα και τα όρια στις περισσότερες των περιπτώσεων συμπίπτουν απόλυτα με τα θεσμοθετημένα ΓΠΣ και εγκεκριμένα από τον Οργανισμό Αθήνας ή με άλλα λόγια οικισμούς προ του 1923 εντός εγκεκριμένων και μη αμφισβηθέντων ή μηδέποτε προσβληθέντων ορίων δημοσιευθέντων νομίμως σε ΦΕΚ. Τα εγκεκριμένα ΓΠΣ είναι δημοσιευμένα στον κατάλογο των θεσμοθετημένων ΓΠΣ Νομού Αττικής, κατά Καλλικρατικό Δήμο, πρώην Δήμους, το ΦΕΚ με τον αριθμό έγκρισης, το σύνολο των εγκεκριμένων ΓΠΣ κατά πρώην Δήμο κλπ.

  Βάσει του νέου ρυθμιστικού Αττικής η κυριότερη αρχή για την οικιστική ανάπτυξη είναι ότι η κάλυψη των οικιστικών αναγκών επιδιώκεται κυρίως μέσα στην ήδη θεσμοθετημένη αστική γη, οπότε η οικιστική ανάπτυξη διοχετεύεται καταρχήν στις υφιστάμενες πόλεις και οικισμούς. Εν συνέχεια, από τα κυριότερα μέτρα για την οικιστική ανάπτυξη κατά το νέο ΡΣΑ είναι ότι η οικιστική ανάπτυξη κύριας και παραθεριστικής κατοικίας διοχετεύεται στις θεσμοθετημένες οικιστικά περιοχές και ότι τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) της Αττικής αποτελούν τα πολεοδομικά σχέδια εξειδίκευσης του νέου ΡΣΑ κλπ.

  Η πρόταση λοιπόν κατάλληλα επεξεργασμένη νομικά για την επίλυση του προβλήματος των οικισμών που δημιούργησε χωρίς λόγο ο Ν.3889/2010 δίδεται μέσα από το ίδιο το νέο ΡΣΑ, με βάση το κάτωθι νόημα και περιεχόμενο.

  Για όσες περιοχές συγκεκριμένα το θεσμοθετημένο ΓΠΣ του οικισμού, εγκεκριμένο από τον Οργανισμό της Αθήνας, δημοσιευμένο στο ΦΕΚ με το περίγραμμα και τα όρια του ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ χονδρικά με το περίγραμμα, όρια κλπ κατά περιοχή του αντίστοιχου «οικιστικού υποδοχέα»: τότε οι περιοχές αυτές που καταλαμβάνονται υπό οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις τις διοίκησης όπως αποφάσεις Νομαρχών μέχρι και το έτος 1979 και έχουν δημοσιευθεί σε οικείο ΦΕΚ, θεωρούνται κανονικά ως νομίμως προϋφιστάμενοι του έτους 1923, είναι απόλυτα νόμιμοι και διέπονται από τους αντίστοιχους Νόμους, Διατάξεις και κανόνες που ισχύουν για τους εν λόγω οικισμούς.

 • 2 Απριλίου 2014, 23:43 | Σπύρος Ευσταθίου

  Αρθρο 12 περ. εδδ και εεε. Επικροτω την επεκταση των μεσων σταθερης τροχιας απο Πειραια μεχρι το Περαμα γιατι θα συμβαλει αποφασιστικα στη ευκολοτερη μετακινηση χιλιαδων κατοικων του Περαματος αλλα και της Σαλαμινας. Επισης η ακτοπλοικη συγκοινωνια με τη κυνοσουρα και τον αρχαιο λιμενα Αμπελακιων θα αναδειξει τον ιστορικο χωρο της ναυμαχιας της Σαλαμινας και θα τον απαλλαξει απο τα ναυπηγεια και τις αλλες ρυπαινουσες δραστηριοτητες.

 • 2 Απριλίου 2014, 18:19 | Βασίλειος Γ. Ρότσικας

  Το νεο ΡΣΑ και το άρθρο 12 λύνουν προβλήματα Οικισμών

  Μέσω του άρθρου 12 επίλυση του προβλήματος για τους οικισμούς οι οποίοι «δήθεν» στερούνται νόμιμης έγκρισης βάσει του άρθρου 24 του Ν.3889/2010 και οι οποίοι έχουν μαραζώσει μεταχειριζόμενοι από την μια μεριά ως περιοχές εκτός σχεδίου με όλες τις απαγορεύσεις και από την άλλη υποχρεώνονται να πληρώνουν φόρους και όλα τα χαράτσια με τιμή ζώνης ως εντός σχεδίου με το αντικειμενικό σύστημα.

