Άρθρο 58 – Πλαίσιο για την οργάνωση Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου

1. Στρατηγικοί στόχοι του νέου ΡΣΘ για την ενίσχυση και την οργάνωση Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου είναι: (α) Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνιστωσών του αστικού περιβάλλοντος, μέσω της βελτίωσης του μικροκλίματος, της ενίσχυσης του φυσικού καθαρισμού των αερίων μαζών και του περιορισμού της ρύπανσης. (β) Η εξασφάλιση επαρκών χώρων και δικτύων αστικού και περιαστικού πρασίνου σε όλα τα αστικά κέντρα, η ισομερής χωρική κατανομή τους και η εξασφάλιση της προσπελασιμότητάς τους, (γ) Η διασύνδεση των χώρων πρασίνου μεταξύ τους και η δημιουργία πράσινων, οικολογικών, διαδρομών, (δ) Η αναβάθμιση της αισθητικής των δημόσιων χώρων, (ε) Η σύνδεση του πρασίνου με λειτουργίες αναψυχής, ελεύθερου χρόνου και πολιτισμού, (στ) Η ενσωμάτωση στο δίκτυο πρασίνου φυσικών υδρολογικών στοιχείων ή άλλων οικολογικού ενδιαφέροντος στοιχείων του αστικού και περιαστικού χώρου, (ζ) Η συνολική αναβάθμιση του πράσινου αποθέματος των πόλεων, με αλλαγή των εδαφοκαλύψεων (διαπερατές επιφάνειες) και των φυτοκαλύψεων (υψηλό πράσινο), (η) Η εφαρμογή των αρχών της οικολογικής δόμησης και του βιοκλιματικού σχεδιασμού στα κτίρια και στα έργα διαμόρφωσης δημόσιων χώρων.
2. Με τη συνεργασία του ΟΡ.ΘΕ. και δήμων, εκπονούνται για όλα τα αστικά κέντρα της Περιοχής Ευθύνης του, στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια «για τη δημιουργία και αναβάθμιση των αστικών και περιαστικών πράσινων υποδομών». Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡ.ΘΕ., στο πλαίσιο των σχεδίων αυτών προτείνονται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής χώροι για τους οποίους κρίνεται σκόπιμος ο χαρακτηρισμός τους ως Περιφερειακά Πάρκα της περίπτωσης β της παραγράφου 3.2. του άρθρου 5 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60).
3. Ως μέρη των δικτύων πρασίνου μπορούν κατά περίπτωση να είναι το σύνολο των αλσών και δασικών εκτάσεων εντός των οριοθετημένων αστικών περιοχών, δάση και δασικές περιοχές που εφάπτονται στα όρια οικισμών, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, τοπία, ρέματα, ακτές και παράκτια αστικά μέτωπα, χώροι πολιτισμού και αθλητισμού, παλαιά στρατόπεδα.
4. Ρέματα που διέρχονται από οικισμούς ή βρίσκονται εκτός αυτών και εξυπηρετούν την αντιπλημμυρική προστασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68, χαρακτηρίζονται ως ελεύθεροι χώροι πρασίνου. Κατά την εκπόνηση και εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων θα προβλέπονται εφεξής γύρω από τα στοιχεία αυτά μεταβατικές ζώνες περιορισμού των χρήσεων γης και της δόμησης, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η υδραυλική τους ικανότητα και η λειτουργία τους ως οικολογικών διαδρόμων σύνδεσης του πρασίνου.
5. Στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) και την Περιαστική Ζώνη Θεσσαλονίκης (ΠΖΘ), εφαρμόζονται συμπληρωματικά ειδικότερες κατευθύνσεις για το Αστικό και Περιαστικό Πράσινο, όπως αυτές εξειδικεύονται και ενσωματώνονται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αστικής – μητροπολιτικής πολιτικής του άρθρου 60.