Άρθρο 55 – Αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων και ατυχημάτων

1. Η πολιτική προστασίας και ασφάλειας του νέου ΡΣΘ εστιάζει σε τρεις κατευθύνσεις:
(α) Τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας, καθώς και τη βελτίωση της πληροφόρησης, ενημέρωσης και της τεκμηρίωσης, που αφορούν αρμόδιους φορείς ή και πολίτες, για τους κινδύνους, τις απειλές και τις πολιτικές που σχετίζονται με την προστασία και ασφάλεια.
(β) Το σχεδιασμό και τη διαχείριση εξειδικευμένων δράσεων, μελετών, ερευνών και προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, που αφορούν την πρόληψη των καταστροφών, τον περιορισμό των επιπτώσεών τους και την επιτυχή αποκατάσταση των ζημιών και απωλειών που επιφέρουν.
(γ) Τη χρήση εργαλείων του χωροταξικού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού για την λήψη επιπρόσθετων προληπτικών και περιοριστικών μέτρων προστασίας και ασφάλειας.
2. Ως ειδικότερες πολιτικές και μέτρα ανά τομέα, ορίζονται:
(α) Για την ασφάλεια και προστασία από σεισμούς:
αα) Προωθείται η συνεργασία μεταξύ της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, των δήμων και του ΟΡ.ΘΕ. για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής για την αντισεισμική προστασία και δράση, με προτεραιότητα στην περιοχή του ΠΣΘ και της ΠΖΘ.
ββ) Ο ΟΡ.ΘΕ. με απόφαση της Εκτελεστικής του Επιτροπής, είναι δυνατόν να εισηγείται την κατά προτεραιότητα αναθεώρηση ή τροποποίηση εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, προς το σκοπό της διασφάλισης χώρων και οδών διαφυγής σε περίπτωση σεισμού ή τροποποίησης χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης, για λόγους πρόληψης και προστασίας,
γγ) Για την έγκριση χωροθέτησης εγκαταστάσεων και εξυπηρετήσεων μητροπολιτικής κλίμακας, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΟΡ.ΘΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας γνωμοδότησής της, μπορεί να θέτει ως προϋπόθεση την ύπαρξη ειδικής εδαφοτεχνικής και γεωλογικής μελέτης.
δδ) Κατά τις διαδικασίες χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στην Περιοχή Εφαρμογής του νέου ΡΣΘ, λαμβάνεται μέριμνα για τη διασφάλιση και σήμανση επαρκών χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμών. Οι σχετικές προβλέψεις ενσωματώνονται στις προς έγκριση Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης και Αναθεώρησης και σε κάθε πολεοδομική μελέτη ή σχέδιο.
(β) Για την ασφάλεια και προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα:
αα) Οι κατευθύνσεις και τα μέτρα που αφορούν την προστασία της υδραυλικής ικανότητας ρεμάτων και λοιπών στοιχείων του υδρογραφικού δικτύου περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 68 του παρόντος.
ββ) Η λήψη αποφάσεων για μελλοντικές χρήσεις γης, κτίρια και υποδομές, οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τους κινδύνους που συνδέονται με πλημμυρικά φαινόμενα.
(γ) Για την ασφάλεια και προστασία από βιομηχανικά ατυχήματα, και με βάση την ανάγκη για πρόληψη, ενημέρωση και συντονισμένη δράση, ορίζονται τα παρακάτω:
αα) Η πρόληψη βασίζεται στον έλεγχο της χωροθέτησης νέων «εγκαταστάσεων» και «μονάδων» και στη μετεγκατάσταση του συνόλου των υφισταμένων «εγκαταστάσεων» και «μονάδων» που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως και εμπίπτουν στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. 12044/613/2007, Β΄376, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει), σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης. Ειδικά αφορά εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες ίσες ή ανώτερες από τις αναφερόμενες στο Παράρτημα Ι (μέρη 1 και 2, στήλη 2) του άρθρου 20 της κοινής υπουργικής απόφασης (εγκαταστάσεις κάτω ορίου), όσο και για αυτές στις οποίες οι ποσότητες των επικινδύνων ουσιών είναι ίσες ή ανώτερες από τις αναφερόμενες στο Παράρτημα Ι (μέρη 1 και 2, στήλη 3) του άρθρου 20 (εγκαταστάσεις άνω ορίου) της κοινής υπουργικής απόφασης.
ββ) Η χωροθέτηση υπόχρεων εγκαταστάσεων πρέπει να στηρίζεται στις εκάστοτε ειδικές απαιτήσεις αντιμετώπισης του κινδύνου, δεδομένου ότι τα βιομηχανικά ατυχήματα έχουν ποικίλες επιπτώσεις και διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης αναλόγως του είδους της εγκατάστασης,
γγ) Για την υλοποίηση των κατευθύνσεων των παραγράφων (γ) αα) και (γ) ββ) του παρόντος, ο ΟΡ.ΘΕ. εγκρίνει τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων και εποπτεύει την τήρηση των ρυθμίσεων χωροθέτησης χρήσεων γης σε παρακείμενες περιοχές.
δδ) Τα δεδομένα που αφορούν την ανάλυση επικινδυνότητας και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή τεχνολογικών και φυσικών καταστροφών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην περιοχή του νέου ΡΣΘ, πρέπει να είναι προσβάσιμα από τους κατοίκους μέσω του διαδικτύου και σε μορφή κατάλληλη ώστε να είναι κατανοητά από άτομα χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις.
εε) Η συντονισμένη δράση εξασφαλίζεται και ασκείται μέσα από την εγκατάσταση δικτύου συνεργασίας στο πλαίσιο των σχεδίων αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.
στστ) Απαγορεύεται η εγκατάσταση οποιασδήποτε νέας «εγκατάστασης» και «μονάδας», που εμπεριέχεται στις ρυθμίσεις της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), στη Χωρική Ενότητα Μητροπολιτικού Κέντρου, εκτός των περιπτώσεων εκσυγχρονισμού.

Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός των υπαρχουσών «εγκαταστάσεων» και «μονάδων» Seveso, όταν ο εκσυγχρονισμός αυτός δεν αυξάνει την επικινδυνότητα της εγκατάστασης.

Επιβάλλεται η βελτίωση της ασφάλειας για όλες τις υφιστάμενες «εγκαταστάσεις» και «μονάδες» Seveso εντός δεκαετίας από την ισχύ του παρόντος, η οποία αποδεικνύεται με μελέτη ασφαλείας, όπως αυτή καταχωρίζεται. Σε αντίθετη περίπτωση δεν χορηγείται καμία άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή άδεια παράτασης λειτουργίας.
(δ) Για την ασφάλεια και προστασία από πυρκαγιές:
Δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επιτείνει τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών και την έντασή τους, ενώ παράλληλα θα δυσχεράνει τη φυσική αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, στην περιοχή εφαρμογής του νέου ΡΣΘ απαιτείται:
αα) Η εκπόνηση Ειδικών Σχεδίων Αντιπυρικής Προστασίας περιμετρικά των σημαντικών οικιστικών περιοχών, αρχαιολογικών χώρων, δασών και προστατευόμενων περιοχών. Ο σχεδιασμός της αντιπυρικής προστασίας βασίζεται στις σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες παρακολούθησης, ελέγχου, συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης, τις οποίες και αξιοποιεί και στα μέσα άμεσης επέμβασης. Η δράση συνδυάζεται με τα μέτρα προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων του άρθρου 64.
ββ) Με ευθύνη των δήμων και σε συνεργασία με τις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το Πυροσβεστικό Σώμα, λαμβάνεται πρόνοια καθαρισμού της συσσωρευμένης βιομάζας από δάση και δασικές εκτάσεις.
γγ) Σε εφαρμογή του παρόντος, οι δήμοι καλούνται να συντάσσουν, εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σχέδια εκκένωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης του πληθυσμού σε περίπτωση εξάπλωσης πυρκαγιών από γειτνιάζουσες δασικές εκτάσεις.