  Το προτεινόμενο νέο ρυθμιστικό της Αττικής προβλέπει «οικιστικούς υποδοχείς» των οποίων το περίγραμμα και τα όρια στις περισσότερες των περιπτώσεων συμπίπτουν απόλυτα με τα θεσμοθετημένα ΓΠΣ και εγκεκριμένα από τον Οργανισμό Αθήνας ή με άλλα λόγια οικισμούς προ του 1923 εντός εγκεκριμένων και μη αμφισβηθέντων ή μηδέποτε προσβληθέντων ορίων δημοσιευθέντων νομίμως σε ΦΕΚ. Τα εγκεκριμένα ΓΠΣ είναι δημοσιευμένα στον κατάλογο των θεσμοθετημένων ΓΠΣ Νομού Αττικής, κατά Καλλικρατικό Δήμο, πρώην Δήμους, το ΦΕΚ με τον αριθμό έγκρισης, το σύνολο των εγκεκριμένων ΓΠΣ κατά πρώην Δήμο κλπ.

  Βάσει του νέου ρυθμιστικού Αττικής η κυριότερη αρχή για την οικιστική ανάπτυξη είναι ότι η κάλυψη των οικιστικών αναγκών επιδιώκεται κυρίως μέσα στην ήδη θεσμοθετημένη αστική γη, οπότε η οικιστική ανάπτυξη διοχετεύεται καταρχήν στις υφιστάμενες πόλεις και οικισμούς. Εν συνέχεια, από τα κυριότερα μέτρα για την οικιστική ανάπτυξη κατά το νέο ΡΣΑ είναι ότι η οικιστική ανάπτυξη κύριας και παραθεριστικής κατοικίας διοχετεύεται στις θεσμοθετημένες οικιστικά περιοχές και ότι τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) της Αττικής αποτελούν τα πολεοδομικά σχέδια εξειδίκευσης του νέου ΡΣΑ κλπ.

  Η πρόταση λοιπόν κατάλληλα επεξεργασμένη νομικά για την επίλυση του προβλήματος των οικισμών που δημιούργησε χωρίς λόγο ο Ν.3889/2010 δίδεται μέσα από το ίδιο το νέο ΡΣΑ, με βάση το κάτωθι νόημα και περιεχόμενο.

  Για όσες περιοχές συγκεκριμένα το θεσμοθετημένο ΓΠΣ του οικισμού, εγκεκριμένο από τον Οργανισμό της Αθήνας, δημοσιευμένο στο ΦΕΚ με το περίγραμμα και τα όρια του ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ χονδρικά με το περίγραμμα, όρια κλπ κατά περιοχή του αντίστοιχου «οικιστικού υποδοχέα»: τότε οι περιοχές αυτές που καταλαμβάνονται υπό οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις τις διοίκησης όπως αποφάσεις Νομαρχών μέχρι και το έτος 1979 και έχουν δημοσιευθεί σε οικείο ΦΕΚ, θεωρούνται κανονικά ως νομίμως προϋφιστάμενοι του έτους 1923, είναι απόλυτα νόμιμοι και διέπονται από τους αντίστοιχους Νόμους, Διατάξεις και κανόνες που ισχύουν για τους εν λόγω οικισμούς.

 • 31 Μαρτίου 2014, 08:54 | Βασιλική Σταυρουλάκη

  Άρθρο 12 του Σχ. Νόμου παρ.3 περ.αα)

  Για τη διατήρηση και την προστασία του, ο εξωαστικός χώρος στον οποίο περιλαμβάνεται και η γεωργική γη, ρυθμίζεται στο σύνολό του με σχέδια χρήσεων γης και όρων δόμησης της ελληνικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο στην εν λόγω ρύθμιση να ληφθεί υπόψη και η αγροτική νομοθεσία με έμφαση στις διατάξεις του αρθρου 56 του Ν.2637/1998 όπως ισχύουν και αφορούν στην προστασία της αγροτικής γης και ιδιαίτερα της Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (Α.Γ.Υ.Π.).

  Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Αθηνών (Π.Ε.ΧΩ.Π.) Αθηνών/ συγκροτήθηκε με την με αριθ. πρωτ. οικ.641 /04-02-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡΤ7Λ7-ΩΓΜ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλου Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής