Άρθρο 05 – Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

1. Επιδιώκεται η διαφύλαξη των πόρων της Αττικής ως πολύτιμων και πεπερασμένων με τους εξής ιδίως τρόπους:
α) προστασία και οικολογική διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και της γεωργικής γης,
β) διασφάλιση της ορθολογικής χρήσης των επιφανειακών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων,
γ) διαμόρφωση δικτύου προστατευόμενων περιοχών και οικολογική διαχείριση των περιοχών αυτών ως πυρήνων βιοποικιλότητας,
δ) ανάδειξη των ορεινών όγκων ως αδιάκοπης συνέχειας πρασίνου, υπό μορφή «πράσινου τόξου», από το Σαρωνικό και τον Κορινθιακό κόλπο μέχρι τον Ευβοϊκό,
ε) διαμόρφωση εντός του αστικού ιστού, δικτύου κοινόχρηστων χώρων πρασίνου για τη δημιουργία ευνοϊκών μικροκλιματικών συνθηκών.
2. Επιδιώκεται η κάλυψη των οικιστικών αναγκών, κυρίως εντός της θεσμοθετημένης αστικής γης, με βάση την αρχή της συμπαγούς πόλης με τους εξής τρόπους:
α) βελτίωση της εσωτερικής συνοχής του συστήματος χωρικού σχεδιασμού και χωρικής διακυβέρνησης και διατύπωση κατευθύνσεων προς τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού,
β) προώθηση ενός πολυκεντρικού και ιεραρχημένου συστήματος χωρικής οργάνωσης και αντιμετώπιση του μη δομημένου περιβάλλοντος ως κρίσιμου παράγοντα για τη βιωσιμότητα,
γ) οργάνωση της Αττικής σε ολοκληρωμένες Χωροταξικές Ενότητες (Χ.Ε.) με σχετική λειτουργική αυτοτέλεια, ιδιαίτερη φυσιογνωμία και συμπληρωματικότητα,
δ) δραστικό περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, μέσω της σταδιακής κατάργησης των παρεκκλίσεων,
ε) προώθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστικής αναζωογόνησης,
στ) ανάπτυξη πολύπλευρου πλέγματος παρεμβάσεων μικρής, τοπικής κλίμακας, ένταξη των αστικών κενών στη λειτουργία της πόλης και επανάχρηση εγκαταλελειμμένων κτηρίων,
ζ) συγκρότηση συνεχούς δικτύου σημαντικών χώρων πρασίνου και αξιοποίηση ευνοϊκών χώρων για την ανάπτυξη της αστικής φύτευσης,
η) ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
3. Επιδιώκεται η εναρμόνιση της προστασίας της φύσης και της διαφύλαξης και ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με την οικονομική ανάπτυξη και τη χωρική συνοχή με τους εξής τρόπους:
α) ενίσχυση της ταυτότητας της Αθήνας -Αττικής και ανάδειξη της διαχρονικότητας του πολιτισμού της,
β) εμπλουτισμό πολιτιστικών υποδομών της Αττικής, ενίσχυση πολιτιστικών θεσμών και σχετικών εκπαιδευτικών υποδομών, προώθηση έρευνας, καινοτομικής παραγωγής και πολιτιστικής οικονομίας,
γ) ανάδειξη της διαχρονικότητας μνημείων και τοπίων, με τη δημιουργία δικτύων και διαδρομών που συνδυάζονται με το δίκτυο χώρων πρασίνου,
δ) αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και της καθημερινότητας στην πόλη, ως συστατικό στοιχείο της πολιτιστικής της ταυτότητας,
ε) αξιοποίηση του κενού κτηριακού αποθέματος για την εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων πολιτιστικής οικονομίας,
στ)ενίσχυση πολιτικής προστασίας ιστορικών κέντρων, συνόλων και μεμονωμένων εγκαταστάσεων μέσω των υποκειμένων επιπέδων σχεδιασμού και συντονισμό με την πολιτική των αναπλάσεων.
4. Επιδιώκεται η ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών στην κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας και της αειφορίας με τους εξής τρόπους:
α) με τον ενιαίο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό και προσανατολισμό τής χωρικής ανάπτυξης, κυρίως, προς τα δίκτυα των μέσων σταθερής τροχιάς και σε συνάρθρωση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, β) με την ολοκλήρωση του βασικού οδικού δικτύου Αττικής,
γ) με κυκλοφοριακή αναδιοργάνωση σε επίπεδο Πολεοδομικής Ενότητας με βάση τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας,
δ) με έμφαση στα ήπια μέσα μετακίνησης,
ε) με τη χωροθέτηση βασικών μονάδων εφοδιαστικής διαχείρισης και πρακτορείων μεταφορών, σε συνάρτηση με τη χωροταξική οργάνωση.
5. Επιδιώκεται η ολοκληρωμένη θεώρηση της διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών με α) την προετοιμασία για την αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων, επεισοδίων ρύπανσης και λοιπών περιβαλλοντικών καταστροφών και
β) την ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης καταστροφών και μετριασμού των κινδύνων.

 • 3 Απριλίου 2014, 10:36 | Ευάγγελος Δημητρίου

  Δεν μπορεί να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αρμονία εκεί όπου οι επίσημη πολιτεία με συγκεκριμένες τακτικές εκφυλίζει το κοινωνικό αίσθημα και υποδαυλίζει συνειδητά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων εμμένοντας στο γράμμα των νόμων και όχι στο πνεύμα των νόμων.

  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τακτικής είναι η Σαλαμίνα. Γύρω κι εντός της Σαλαμίνας έχουν αναπτυχθεί δραστηριότητες που όχι μόνο υποβαθμίζουν αισθητικά τον τόπο, αλλά ουσιαστικά καταλύουν κάθε έννοια Κοινού Αγαθού παραβιάζοντας άρθρα του Συντάγματός μας. Το παράδοξο είναι ότι, κι αν ακόμη κάθε μια από τις δραστηριότητες αυτές κινείται εντός των νομίμων ορίων λειτουργίας τηρώντας το γράμμα του νόμου, στο σύνολό τους καταστρατηγούν κάθε έννοια δικαίου και το πνεύμα του νόμου, διότι βλάπτουν την ανθρώπινη ζωή, την οποία προστατεύει το πνεύμα των νόμων.

  Ενδεικτικά αναφέρονται: 1) Διυλιστήρια και Ναυπηγεία στον γειτονικό κόλπο της Ελευσίνας, 2) Δραστηριότητες ΔΕΣΦΑ-Ρεβυθούσα,3) ΚΕΛ ΨΥΤΑΛΕΙΑΣ, 4)Ναύσταθμος Σαλαμίνας, 5)Αγκυροβόλιο Πειραιά, 6) Σχεδιαζόμενη μονή ή διπλή ζεύξη Σαλαμίνας-Περάματος, 7) Ιχθυοκαλλιέργειες, 8)Καθορισμός ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στην Ανατολική Σαλαμίνα (ΦΕΚ 68/8-3-2013),8)Άναρχη Δόμηση

  Επομένως, κάθε Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο οφείλει να συμπεριλαμβάνει σχεδιασμούς δίκαιης κατανομής του κόστους ανάπτυξης σε όλη την επικράτεια και όχι μονάχα σ’ ένα μέρος, διαφορετικά θα ανατραπεί.
  Σύμφωνα μ’ αυτό όλες οι δραστηριότητες , κάθε νόμος και υπουργική απόφαση πρέπει να συνεκτιμηθούν εκ νέου και να ορισθούν νέα συνολικά όρια και κριτήρια, που προστατεύουν την πολιτιστική ταυτότητα, το περιβάλλον, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Σαλαμίνας καθώς και τα κοινά αγαθά για όλους του πολίτες της.

 • 3 Απριλίου 2014, 07:06 | ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 5

  εδάφιο 1.β
  Η έννοια των επιφανειακών υδάτων περιλαμβάνει και αυτή των παράκτιων υδάτων.

  εδάφιο 4.α
  Προτείνεται «…προς τα δίκτυα των μέσων σταθερής τροχιάς και σε συνάρθρωση με τα λοιπά μέσα μαζικής μεταφοράς,…», αντί «…προς τα δίκτυα των μέσων σταθερής τροχιάς και σε συνάρθρωση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς,…».

 • 2 Απριλίου 2014, 15:22 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕΛΗ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

  1. Εξακολουθεί να έχει οριοθετημένους το σύνολο των ορεινών όγκων ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ότι και πριν την αρχική οριοθέτηση αυτών – και πριν την δημιουργία του οργανισμού Αθήνας – υπάρχουν εκτάσεις που νόμιμα είχαν οικοδομηθεί με έκδοση οικοδομικών αδειών, με την διαδικασία της εκτός σχεδίου δόμηση. Είτε διαχρονικά με Ν. η Π.Δ., ακόμα και κατοικημένες εκτάσεις νομιμοποιήθηκαν, ή, τακτοποιήθηκαν. ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΩΡΑ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΚΔΩΣΟΥΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΦΟΥ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ Α ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ. Ειδικά στον ορεινό όγκο της Πεντέλης υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις και είναι ενταγμένες στην ΖΩΝΗ Α. Τονίζουμε ότι υπάρχει προς τούτο καταγεγραμμένος οικισμός Φυγέα, που είναι υπαρκτός και υπό ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή, του «Κτήματος Πεντέλη» και του αρχικού «Αγροκτήματος Ντράφι». Ακόμα περιλαμβάνει και αγγίζει εγκεκριμένα σχέδια πόλης που περιβάλουν αυτό σε 2 όμορους οικοδομικούς συνεταιρισμούς.
  2. Ανεξάρτητα αν έχουν τελεσιδικήσει οι Δασικοί χάρτες, τα στοιχεία υπάρχουν. Επιμελώς αποκρύπτονται όπως τόσα άλλα στοιχεία. Υπάρχουν εκτάσεις μέσα στην ζώνη Α του οριοθετημένου όγκου του Πεντελικού τουλάχιστον που έχουν τελεσίδικα εξαιρεθεί από τον χαρακτήρα των άρθρων 3 και 4 του Ν.998/79. Θεωρητικά έχουν την δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας ΑΛΛΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. Ακόμα για το χαρακτήρα της αγροδασικής έκτασης «Κτήμα Πεντέλη» υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, που όμως βάναυσα αγνοούνται και παραβιάζονται με πράξεις της διοίκησης. σχετικές ενστάσεις που έχουν υποβληθεί από την δεκαετία του 1990 δυστυχώς δεν έχουν εξετασθεί, από αρμόδιες Δικαστικές αρχές.
  3. Οι εδαφικές εκτάσεις που είναι εντός των ορεινών όγκων, και έχουν διαχρονικά την μορφή χρήσης που δεν είναι σε σύγκρουση με την ισχύουσα νομοθεσία ιδιαίτερα του Ν. 998/79, ή βρίσκονται σε εκκρεμότητα, θα πρέπει είτε να οριοθετηθούν από τώρα με ειδικό πλαίσιο, είτε να αντικατασταθούν με άλλη δημόσια γη μέσα στην προβλεπόμενη ακτίνα, είτε να αποζημιωθούνε με το σύνολο της αξίας γης και των εξόδων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για την σύνταξη αναγκαίων μελετών ανάπτυξης, αλλά δεν υλοποιήθηκαν με ευθύνη της διοίκησης.

 • Πλήρη κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμηση. Να γίνουμε και εμείς κάποτε σύγχρονο κράτος.

  Να αναφερθεί με το όνομά του το ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ (ΠΔ 199, 2003).

  Να μεταφερθεί το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στο Νταού Πεντέλης – βλέπετε http://simpleandclear.blogspot.gr/2008/11/blog-post_6481.html . Δεν χρειάζεται άλλο νοσοκομείο η περιοχή.

  Να ανακτηθεί η παλαιά γραμμή Λαυρίου σε όλο της το μήκος!

  Να λάβει το Μhτροπολιτικό Πάρκο Γουδή χαρακτήρα Σύγχρονου Ασκληπιακού Πάρκου (βλέπετε http://asclepieion.mpl.uoa.gr/parko/ )

  Να αλλάξει η ντροπιαστική νομοθεσία για τα αυθαίρετα – βλέπετε http://simpleandclear.blogspot.gr/2013/04/blog-post_18.html

  Να δημιουργηθούν διαδρομές τουριστικού ενδιαφέροντος με βάση αρχαία κείμενα και σύγχρονες ιδέες – βλέπετε π.χ. http://simpleandclear.blogspot.gr/2012/11/blog-post_5.html

  Να δημιουργηθούν ποδηλατόδρομοι στην Αττική και να αξιοποιηθούν οι Ποδηλατόδρομοι της Κυριακής – βλέπετε http://simpleandclear.blogspot.gr/2009/06/blog-post_3372.html

  Τουλάχιστον ένα πεζοδρόμιο σε κάθε δρόμο (δείτε π.χ τα χάλια της Σπάτων, και τα http://simpleandclear.blogspot.gr/2013/01/blog-post_8453.html , http://simpleandclear.blogspot.gr/2012/08/10.html και http://simpleandclear.blogspot.gr/2007/10/blog-post_18.html )